Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за цялостна подготовка на проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Своге
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е да подпомогне общинската администрация в подготовката на качествен и пълен проект за ВиК мрежата на гр. Своге, включващ реконструкция и строителство на канализационната мрежа и в допълнение, където е необходимо, реконструкция на водопроводната мрежа. С този проект в последствие Община Своге ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013".
Дейности: Дейност 1: Организиране и провеждане на информационна кампания Реализирането на дейностите по проектното предложение ще започне с подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансома помощ с Договарящия орган. Основен ангажимент на всички бенефициенти е осигуряването на публичност и информираност на местната общност, към която са насочени дейностите по проекта относно финансовата подкрепа от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Тази публичност ще се осъществи чрез публикации и съобщения в местните медии – вестник „Своге 7” и кабелна телевизия „Алиса 93”, както и на интернет страницата на община Своге . Осигуряването на публичност и информираност ще се извършва от лицата отговарящи за координацията на дейностите по проекта. Информационната кампания ще се реализира в два относително обособени етапа: Първият, цели първоначално осигуряване на публичност и информираност – и ще включва публикации и съобщения за отпуснатата безвъзмездна помощ, източникът на финансиране, финансиращата организация, бенефициента и предмета на финансирането. Тази дейност ще се осъществи незабавно след подписване на договора с Договарящия орган. Вторият етап, цели осигуряване на периодична информираност и ще включва публикации и съобщения в посочените медии на всяко тримесечие, чрез които ще се придава публичност на дейностите по проектното предложение.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги. Съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагането му е подготвена документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка, която включва: решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; обявление за обществена поръчка; пълно описание на обекта на поръчката; техническа спецификация; образец на оферта и указание за подготовката и, проект на договор, както и други изискуеми документи. Изготвената документация е одобрена от Министерство на околната среда и водите и на 23.04.2008 год. обявлението е публикувано в Официалният вестник на ЕС, Агенцията по обществени поръчки и електронната страница на Държавен вестник. След изтичане на законоустановения срок за приемане на оферти ще бъде проведена процедура по възлагане на обществена поръчка, като за целта ще бъде назначена комисия след изтичане на срока за приемане на офертите, която ще ги оцени и избере икономически най – изгодната от тях. Процедурата по възлагане на обществената поръчка ще завърши със сключване на договор с определения изпълнител, в който ще бъдат конкретизирани видовете дейности и срокът за изпълнението им.
Дейност 3: Техническа помощ за цялостна подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге Изпълнението на договора с избраната консултантска фирма ще включва цялостна подготовка на инвестиционен проект за пълна рехабилитация и изграждане, където е необходимо на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге, а именно: 1. Преглед на съществуващите проекти за водоснабдителните и канализационни мрежи на гр. Своге; 2. Изготвяне на встъпителен доклад за състоянието на съществуващите проекти, да прецени необходимостта от извършване на съгласувателни процедури и изготви времеви график за изпълнението на обществената поръчка; 3. Предпроектно проучване и изработване на цялостен работен проект и подробни количествено – стойностни сметки за водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Своге в съответствие с българското законодателство; 4. Подготовка на документация за участие в открита процедура по ЗОП за строителство/ рехабилитация на ВиК мрежата, като договорните условия са съгласно изискванията на българското законодателство и изискванията на Договорните условия на FIDIC (Червена книга) или еквивалентни договорни условия за строителство и инженерни обекти; 5. Подготовка на формуляр за финансиране на обектите, включително: Предпроектно проучване, макро оценка на поносимостта на инвестицията, Финансово – икономически анализ, вкл. Анализ разходи – ползи, Стратегия за избор на изпълнители и всички други съпътстващи документи, необходими, за да бъде проекта готов за представяне за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”; 6. Изготвяне на програма за управление на утайките от ПСОВ; 7. Изготвяне на „Препоръки и насоки за мерките за публичност”; 8. Изготвяне на встъпителен и междинни доклади за изпълнението на задълженията си по договора, както и окончателен доклад; 9. Предаване и приемане на готовите работни проекти и оценка на съответствието им със заложените параметри в договора.
Дейност 4:Одит на проекта Преди подаването на окончателния доклад по проекта е необходимо да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител с цел да се удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани, с адекватни разходо-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта, който финален доклад ще бъде изготвен от бенефициента.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 916 000 BGN
Общ бюджет: 689 370 BGN
БФП: 689 370 BGN
Общо изплатени средства: 824 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 689 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 180 000 BGN
2010 496 800 BGN
2011 147 564 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
824 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 550 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 144 000 BGN
2010 397 440 BGN
2011 118 051 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
659 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 000 BGN
2010 99 360 BGN
2011 29 513 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз