Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0027-C0001
Номер на проект: 13-31-31
Наименование: Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 17.04.2014
Дата на приключване: 17.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги, с ниво на развитие 4 по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в Министерство на околната среда и водите, като част от общата стратегията за изграждане на е-околна среда.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провеждане на обществени поръчки по ЗОП за избор на външни изпълнители Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, съгласно приложимата законова процедура по ЗОП. В рамките на изпълнение на дейността следва да бъдат извършени следните под-дейности: 1. Определяне на правното основание за възлагане на определените дейности по настоящия проект, в съответствие с чл. 14 от ЗОП; 2. Изготвяне и одобряване на тръжна документация за възлагане на дейности 2, 3, 4 и 5; 3. Провеждане на една открита процедура за възлагане на обществена поръчка за дейности 2, 3, 4 и 5; 4. Сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка.
Дейност 5: Разработване на вътрешни документи - инструкции, вътрешни правила за електронен документооборот, методики, наръчници и методологии за организация, мониторинг, координация и контрол, проекти за изменения на нормативната уредба и други докум Дейностите по подготовка на вътрешни документи, касаят изцяло резултатите от реализиране на предходните дейности: • Изготвяне на вътрешни документи с оглед тяхната необходимост (инструкции, вътрешни правила за електронен документооборот, методики, наръчници и методологии за организация, проекти за изменения на нормативната уредба и др.) и свързани с успешното разработване на услугите, предмет на електронизация на настоящия проект. При подготовката на съответните вътрешни правила ще бъдат отчетени най-вече препоръките, направени при изпълнение на Дейност № 2. • Разработване на указания относно внедряване принципите на електронно управление и как следва да се прилагат те с оглед настоящия проект. • Юридическа разработка и обосновка на вътрешни нормативни документи, при възникнала необходимост – проекти за изменение и допълнение на нормативни актове с оглед изпълнимостта на изработените методики и процедурни наръчници. • Наръчници и методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за целия процес по предоставяне на електронни административни услуги;
Дейност 6: Информация и публичност Тази дейност се провежда с цел популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг граждани, представители на бизнеса и държавни институции с цел, от една страна разясняване и осигуряване на максимална полза от проекта за целевите групи, а от друга страна – стимулиране на заявителския интерес и интереса към новите електронни административни услуги на Министерство на околната среда и водите и по този начин достигане до по-широк кръг потенциални клиенти на услугите на министерството. Дейностите по информация и публичност се състоят в: • Начална и финална конференции; • Кръгла маса за целевите групи на проекта; • Брошури – отпечатани и разпространени цветни брошури, съдържащи информация за целите на оперативната програма, целите и дейностите по проекта, приноса на финансиращата институция и на ЕСФ. Брошурата ще се разпространява в тираж 200 броя. • Химикали, папки и USB флаш памети – по 200 броя. • Поставяне върху всички проектни документи (доклади, анализи, протоколи и др,) флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на ЕСФ и посочване на финансовия принос на ЕСФ.
Дейност 7: Одит: Извършване на финансов одит след приключване на всички проектни дейности В рамките на тази дейност ще бъде избран одитор на проекта с процедура по ЗОП, който ще извърши одит след приключване на дейностите по проекта. За проекти по настоящата схема на стойност над 200 000 лв. одитът е задължителен проектен компонент. Одиторът ще извърши одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Одитът ще изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта в съответствие с националните и международните одиторски стандарти и да включва. Одитът ще приключи с изготвянето на одитен доклад.
Дейност 4: Подготовка на заявленията за вписване на електронните административни услуги, в това число заявление и вписване на нови обекти в Регистрите за оперативна съвместимост като последен етап от електронизирането на услугите Ще бъдат изготвени заявления за всяка една от шестте услуги, предмет на електронизация по настоящия проект. Съответните заявления ще бъдат изготвени с изискуемото съдържание и описания, необходимо за вписване в регистъра на ЕАУ, съгласно изискванията на Инструкция № 1 от 21 януари 2010 г. за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите на информационните обекти и електронните услуги. В случаите, когато се налагат вписване на нови информационни обекти същите ще бъдат вписани в съответните регистри. По тази дейност ще бъдат изпълнени всички изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, отнасящи се до софтуерното обезпечаване на електронните административни услуги, нормативно урегулирани с Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (НОИОСИС).
Дейност 8: Организация и управление на проекта По тази дейност ще бъде създаден екип, който ще осъществява текущото управление на проекта, координация на проектните дейности и текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на изготвените анализи, документи, технически спецификации и разработки. Екипът ще осъществява управление и на разходването на средствата, които ще се изплащат за свършената работа. Екипът за управление и други вътрешни експерти ще участват активно в дейностите на изпълнителите и ще се стремят да включат всички заинтересовани лица и страни в цялостния процес на разработване на електронните административни услуги с цел отчитане на техните интереси и коментари. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”. Също така по тази дейност се предвижда подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители по дейността за информация и публичност и дейността за осъществяване на независим финансов одит.
Дейност 2: Анализ на административния процес по предоставяне на 6 броя електронни административни услуги по ЗООС и ЗБР, в контекста на Закона за електронно управление. Изготвяне на препоръки в посока успешната електронизация на услугите до ниво на ра Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, определен чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие с дейност № 1. В рамките на настоящата дейност ще бъде извършен необходимия анализ за целите на електронизация на 6 административни услуги до ниво на развитие 4, който ще бъде използван при фактическото им внедряване. Анализът ще включва описание на услугата, нейния обхват, правното основание, хода на предоставяне на услугата и крайния резултат. В анализа ще бъде включено описание на процесите по предоставяне на услугите, които ще се електронизират.
Дейност 3: Надграждане на наличните в МОСВ информационни и комуникационни системи с оглед разработване и въвеждане на 6-те електронни административни услуги, съобразно изискванията и целите на електронното управление в Република България Дейност 3 е ключова за целия проект. В рамките на настоящата дейност ще бъдат предприети необходимите действия с оглед софтуерното обезпечаване и същинското технологично реализиране на електронните административни услуги. Услугите, които ще бъдат внедрени са: 1. Издаване на разрешение по Cites за износ/внос и реекспорт за животни и растения (№ 4 СУНАУ от 12.11.2013г.); 2. Издаване на становище по екологична оценка на въздействието на околната среда растения (№ 27 СУНАУ от 12.11.2013г.); 3. Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (№ 28 СУНАУ от 12.11.2013г.); 4. Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (№ 29 СУНАУ от 12.11.2013г.); 5. Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми (№ 30 СУНАУ от 12.11.2013г.); 6. Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат за издаване на Решение за преценка необходимостта извършване на ОВОС, издаване на решение за ОВОС, издаване на решение за преценка необходимост от ЕО, издаване на становище по ЕО и/или издаване на Комплексно разрешително. (№ 31 СУНАУ от 12.11.2013г.); Първи етап от изпълнение на настоящата дейност ще бъде разработването на подробна техническа спецификация (ТС) за надграждане на наличните в МОСВ информационни и комуникационни системи в съответствие с идентифицираните нужди за реализиране на 6-те електронни административни услуги. Изготвянето на техническата спецификация ще се базира и на анализа от предходната дейност. Въз основа на тази спецификация ще бъде създаден портал, осигуряващ достъпът през Интернет до администрацията и електронно предоставяне на административни услуги. Като част от работата по ИТ осигуряване ще бъде разработено вътрешно софтуерно приложение за придвижване на процесите по предоставяне на услугите и обработка на постъпилите данни. С цел достигане на ниво на развитие 4 по предоставяне на електронните услуги ще бъде разработен и модул за електронно разплащане като част от изградената информационна система, обслужваща регистрите, по които ще се предоставят услугите. Дейността ще завърши с реализиране на 6-те електронни административни услуги до ниво на развитие 4, които ще позволяват електронно подаване на заявления, заплащане по електронен път, осъществяване на електронната кореспонденция със заявителя, справки и осигуряване на електронен резултат от услугата. За работа със софтуера ще бъдат обучени служителите, пряко свързани и отговорни за предоставянето на разработените електронни административни услуги.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 784 688 BGN
Общ бюджет: 767 859 BGN
БФП: 767 859 BGN
Общо изплатени средства: 562 284 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 767 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 174 960 BGN
2015 387 324 BGN
562 284 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 652 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 148 716 BGN
2015 329 225 BGN
477 941 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 244 BGN
2015 58 099 BGN
84 343 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Изготвена тръжна документация в това число техническа спецификация за възлагане на дейностите
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Успешно проведена процедура по ЗОП
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор за изпълнение на обществената поръчка
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Изготвен доклад от анализа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 3 - Изготвена Техническа спецификация за надграждане на наличните в МОСВ информационни и комуникационни системи за нуждите на реализиране на 6-те електронни административни услуги
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Работещ Портал за електронно предоставяне на административни услуги
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Внедрено Вътрешно софтуерно приложение
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Внедрен Модул за електронно разплащане
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Реализирани 6 електронни услуги до ниво на развитие 4
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служителите на МОСВ за работа със софтуера по предоставяне на услугите (администратори и потребители)
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Подготвени заявления за вписване на електронни административни услуги, с включени съответните информационни обекти
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Реализирана информационна система в съответствие с условия за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно действащото законодателство за предоставяне на електронни административни услуги
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Набор от изготвени и предадени вътрешни документи, свързани с обезпечаване административния процес по предоставяне на услугите, предмет на електронизация, отчитащи направените препоръки при реализиране на дейност № 2
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Набор от разработени и предадени нови и актуализирани съществуващи правила, практически методики и процедурни наръчници за изпълнение на дейностите във всяко едно звено от организационните структури, отговорни за предоставяне на съответ
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Набор от разработени и предадени вътрешни нормативни документи и при необходимост – проекти за изменение и допълнение на нормативни актове с оглед изпълнимостта на изработените методики и процедурни наръчници
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Набор от изготвени и предадени вътрешни документи, свързани с техническата реализация на услугите, отчитащи направените препоръки при реализиране на дейност № 3 и №4
Индикатор 18 (Д) По Дейност 6 - Проведена начална пресконференция за оповестяване началото на проекта, целта и очакваните резултати
Индикатор 19 (Д) По Дейност 6 - Участници в началната пресконференция
Индикатор 20 (Д) По Дейност 6 - Проведена финална пресконференция за оповестяване края на проекта и постигнатите резултати
Индикатор 21 (Д) По Дейност 6 - Участници във финалната пресконференция
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6 - Организирана кръгла маса за целевите групи
Индикатор 23 (Д) По дейност 6 - Участници в кръглата маса
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и разпространени химикали
Индикатор 26 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и разпространени папки
Индикатор 27 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и разпространени USB флаш памети
Индикатор 28 (Д) По Дейност 7 - Одитен доклад
Индикатор 29 (Д) По Дейност 8 - Месечни срещи на екипа
Индикатор 30 (Д) По Дейност 8 - Регулярни срещи с изпълнителите
Индикатор 31 (Д) По Дейност 8 - Междинни доклади
Индикатор 32 (Д) По Дейност 8 - Окончателен доклад
Индикатор 33 (Д) По Дейност 8 - Изпълнен проект с постигнати всички резултати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз