Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0019-C0001
Номер на проект: A13-22-19
Наименование: ОБУЧЕНИЕТО–ГАРАНЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Бенефициент: Областна администрация Монтана
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 24.04.2014
Дата на приключване: 24.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на служителите в областна администрация Монтана чрез обучение, за постигане на административна култура, ориентирана към нуждите на обществото
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще се сформира екип за организация и управление на проекта, който ще се състои от следните членове: ръководител на проекта, координатор и счетоводител. С членовете на екипа ще бъдат подписани договори по реда на ЗЗД, в които ще бъдат определени специфичните задължения съобразно конкретните отговорности на всеки един от членовете. Дейността на екипа за организация и управение ще има за цел да подпомага изпълнението на всички дейности по проектното предложение. Ще бъде изготвен подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности, с конкретни отговорности и участието на всеки един от членовете на екипа с цел по-точното разпределение на времето и ресурсите за изпълнение на задачите. В съответствие с изискванията на ОПАК ще се изготви график за планираните обществени поръчки. Ще бъдат назначени оценителни комисии за избор на изпълнители на дейностите, които предвиждат провеждане на процедури по ЗОП.Ще се провеждат редовни срещи на екипа.
Дейност 2. Подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП По тази дейност ще бъде изготвена документацията за провеждане на процедурите за избор на изпълнители по три от дейностите на проекта - провеждане на групови чуждоезикови обучения; провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми: „Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”, „Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”, „Управление и разпореждане с имоти държавна собственост - принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди; учредяване на ограничени вещни права върху имоти публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект”; дейности по информация и публичност. Тръжните документи ще бъдат подготвени от експерти, служители на областна администрация Монтана, с които ще се сключат договори по реда на ЗЗД. Изготвените документи ще бъдат съобразени с изискванията на Закона за обществените поръчки и свързаните с него нормативни документи и на ОПАК.
Дейност 3. Обучение на служителите от Областна администрация Монтана в Института по публична администрация (ИПА) Дейността предвижда участие на 29 бр. служители от Областна администрация Монтана в обучения за професионално развитие, включени в Каталога на Института по публична администрация за 2014 г. Темите на обученията са съобразени със специфичните функции на служителите от Областна администрация Монтана и имат за цел да повишат професионалната квалификация и уменията им във връзка с изпълнението на служебните им задължения. Проектът предвижда участието в 54 бр. обучения по следните теми: • Управление на промяната и организационно развитие УА-6 – 1бр. • Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ УА-8 – 1бр. • Управление на човешките ресурси УА-3 –1 бр. • Оценка на индивидуалното изпълнение УА-4- 2 бр. • Прилагане на комлексно административно обслужване ПП-3 – 1 бр. • Административно регулиране и подобряване на бизнес средата ПП-4 – 1 бр. • Прилагане на административно процесуалния кодекс ПП-5-2 – 5 бр. • Прилагане на ГПК - ПП-6-1 – 5 бр. • Прилагане на ЗЗЛД - ПП-7-2 – 3бр. • Прилагане на ЗЗКИ - ПП-8 – 2 бр. • Роля и политика на администрацията за управление на миграционни процеси ПП-9- 1 бр. • Ефективно управление на държавната собственост ЕБ-9 – 1бр. • Прилагане на ЗДОИ - ОПЕА-4 – 1бр. • Етика и превенция на корупцията в държавната администрация ОПЕА-5- 1бр. • Новости в ЗУТ - ДУ-2- 2 бр. • Контрол на общински актове и съдебни процедури по жалби на граждани: казуси и решения - ДУ-8- 2 бр. • Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) ИТО-2 – 7 бр. • Електронни таблици с MS EXCEL (надграждащ) ИТО-3-3 бр. • Презентационни умения MS EXCEL POWER POINT (базов курс) ИТО-7 – 6 бр. • Добри практики в дейността на областните администрации ДП-4 – 4 бр. • Комуникативни умения на английски език (базов курс) ЧЕО-1А-2- 1 бр. • Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) ЧЕО-1Б-2 – 1 бр. • Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) ЧЕО-2-2 – 1 бр. • Разговорен английски език (надграждащ курс) З-12-2Б-2 – 1 бр. След одобряване на проекта ще бъдат направени заявки за обученията в ИПА. По вътрешно разписан график служителите ще бъдат командировани, съгласно Наредбата за командировките в страната и вътрешните правила на Областна администрация Монтана.
Дейност 4. Провеждане на групови чуждоезикови обучения Планираната дейност предвижда провеждането на обучение по английски език в обхвата на нива А1 и А2 и на немски език в обхвата на нива А1 и А2 от Общата европейска езикова рамка на служителите от Областна администрация Монтана. Обученията са съобразени със специфичните им нужди и изискванията на заеманата от тях длъжност. Изборът на служителите се обуславя от техните служебни задължения, ключови от които са осъществяване на първоначални контакти с граждани и потребители на административни услуги; ползването на специализирани програми, изискващи познания по английски език; участието в представителни семинари и форуми за обмяна на опит и добри практики с партньори по линия на транснационално и междурегионално сътрудничеств; сътрудничеството в областта на регионалното развитие със страните от Дунавския регион, умения за прилагането на европейски регламенти и директиви, свързани със задълженията на областната администрация в областта на социално-икономическото развитие, транспората, здравеопазването, образованието, екологията и др. Обучението ще се организира според принципите на комуникативния подход и ще е ориентирано към развитието на практически умения и навици за ползване на английски и немски език, свързани с естеството на работа на обучаваните служители. Обучителният курс по английски и немски език от ниво А1 ще е с продължителност 150 часа и ще даде възможност обучаемите да придобият основни понятия по езика и едновременно с това да развиват четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене. Ще бъдат обучените 5 служители по английски език ниво А1 и 10 служители по немски език ниво А1. Обучителният курс от ниво А2 по английски и немски език ще задълбочи познанията придобити от предходното ниво, като продължителността на обучението ще е 120 часа. Ще бъдат обучени 6 служители по английски език и 11 по немски език. Чуждоезиковото обучение ще бъде проведено от обучителна организация, притежаваща необходимия капацитет и опит за предоставяне на съответната услуга, и ще завърши с издаването на сертификат. Изборът ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове.
Дейност 5. Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми: „Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”, „Управление на конфликти, работа със специфични групи гражда Дейността предвижда провеждане на две обучения за придобиване на ключови компететности на служителите на Областна администрация Монтана в областта на: • екипното взаимодействие и ефективна комуникация с цел подобряване координацията между отделните звена в администрацията и уменията им да работят заедно и в екип; • управление на конфликти, работа със специфични групи граждани с цел повишаване мотивацията и степента на удовлетвореност на служителите на работното им място, като начин за подобряване ефективността на работата им. И едно специализирано обучение на тема: • „Управление и разпореждане с имоти държавна собственост - принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди; учредяване на ограничени вещни права върху имоти публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект” Обученията ще бъдат по два дни, извън Областна администрация Монтана, с цел постигане на по-добри резултати и ще завършват с издаването на сертификати. Изборът на обучителна организация ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове.
Дейност 6. Дейности по информация и публичност Тази дейност включва провеждането на две пресконференции – начална, на която ще се представят пред обществеността целите и дейностите по проекта и заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на 200 брошури и на банер за целите на дейностите по осигуряване на информация и публичност на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Публикуване на информация на интернет страницата на Областна администрация Монтана. Изборът на изпълнител на дейността ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 282 BGN
Общ бюджет: 73 729 BGN
БФП: 73 729 BGN
Общо изплатени средства: 73 729 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 000 BGN
2015 57 729 BGN
73 729 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 600 BGN
2015 49 069 BGN
62 669 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 400 BGN
2015 8 659 BGN
11 059 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа на проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Изготвен план за действие за изпълнение на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Изготвен график за планираните обществени поръчки
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа за управление
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Техническо и финансово отчитане на проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 1 - Проведени тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 10 (Д) По дейност 1 - Подписани договори с изпълнители
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Разработени тръжни документи
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Брой участници в обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Процент обучени жени.
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - % успешно завършили обучението и получили сертификат
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Брой участници в обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 18 (Д) По дейност 4 - % обучени жени
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - % успешно завършили курса и получили сертификат
Индикатор 20 (Д) По дейност 5 - Брой участници в обучения
Индикатор 21 (Д) По дейност 5 - Брой проведени обучения
Индикатор 22 (Д) По дейност 5 - % обучени жени
Индикатор 23 (Д) По дейност 5 - % успешно завършили курса и получили сертификат
Индикатор 24 (Д) По дейност 6 - Брой пресконференции
Индикатор 25 (Д) По дейност 6 - Публикации в пресата
Индикатор 26 (Д) По дейност 6 - Отпечатани и разпространени информационни брошури
Индикатор 27 (Д) По дейност 6 - Изработен банер
Индикатор 28 (Д) По дейност 6 - Публикувана информация на интернет сайта на ОА Монтана


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз