Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0035-C0001
Номер на проект: 13-31-39
Наименование: „Предоставяне на електронни административни услуги за граждани, институции, бизнес и академична общност от Министерство на образованието и науката (МОН)”
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 29.04.2014
Дата на приключване: 29.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на качеството и ефективността на МОН чрез въвеждане на електронни административни услуги и в съответствие с принципите на електронното управление
Дейности: Дейност 1. Изработване на документация за обществена поръчка за дейностите по проекта и избор на Изпълнител В рамките на тази дейност ще бъде: - разработена тръжна документация за избор на Изпълнител по проекта, който ще разработи и внедри ЕАУ в МОН. - назначени със заповед експерти на министерството, които да:  съпровождат, подкрепят, подпомагат и контролират дейностите на Изпълнителя, който ще разработва техническата документация (екип за работа по проекта);  разглеждат и приемат резултати от извършваните дейности – техническа и тръжна документация - проведена тръжна процедура.
Дейност 2. Надграждане на съществуващата информационна система на МОН с допълнителени модули или изграждане на нова модулна система за предоставяне на електронни административни услуги, съгласно Наредбата за обезпечаване на информационния обмен с вън Дейността включва: • Надграждане на съществуващата информационна система на МОН, система за електронен документооборот – „Евентис”, или изграждане на нова модулна система за предоставяне на електронни административни услуги. • Разработване и внедряване на три нови електронни административни услуги в МОН свързани с удостоверение „Апостил”, което включва: „Заверка на документи за образователна и за научна степен, предназначени за чужбина“; „Заверка на удостоверения за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходима за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава“; „Заверка на образователни документи, издадени от легитимни български средни и висши училища“ е разделена на две услуги: - Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на народната просвета и - Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища в Република Българи). Разработване и внедряване на 2 нови електронни услуги в МОН на база на съществуващи административни услуги и дейности: - Административна услуга „Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 1996 г. в страната“ - Издаване на служебна бележка на зрелостници за постигнати отлични резултати от национален кръг на олимпиадите по общообразователните предмети“
Дейност 3 Надграждане на електронните регистри и разширяване на предлаганите от МОН услуги от второ ниво, които да позволяват електронно подаване на заявления от потребителите на услугите и издаване на електронно подписани удостоверения, както и да п Съгласно класификатора на електронните административни услуги публикувани на сайта на e-government - http://www.egov.bg част от изброени услугите се поддържат в електронни регистри, които са достъпни в интернет и ползвателят може да направи справка и в момента. Напр може да се направи електронна справка за успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) ; справка за документ, вписан в Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация; справка за документ, вписан в Регистъра на завършилите студенти; справка за резултат от външно оценяване и др. Подобни услуги към момента се предлагат в он-лайн регистри, в които може да се провери информацията, но не и да се получи въпросния удостоверителен документ – удостоверение или служебна бележка. Тези услуги са безплатни и реално обратната комуникация ще се осъществява използвайки базата, която има в момента, като ще се надградят функционално регистрите на МОН с допълнителни интерактивни функционалности, заключващи цикъла на взаимодействие до услуга от ниво 3. Полученото автоматично генерирано удостоверение ще бъде подписано с квалифициран електронен подпис и върнато на заявителя по електронен път. След внедряване на всички нови ЕАУ ще бъде проведено обучение за служителите, които ще работят със системата.
Дейност 4. Организация и управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор технически задания и информационни регистри, счетоводител, координатор административни услуги, координатор правни услуги и нормативна дейност, координатор развойни дейности и бази данни и технически сътруднк ще състави детайлен работен план за изпълнението на проекта на оперативно ниво. Детайлният план ще гарантира правилната координация на дейностите и тяхното ефективно осъществяване в срок. Екипът за управление на проекта ще провежда ежемесечни срещи за преглед на напредъка по изпълнението, като при идентифициране на възникнали проблеми ще се взимат мерки за своевременното им отстраняване. Въз основа на това ще се изготвят месечни технически междинни доклади и справки за изпълнението на дейностите и усвояването на средствата по проекта с цел правилното им изразходване; след приключване на изпълнението и анализ на осъществените дейности ще се изготви финален отчет за постигнатите резултати и разходваните средства.
Дейност 5. Задължителен одит Извършване на задължителен одит преди приключване на проекта
Дейност 6. Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на проекта се предвиждат множество дейности за информиране и визуализация на резултатите, като МОН ще разчита на широката си мрежа от поддържани собствени сайтове и портали за информираност на гражданите и бизнеса за наличието на новите услуги. Като основни дейности, свързани с прозрачността и информационното покритие на проекта, се предвижда: • Пресконференция за стартиране на проекта с участие на до 50 души; • Изработване на 1 банер/винил • Периодично предоставяне на съобщения за напредъка по проекта на сайта на МОН – 5 бр. • Заключителна пресконференция – до 50 души. Изработка на презентационни материали за конференциите – презентации, информационни табелки на участниците и др. със собствени усилия на екипа на проекта. Пресконференцията за стартиране на проекта е с цел запознаване на служителите и на обществеността с целите на проекта По време на съпътстващите обучения и семинари ще бъдат поканени да участват, като наблюдатели представители на медии с цел публично огласяване на дейностите на проекта. Заключителната пресконференция ще оповести резултатите от проекта. При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 799 240 BGN
Общ бюджет: 746 539 BGN
БФП: 746 539 BGN
Общо изплатени средства: 159 848 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 746 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 848 BGN
2015 0 BGN
159 848 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 634 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 135 871 BGN
2015 0 BGN
135 871 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 977 BGN
2015 0 BGN
23 977 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение
Индикатор 2 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Сключен договор с изпълнителя на Д1
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 - Разработена тръжна документация
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 - Разработена техническа документация
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 - Сключен договор с външен изпълнител
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 - Проведена процедура и избран изпълнител
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 - Обновена/или новоизградена електронна система
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 - Въведени електронни услуги
Индикатор 11 (Д) Дейност 2 - Изграден достъп на граждани до 5 електронни административни услуги
Индикатор 12 (Д) Дейност 3 - Проведена процедура и избран изпълнител
Индикатор 13 (Д) Дейност 3 - Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 14 (Д) Дейност 3 - Обучени служители за работа със новата/новите система/и
Индикатор 15 (Д) Дейност 4 - Сключени договори с членовете на екипа по проекта и или включване в заповеди на министъра
Индикатор 16 (Д) Дейност 4 - Осъществени срещи на екипа
Индикатор 17 (Д) Дейност 4 - Постигнати цели и индикатори по проекта
Индикатор 18 (Д) Дейност 5 - Сключен договор
Индикатор 19 (Д) Дейност 5 - Извършен задължителен одит на проекта
Индикатор 20 (Д) Дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) Дейност 6 - Отпечатан банер
Индикатор 22 (Д) Дейност 6 - Публикувани съобщения на интернет-страницата на МОН


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз