Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0013-C0001
Номер на проект: 13-31-16
Наименование: „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане“.
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: По-добро административно обслужване и регулиране, включително чрез електронно правителство, при предоставянето на електронни административни и други услуги на физическите и юридическите лица, законосъобразно управление, прозрачна и ефективна дейност на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” и нейните териториални поделения, както и налагане на международни стандарти, гарантиращи висококачествени услуги.
Дейности: Дейност 6 - Дейности за информация и публичност Във връзка с изпълнение на дейността ще бъде поискана оферта и сключен договор с Изпълнител във връзка с чл.14, ал.5 от ЗОП. Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на проекта. С тяхното реализиране ще се търси запознаването на широк кръг лица и медии с целите и ефекта от проекта. В рамките на тази дейност ще се: *Поставяне на информационна тебела пред офиса на проекта и регионални звена където ще се провеждат дейности – 10бр. *Отпечатване на информационна брошура с целите и дейностите по проекта А4 цветна, двустранна, 500 бр. *Публикуване на 3 платени статии/ интервюта/ публикации в електронни медии. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК
Дейност 5 – Дейност по внедряване на софтуер за управление на информационната сигурност Дейността по внедряване на софтуер за управление на информационната сигурност включва: Закупуване на софтуерни лицензи и изпълнение на цялостен инженеринг за внедряване на системно решение за информационна сигурност., насочено към: Защита на електронната информация в организацията от неоторизирано изтичане в крайните точки (работни станции, лаптопи ) Централизиран мониторинг и анализ на информацията , разработване методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност чрез създаване и внедряване на политика за сигурност. Централизирано управление и контрол на физическите и информационните канали в крайните точки: Провеждане на обучение по администиране на софтуер за информационна сигурност.
Дейност 2 - Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейност 2 - Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители, включва подготовка и провеждане на 4 тръжни процедури за избор на изпълнители. Предвижда се избор на и договаряне на външен изпълнител – експерт (консултантска компания) за подготовка на идейни технически задания, методики за оценки и всички необходими формуляри и изисквания, съгласно ЗОП. Разработване на тръжна документация за необходимите процедури за възлагане – общо 4 , включително с директно договаряне и публична покана. Избраният консултант ще осъществи и адекватна помощ при провеждане на самите процедури (договаряния) включително и разяснения по публикуваната документация за участие.
Дейност 1 - Организация и управление на проекта Дейността се състои в сформиране на екипа за управление на проекта, осъществяване на екипни срещи,организация и управление на дейностите по проекта, разработване на детайлен план за изпълнение на проекта,разпределяне на конкретните задачи между членовете на екипа, подбор на експерти, които ще участвуват в изпълнението на отделни дейности по проекта, детайлизиране на техните отговорности, разработване на детайлни правила и методи за наблюдение и вътрешна оценка изпълнението на дейностите по проекта , резултати и постигане на поставените цели,.
Дейност 3 – Разработване и внедряване на електронни административни услуги Дейността по разработване и внедряване на електронни административни услуги включва: 3.1.Изработване на конкретно (работно) задание и упражняване контрол по изпълнението на е-портал за предоставяне на електронни административни услуги, като онлайн достъпна Административна информационна система (АИС) Анализ на предоставяните административни услуги от ИА “ВКВПД”, в това число и на регулаторния режим. Анализ на използваните информационни системи, обвързани с предоставянето на административни услуги в ИА “ВКВПД” и препоръки за тяхното подобряване. Упражняване на контрол по изпълнението от името на Възложителя при изпълнение на дейност 3.1. Оказване на системно – техническа помощ Сертифициране на техническо задание за Административна информационна система (АИС) Етапи на реализация: Етап 1 - Подготовка на функционални и технически спецификации- включващ дейности: 1.1. Събиране на информация за услугите 1.2. Моделиране на изискванията 1.3. Изготвяне на детайлни технически спецификации (работен проект) 1.4. Изготвяне на препоръки за подобрение на същестуващи информационни системи с цел адаптирането им към новите електронни административни услуги Етап 2 - Упражняване на контрол по изпълнението от името на Възложителя при изпълнение на дейност 3.2.. 2.1 Изготвяне на план за изпълнение по дейност 3.2. 2.2 Залагане на етапи и индикатори за изпълнение по дейност 3.2. 2.3 Провеждане на перманентен мониотинг и контрол по изпълнението. 2.4 Изговяне на периодични доклади за напредъка към Възложителя и поетапно отчитане/приемане на работата. 2.5 Изготвяне на окончателен доклад с констатации и препоръки. 2.6 Окончателен тест на АИС/е-платформата и изготвяне на финален Приемателен протокол по изпълнението. 3.2.Разработка и внедряване на е-портал за административни електронни услуги, достъпен от интернет страницата на ИА “ВКВПД”. Обхват на реализация по т.3.2: • Разработка и внедряване на портал за електронни услуги на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, интегриране на дейностите, свързани с приемане на молби –декларации, заявления, обратна връзка със заявителите, предоставяните информационни услуги и информационния обмен с външни лица и организации, съгласно изискванията на Закона за електронното управление. • Разработка на електронни услуги, които да позволяват електронно подаване на молби – декларации, заявления, уведомяване и всякакъв вид обратна връзка с потребителите на услугите, както и възможности за извършване на всички видове справки по електронен път: Разработване и внедряване на АИС, включително обучение на служителите за работа с системата Разработване и внедряване на електронен портал за предоставяне на е-услуги за гражданите и бизнеса на сайта на ИА “ВКВПД” Разработване и внедряване на приложение на сайта на ИА “ВКВПД” за улесняване достъпа на лица с увреждания до предоставяните от ИА “ВКВПД” услуги Обучение на служителите за работа в е – среда При изграждането на системата ще се следват основните принципите на електронното правителство: 1. Архитектура, ориентирана към услуги /SOA/; 2. Интеграция, базирана на стандарти ; 3. Осигурено взаимодействие между системите 4. Еднократно събиране и многократно ползване на информацията. 5. Предоставянето на услугите да е централизирано 6. Интегрирането на нови услуги и системи да е гъвкаво, бързо и лесно. Етапи на реализация: Етап 1 - Подготовка на функционални и технически спецификации- включващ дейности: 1.1 Запознаване с информация за предоставяните в ИА “ВКВПД” администартивни услуги 1.2 Експертен „прочит“ на детайлните технически спецификации (работен проект) и изработване съвместно с изпълнителя по дейност 3.1. на работна програма с формулирани етапи и индикатори за изпълнение. 1.3 Изготвяне на работен план за изпълнение Етап 2 - Изработка и внедряване на портал за електронни услуги – с дейности: 2.1 Архитектура на електронните административни услуги 2.2 Дизайн на АИС /е-портала. 2.3 Разработка на електроните административни услуги 2.4 Внедряване на електронните административни услуги 2.5 Обучение 2.6 Поддръжка в рамките на проекта
Одит на проекта Избор на одитор и назначаването му за провеждане на одит на технически и финансов отчет към искане за оконачтелно плащане. Одиторът проверява дали декларираните от Бенефициента разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с договора/заповедта, и изготвя одитен доклад. Бенефициентът предоставя на одитора пълен достъп до документацията, съгласно чл. 15.3.
Дейност 4 – Покриване на международни стандарти Дейността по покриване на международни стандарти включва: 4.1.Разработване и внедряване на системи за управление на : 4.1.1 – качеството - QMS, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008г. или еквивалент. 4.1.2. – информационната сигурност ISMS, съгласно международния стандарт ISO 27001:2005г. или еквивалент. Включващи дейности по: - консултиране и разработване на документация; - внедряване на QMS / ISMS; - обучение за базови знания и вътрешен одит - вътрешен одит на системата за управление; - провеждане на необходими коригиращи действия след вътрешния одит 4.2.Провеждане на процес по сертифициране от независим акредитиран орган на системи за управление на: 4.2.1 – качеството - QMS, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. 4.2.2. – информационната сигурност ISMS, съгласно международния стандарт ISO 27001:2005 или еквивалент. Включващи: Обхват на реализация по т.4.2: - Сертификационен одит – стъпка 1 – проверка дали документацията на системите за управление е изготвена в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008/ ISO 27001:2005 или еквиваленти. - Сертификационен одит – стъпка 2 – проверка на место как е внедрена и функционирала QMS/ISMS до дадения момент. - Отстраняване на евентуално констатиирани несъотвествия и последващ одит (при необходимост) - Изготвяне на финален доклад и сертификация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 948 BGN
Общ бюджет: 214 783 BGN
БФП: 214 783 BGN
Общо изплатени средства: 109 990 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 214 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 109 990 BGN
2015 0 BGN
109 990 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 182 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 491 BGN
2015 0 BGN
93 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 498 BGN
2015 0 BGN
16 498 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели системи за управление на качеството
Индикатор 2 Администрации, въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение
Индикатор 3 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 4 (Д) Издадена заповед, (доп.споразумения)
Индикатор 5 (Д) План за мониторинг на изпълнение на проекта
Индикатор 6 (Д) Работен график
Индикатор 7 (Д) Брой срещи на екипа
Индикатор 8 (Д) Финален финансов и технически доклад
Индикатор 9 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 10 (Д) 2.Сключени договора за услуги
Индикатор 11 (Д) Детайлни технически спецификации (работен проект)
Индикатор 12 (Д) Доклад с препоръки
Индикатор 13 (Д) Разработена и внедрена Автоматизирана информационна система (АИС)/е-платформа
Индикатор 14 (Д) Разработено и внедрено приложение на сайта на ИА “ВКВПД” за улесняване достъпа на лица с увреждания до предоставяните от ИА “ВКВПД” електронни административни услуги Внедрени Електронни административни услуги
Индикатор 15 (Д) Разработен и внедрен е-портал за резервационната система на МО.
Индикатор 16 (Д) Обучени служители
Индикатор 17 (Д) Разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. или еквивалент
Индикатор 18 (Д) Разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 27001:2005г. или еквивалент
Индикатор 19 (Д) Обучени служители
Индикатор 20 (Д) Процент на възловите работни места обхванати с инсталиран софтуер за информационна сигурност.
Индикатор 21 (Д) Обучени служители
Индикатор 22 (Д) Пресконференции
Индикатор 23 (Д) Публикации
Индикатор 24 (Д) Информационни табели
Индикатор 25 (Д) Брошури
Индикатор 26 (Д) одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз