Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0015-C0001
Номер на проект: 13-31-18
Наименование: Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт за система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Бенефициент: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 15.04.2014
Дата на приключване: 15.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за осигуряване на качествени и насочени към потребителя административни услуги чрез въвеждане на сертифицирана система за управление на качеството
Дейности: Дейност 5 Дейности за информация и публичност В рамките на дейност 5 ще бъде проведена цялостна информационна кампания по проекта в съответствие с указанията на УО на ОПАК, която ще включва: • организация на откриваща, междинна и закриваща конференция по проекта. Участие следва да вземат представители на държавната администрация, гражданското общество, бизнес организации и медии. Участници в конференциите следва да бъдат до 80 човека. Следва да бъде осигурен наем на зала, кетъринг (кафе-паузи), програма, презентация, оборудване, присъствени листи, заснемане на събитието; С цел популяризация на дейностите по проекта и в изпълнение на изискванията за информираност и публичност на проекти финансирани със средства на ЕС, се предвиждат и следните мерки: - 15 бр. публикации в местни и национални печатни издания; - 240 бр. листовки за участниците;А4, 2стр., хром - 500 бр. проектни брошури; А4, 6 стр., хром - 2 бр. проектни банери със стойки;120х50 - 150 бр. проектни плаката, 70х50 - 200 бр. комплекта – папка , тефтер и химикалка - публикувана актуална информация за проекта на Интернет страницата на ИАРА чрез създаване на специализирана рубрика; - получаване на обратна връзка от целевите групи и заинтересованите страни относно резултатите от проектните дейности. Предвижда се цялостната дейност да бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Дейност 2 Разработване на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители В рамките на тази дейност ще бъде разработена документацията за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите „Начален одит за съответствие на процесите, системите и предоставяните услуги на ИАРА с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 и с нормативните изисквания“ и „Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството“, както и провеждането на съответните процедури съгласно нормативната уредба. Дейността включва разработването на пълен пакет документация за избор на изпълнител на всяка от изброените дейности, включително на технически задания, които да обхванат изцяло потребностите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, както и практически консултации в процеса на преглед и оценка на офертите, получени по всяка процедура. Дейността по разработване на процедурите ще бъде възложена на външен изпълнител с оглед осигуряване на достатъчен ресурс и професионализъм Ще бъде проведена процедура за възлагане на услуга при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и най-добрата практика. Провеждането на процедурите ще се осъществява директно от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, като организацията на приемането, прегледа, оценката и класирането на офертите се осъществява от екипа за управление на проекта с участието на други експерти – служители на администрацията, когато това е необходимо.
Дейност 1 Организация и управление на проекта В рамките на тази дейност ще бъде сформиран екипът на управление на проекта, включващ ръководител, координатор-дейности, координатор-отчетност и счетоводител. Дейността се извършва пряко от членовете на екипа за управление и обхваща: • организация и провеждане на оперативни срещи; • определяне и приемане на правила за работа на екипа, както и списък с оперативни задачи; • текуща координация и административно обезпечаване на проекта; • комуникация с Управляващия орган (УО); • координация на подготовката на тръжната документация с представителя на външната консултантска помощ; • публикуване на обяви в пресата за анонсиране на обществените поръчки, условия и формуляри; • организация на разглеждането на оферти по провежданите тръжни процедури и на успешното сключване на договори с избраните изпълнители; • осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта - мониторинг на плана за изпълнение на проектните дейности; оценка и наблюдение на изпълнението на дейностите и проследяване на резултатите от тях; • съхранение на документи, доклади и протоколи по проекта, водене на архив; • подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на УО на ОПАК;
Дейност 6 Одит на проекта Дейност „Одит на проекта“ включва осъществяването на експертна подкрепа по отношение на финансовото управление на проекта. Дейността има следните основни направления: • Осъществяване на финансови консултации по време на реализацията на проекта; • Документална проверка и текущи становища по отношение на разходването на средства по проекта – разплащания с външни изпълнители, разходи за организация и управление и други; • Извършване на цялостен одит на проектната документация след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одитен доклад. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител – регистриран одитор или одиторска организация, чрез провеждане на съответна процедура по реда на ЗОП.
Дейност 4 Разработване, въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството Тази дейност е условно разделена на две поддейности, които следва да бъдат реализирани от различни изпълнители. Поддейност 4.1 включва: • Етап 1 - Подготовка за внедряване на системна за управление на качеството (СУК): - Изготвяне на План за изграждане и внедряване на СУК; - Определяне на структурата и обхвата на системата; - Изготвяне на основната политика за управление на качеството и информационната сигурност; - Определяне на процесите в организацията, тяхната последователност и взаимодействие; - Определяне на ролите и отговорностите, както и идентифициране на необходимите ресурси за въвеждане на СУК; • Етап 2 - Внедряване и функциониране на СУК: - Разработване на Наръчник, процедури, инструкции, правила, планове, заповеди, списъци и др. документи, необходими за внедряването на Системата за управление на качеството. - Изготвяне и утвърждаване на заповед за внедряване на СУК от ръководството на ИАРА; - Обучение на 6 служители на ИАРА по изискванията на СУК. - Обучение 4 служители на ИАРА за вътрешни одитори на СУК. - • Етап 3 - Контрол на внедрената система: - Провеждане на вътрешни одити за съответствие и покриване на изискванията на СУК по отношение на стандартите БДС 180/1ЕС 9001:2008; - Отстраняване на констатираните несъответствия и изпълнение на коригиращите и превантивните действия, отразени в докладите от вътрешните одити на СУК – при установена необходимост; - Провеждане на Преглед от ръководството на ИАРА по СУК за оценка на готовността за провеждане на сертификационен одит от независима сертифицираща страна (одит от трета страна). Разработването и внедряването на системата за управление на качеството ще бъдат изпълнени от външен, избран след процедура по ЗОП изпълнител, с активното участие на всички експерти от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, чиито служебни задължения и компетентност имат отношение към правилното въвеждане и функциониране на системата и постигането на търсените положителни резултати. Поддейност 4.2 включва: • Одит и сертифициране на разработената система за управление на качеството (СУК) за съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или друг еквивалентен международно признат стандарт за качество. Тази поддейност ще бъде възложена на външен изпълнител – акредитирана сертифицираща организация, избрана чрез подготвена и проведена обществена поръчка съгласно изискванията на нормативната уредба. Включва първоначален одит, прегледана документацията и извършена рагистрация
Дейност 3 Начален одит за съответствие на процесите, системите и предоставяните услуги на ИАРА с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 и с нормативните изисквания Тази дейност има следния обхват: • Преглед на наличните управленски процеси и вече въведените в ИАРА вътрешни системи за управление по обхват и функции; • Одит за първоначално установяване на съответствието на процесите и системите, свързани с информационните активи и съответствието им с изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Началният одит е с цел установяване на съответствие спрямо приложимите нормативни актове за електронно управление. Той ще се провежда от компетентен, независим и безпристрастен одиторски екип, чрез интервюта със служители, преглед на документи и наблюдение над дейности с цел да установи степента на съответствие на процесите, системите и предоставяните услуги с нормативните изисквания и с изискванията на стандарт ISO 9001:2008.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 333 772 BGN
Общ бюджет: 206 049 BGN
БФП: 206 049 BGN
Общо изплатени средства: 140 313 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 754 BGN
2015 73 558 BGN
140 313 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 741 BGN
2015 62 525 BGN
119 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 013 BGN
2015 11 034 BGN
21 047 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели системи за управление на качеството
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 - Представени междинни доклади и окончателен доклад за изпълнението на проекта
Индикатор 3 (Д) Дейност 2 - Тръжна документация за всяка от изброените проектни дейности
Индикатор 4 (Д) Дейност 2 - Проведени процедури по ЗОП за възлагане на изпълнението на дейностите и сключени договори с избраните изпълнители
Индикатор 5 (Д) Дейност 3 - Доклад от начален одит, с посочени констатации
Индикатор 6 (Д) Дейност 4 - Разработена документация от система за управление на качеството
Индикатор 7 (Д) Дейност 4 - Въведена система за управление на качеството Обучени служители
Индикатор 8 (Д) Дейност 4 - Получен сертификат за съответствие на въведената система съгласно стандарта ISO 9001:2008 2008 или друг международно признат стандарт за качество
Индикатор 9 (Д) Дейност 5 - Реализирани конференции
Индикатор 10 (Д) Дейност 5 - Реализирани публикации в местни и национални печатни издания
Индикатор 11 (Д) Дейност 5 - Отпечатани и разпространени материали за участниците
Индикатор 12 (Д) Дейност 5 - Бр. проектни брошури
Индикатор 13 (Д) Дейност 5 - Разработени проектни банери
Индикатор 14 (Д) Дейност 5 - Публикувана информация
Индикатор 15 (Д) Дейност 5 - Изготвен доклад на базата на получени и обработени анкетни карти
Индикатор 16 (Д) Дейност 6 - Изготвен одитен доклад за извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз