Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0297-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на "Ванела" ЕООД
Бенефициент: "ВАНЕЛА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на "Ванела" ЕООД
Дейности: дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Високоефективна автоматизирана машина за рязане на сирене с точно тегло (ЕСМ 01) по Компонент 2
Проектна дейност 2: Доставка и инсталиране на оборудване съгласно Компонент 2 „Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ“
Проектна дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, съгласно Компонент 1 „Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ“.
Визуализация на проекта, съгласно Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ“.
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРКОН"
"Сторм С" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 201 BGN
Общ бюджет: 160 401 BGN
БФП: 80 201 BGN
Общо изплатени средства: 80 201 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 80 201 BGN
80 201 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 68 171 BGN
68 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 030 BGN
12 030 BGN
Финансиране от бенефициента 80 201 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 8 (Д) Открити нови работни места (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз