Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0067-C0001
Номер на проект: A13-22-62
Наименование: Повишаване капацитета на служителите от КФН с цел утвърждаване на компетентна и ефективна държавна администрация
Бенефициент: Комисия за финансов надзор
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 08.05.2014
Дата на приключване: 08.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ключови и професионални умения на служителите в КФН за по-ефективно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността по чуждоезиково обучение, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Дейността е началният етап от изпълнението на проекта във връзка с повишаване на познанията на служителите на КФН по английски език. Тя представлява цялостен процес по подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет обучение по английски език на служители на КФН, провеждане на съответната тръжна процедура, избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение.
Дейност 2. Провеждане на обучение по английски език на служителите от общата и специализираната администрация на КФН с цел по-ефективно изпълнение на служебните задължения Дейността по обучение на английски език на служителите на КФН е част от непрекъснатия процес за повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация. Тя представлява цялостен процес по идентифициране на нивото на владеене на английски език на служители, чиито преки задължения изискват свободна комуникация на най-често използвания в институциите на ЕС език, и провеждане на обучение, което ще повиши техните чуждоезикови познания. Успешното преминаване на обучението ще позволи на съответните служители ефективно и компетентно да изпълняват своите задължения.
Дейност 3. Провеждане на специализирани обучения и семинари за повишаване на ключови и професионални умения на служителите от КФН Дейността по обучение на служители от общата и специализираната администрация на КФН ще се проведе изцяло по Каталог 2014 г. на ИПА, като ще обхване следните основни направления: ефективно бюджетиране, европейскоправоприлагане, публични политики и правоприлагане в България, ефективна комуникация, управление на човешките ресурси, умения за изграждане на публичен образ и протоколна дейност. Освен това широко ще бъдат застъпени и обученията за работа със стандартизирани софтуерни приложения за електронна обработка на данни, работа с електронни документи и електронен подпис в рамките на обученията, предлагани от ИПА през 2014 г
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Извършване на серия от дейности за информация и публичност по проекта като разпращане на прессъобщения, изготвяне и разпространение на информационни и рекламни материали, организиране на информационно събитие, подготовка на брошура.
Дейност 5. Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта има за цел успешно реализиране на проекта, като се осъществят заложените в него дейности. Той започва със сформирането на екип (от 4 служители) и изготвяне на подробен план за изпълнението на проекта. С цел текущото проследяване на степента на изпълнение на конкретните дейности ще се провеждат и ежемесечни срещи на екипа, за което ще се водят протоколи. В тази дейност е включена и комуникацията с Управляващия орган, която ще цели успешно изпълнение и отчетност на всеки елемент от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АТЛ 50
Александър Бизнес Център - АВС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 023 BGN
Общ бюджет: 66 198 BGN
БФП: 66 198 BGN
Общо изплатени средства: 66 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 600 BGN
2015 48 598 BGN
66 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 960 BGN
2015 41 308 BGN
56 268 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 640 BGN
2015 7 290 BGN
9 930 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Изготвени тръжни документи за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Проведена тръжна процедура
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Сключен договор
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Брой обучени жени
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Брой служители със сертификат
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Брой обучени жени
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Брой служители със сертификат
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Написване и изпращане на 2 прессъобщения до национални и регионални медии
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Изработване и разпространение на рекламни материали с логата на ЕС, ЕСФ и ОПАК (тефтери и химикалки)
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Изработване на винил и интернет банер за проекта
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Изработване и разпространение на електронна информационна брошура за проекта
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Организиране на две информационни събития в началото и в края на проекта
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Сформиран екип за организация и управление на проекта – 4 служители на КФН
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 - Изготвен подробен план за изпълнението на проекта
Индикатор 20 (Д) По дейност 5 - Изготвени междинен и финален отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 21 (Д) По дейност 5 - Приключили дейности в рамките на предвидените срокове
Индикатор 22 (Д) По дейност 5 - Проведени ежемесечни срещи на екипа по организация и управление на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз