Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0296-C0001
Номер на проект: ESF-2203-09-12003
Наименование: Насърчаване на териториалната мобилност на заетите в "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 Сървисиз" ЕООД и "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 ЕООД
Бенефициент: "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1 Сървисиз" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.04.2014
Дата на приключване: 11.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: 1. Да се насърчи териториалната мобилност на работещите в "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД и "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД, чрез осигуряване на транспорт до работното място. 2. Да се подобрят възможностите за запазване на заетостта им във фирмите.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. С изпълнението на проекта ще се ангажира екип от висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Основна задача на екипа ще е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Договарящия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат ежемесечни работни срещи за отразяване на напредъка и при необходимост предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с ДО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора. Пълната документация по проекта ще се съхранява от "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД за срока, упоменат в договора. Всички документи ще подлежат на проверка от Възложителя или други одиторски органи на Европейския съюз. "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Фирмата ще предоставя на Договарящия орган и/или упълномощените от него лица, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта. Ще се изготвят доклади, съгласно образец на Договарящия орган. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към всеки доклад ще се приложи опис на разходооправдателните документи, придружен с копия от същите за всички разходи, направени по проекта през периода, за който се отнася докладът. Копията на разходооправдателните документи ще бъдат заверени от "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД и към тях ще се прилагат копия на документите, доказващи извършеното плащане. Съгласно член 2 от Общите условия, договарящата институция ще получава всяка допълнително поискана информация, свързана с изпълнението на проекта. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности и ще докладва на Управителя на фирмата. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят и лични месечни отчети от ръководителя на проекта, координатора, счетоводителя и техническия сътрудник. Счетоводителят ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителя ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати. В началото на всеки месец ще се провеждат работни срещи за контрол на напредъка по проекта. Ще се изготвят протоколи от работните срещи.
2. Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/2013 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 69/2013 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Дейността обхваща изготвянето и съгласуването с ДО на график за тръжните процедури, подготовката на тръжната документация, провеждането на процедури, оценяване на получените оферти и подписването на договор с избраните изпълнители. В едномесечен срок след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ фирмата ще представи на ДО за одобрение график на планираните обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта. За всяка промяна в план-графика на планираните обществени поръчки, "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД ще информира ДО до 5 работни дни от настъпване на промяната, и същата ще бъде предмет на предварително одобрение от ДО. На основание ПМС 69, тъй като предвидената стойност за транспортната услуга, без данък върху добавената стойност е 234 031,20 лева, ще се проведе процедура за избор на изпълнител – открит избор. Провеждането на процедурата Открит избор включва следните действия: 1. Изготвяне на тръжната документация за провеждане на процедура заедно с проект на Заповед за назначаване на оценителна комисия. Документацията задължително трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията ПМС №69/2013 г. 2. Внасяне на изготвената документация за предварително одобрение от страна на Договарящия орган. Документацията трябва да е окомплектована съгласно изискванията, заложени в постановлението и да включва минимум следното:  Придружително Писмо на цялостната тръжна документация с коректно отразени дата, номер и вид на приложения документ, подписан от упълномощеното лице и подпечатано с мокър печат на бенефициента;  Проект на решение за откриване на процедурата, съгласно ПМС 69/2013;  пояснителен документ за процедурата за определяне на изпълнител;  пълно описание на обекта (по преценка на бенефициента);  техническите спецификации (при доставки), техническо задание (при услуги);  минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите и специалните изисквания за тяхното представяне, когато бенефициентът допуска варианти;  изискванията към офертите;  избрания критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, в случай че избраният критерий е икономически най-изгодна оферта;  образец на оферта –техническа и финансова;  проект на договор  проект на заповед за назначаване на оценителна комисия, придружен с автобиографии на членовете на комисията;  всякаква друга документация, свързана с конкретната процедура (по преценка на Бенефициента);  декларация на кандидата по чл.31, ал. 4, т.1 и ал. 8;  декларация за безпристрастност и поверителност по чл.21, ал. 3; 3. Съгласуване с ДО на датата за публикация на обявата в национален ежедневник и на интернет страницата на Агенция по заетостта, след получено официално предварително одобрение на тръжната документация. 4. След получаване на одобрението от ДО, бенефициентът следва да актуализира датите на обявата и да я представи с придружително писмо, за изпращане на документи, заедно с пояснителния документ и цялата тръжна документация, за публикуване на интернет-страницата на Агенция по заетостта и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България, като обявата следва да съдържа задължителната визуализация. 5. Бенефициентът взема решение за откриване на процедурите по чл. 7, т. 1 и 2 от ПМС №69/2013 г., с което одобрява документацията за участие в процедурата и пояснителния документ. 6. Стартиране на процедурата за определяне на изпълнител с издаване на решение за откриване на процедурата, ПМС № 69/2013 г., и публикуване на обява в най-малко един национален ежедневник. Стартирането на процедура с обява по ПМС №69/2013 г. 7. Оценка на получените оферти и изготвяне на протокол от дейността на оценителната комисия; 8. Изпращане на Протокола и Решението/ Заповедта за определяне на изпълнител до ДО за одобрение, заедно с копия на всички получени оферти и цялата документация по процедурата (присъствени списъци, регистрационни таблици, допълнителни разяснения (ако е приложимо), попълнен проект на договор с определения изпълнител, копие от обявата в избрания национален ежедневник и т.н.). 9. След одобрение на проведената процедура от страна на ДО, решението за избор на изпълнител се изпраща на всички кандидати в 3-дневен срок от одобряването му от страна на ДО, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор. 10. Подписване на договор. Договорът следва да е придружен от документи издадени от съответните компетентни органи за доказване липсата на обстоятелства по чл.31 от ПМС №69/2013 г. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
3. Осигуряване на публичност за проекта Изпълнителят ще информира широката общественост, че проектът е получил съфинансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: бланки; табели; прес-съобщения; доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; всякакви други публикации; на оборудването (знаци, стикери); табела на сградата. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Комуникационната стратегия и план на ОП „РЧР” е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационна табела В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави информационни табели на административните сгради на "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД и "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европеиския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, всякa публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.”
4. Превоз на 311 работещи в "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І СЪРВИСИЗ" ЕООД и "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД до и от работното място В рамките на дейността ще бъде организиран транспорт от и до работното място за представителите на целевата група – 311 души. Дейността ще се извършва от Изпълнител. Извършването на превозите ще се групира в пет основни направления (маршрути): 1. Димитровград - Симеоновград-Гълъбово; 2. Хасково – Димитровград - Гълъбово; 3. Харманли – Симеоновград - Гълъбово; 4. Нова Загора - с.Дядово - с.Трояново - Гълъбово; 5. Стара Загора – Гълъбово. Организацията на труд, както за предприятието-кандидат „Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз” ЕООД , така и за партньора „Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД включва работа на смени, както следва: смяна А, смяна Б, смяна В , смяна Г и редовна смяна (дневна смяна от понеделник до петък). Всички смени включват служители и на двете дружества. Съгласно утвърдените графици за непрекъснат работен процес и застъпването на отделните смени, както и с оглед оптимизирането на транспортните разходи, се предвижда групиране при следната циклична последователност: Г+В > А+Г > Б+А > В+Б . Във всеки месец тази последователност се повтаря няколкократно. Следва да се обърне внимание на обстоятелството, че в рамките на всеки месец, служителите от редовна смяна не се застъпват постоянно с останалите смени. Налице е обективна невъзможност за сепариране на целевата група поотделно за двете предприятия, тъй като точната бройка постоянно търпи промени с цел оптимизиране на заетите места в превозните средства и редуциране разходите за транспорт. Маршрут Стара Загора – Гълъбово се извършва през гр. Раднево. Превозът се реализира посредством 50-местни автобуси. В рамките на едно денонощие по маршрута пътуват средно 3 броя автобуси. Във всяко превозно средство се транспортират служители както на Кандидата, така и на Партньора. Съгласно представента детайлна транспортна схема в т.5.2.1., общата дължина на маршрута е 65км, т.ч. пробег в рамките на 10км между отделните спирки на територията на гр. Стара Загора. Общо изминатото разстояние за един месец възлиза на 21,060 км. Детайлното разпределение на дейността по осигуряване на организиран транспорт с информация за вида (брой места) и броя на използваните транспортни средства по маршрута е както следва: Фиг. 1 Направление Стара Загора – Раднево - Гълъбово Смяна Повтаряемост Час Маршрут Хора Брой автобуси Пълни км Празни км Г+В + редовна 5 пъти месечно 6:15 Стара Загора-Гълъбово 43 3 65 65 8:30 Гълъбово-Стара Загора 65 2 130 16:30 Гълъбово-Стара Загора 0 2 0 18:15 Стара Загора-Гълъбово 62 2 130 20:30 Гълъбово-Стара Загора 43 1 65 65 А +Г + редовна 5 пъти месечно 6:15 Стара Загора-Гълъбово 138 3 195 8:30 Гълъбово-Стара Загора 62 2 130 65 16:30 Гълъбово-Стара Загора 70 2 130 18:15 Стара Загора-Гълъбово 38 1 65 65 20:30 Гълъбово-Стара Загора 68 2 130 Б +А + редовна 5 пъти месечно 6:15 Стара Загора-Гълъбово 140 3 195 8:30 Гълъбово-Стара Загора 38 1 65 16:30 Гълъбово-Стара Загора 70 2 130 18:15 Стара Загора-Гълъбово 64 2 130 20:30 Гълъбово-Стара Загора 70 2 130 В+Б + редовна 5 пъти месечно 6:15 Стара Загора-Гълъбово 136 3 195 8:30 Гълъбово-Стара Загора 64 2 130 65 16:30 Гълъбово-Стара Загора 70 2 130 18:15 Стара Загора-Гълъбово 65 2 130 20:30 Гълъбово-Стара Загора 66 2 130 Събота и Неделя Смяна Повтаряемост Час Маршрут Хора Брой автобуси Пълни км Празни км Г+В 3 пъти месечно 6:15 Стара Загора-Гълъбово 43 1 65 65 8:30 Гълъбово-Стара Загора 65 2 130 16:30 Гълъбово-Стара Загора 0 18:15 Стара Загора-Гълъбово 62 2 130 20:30 Гълъбово-Стара Загора 43 1 65 65 А +Г 3 пъти месечно 6:15 Стара Загора-Гълъбово 68 2 130 8:30 Гълъбово-Стара Загора 62 2 130 16:30 Гълъбово-Стара Загора 0 0 18:15 Стара Загора-Гълъбово 38 1 65 65 20:30 Гълъбово-Стара Загора 68 2 130 Б +А 3 пъти месечно 6:15 Стара Загора-Гълъбово 70 2 130 8:30 Гълъбово-Стара Загора 38 1 65 65 16:30 Гълъбово-Стара Загора 0 0 18:15 Стара Загора-Гълъбово 64 2 130 20:30 Гълъбово-Стара Загора 70 2 130 В+Б 3 пъти месечно 6:15 Стара Загора-Гълъбово 66 2 130 8:30 Гълъбово-Стара Загора 64 2 130 16:30 Гълъбово-Стара Загора 0 0 18:15 Стара Загора-Гълъбово 65 2 130 20:30 Гълъбово-Стара Загора 66 2 130 Маршрутът Димитровград – Симеоновград – Гълъбово възлиза на 47км, в т.ч. 7км пробег между спирките в рамките на отделните населени места. Общото разстояние за един месец е 2162 км. Маршрутът Хасково - Димитровград - Гълъбово възлиза на 66 км, в т.ч. 6км пробег между спирките в рамките на отделните населени места. Общото разстояние за един месец по маршрута е 3168 км. Маршрутът Харманли - Симеоновград - Гълъбово възлиза на 32км, в т.ч. 4км пробег между спирките в рамките на отделните населени места. Общото разстояние за един месец по маршрута е 1664 км. Маршрутът Харманли - Симеоновград - Гълъбово възлиза на 32км, в т.ч. 4км пробег между спирките в рамките на отделните населени места. Общото разстояние за един месец по маршрута е 1664 км. Маршрутът Нова Загора – с. Дядово – с. Трояново - Гълъбово възлиза на 50 км, в т.ч. 10 км пробег между спирките в рамките на отделните населени места. Общото разстояние за един месец по маршрута е 1950 км. Транспортът по горе-описаните маршрути се реализира посредством един 20-местен микробус. Детайлното разпределение на дейността по осигуряване на организиран транспорт с информация за вида (брой места) и броя на използваните транспортни средства по маршрута е както следва: Фиг. 2 Направление • Димитровград – Симеоновград - Гълъбово; • Хасково – Димитровград - Гълъбово; • Харманли – Симеоновград - Гълъбово; • Нова Загора - с.Дядово - с.Трояново – Гълъбово. Смяна Повтаряемост Час Маршрут Хора Брой автобуси Пълни км Празни км Г+В + редовна 6 пъти месечно 6:20 Димитровград-Симеоновград-Гълъбово 8 1 47 6:00 Хасково-Димитровград-Гълъбово 16 1 66 6:15 Харманли-Симеоновград-Гълъбово 16 1 32 8:30 Гълъбово-Трояново-с. Дядово-Нова Загора 10 1 50 16:30 Гълъбово-Симеоновград-Димитровград 8 1 47 18:00 Хасково-Димитровград-Гълъбово 66 20:30 Гълъбово-Димитровград-Хасково 16 1 32 20:30 Гълъбово-Симеоновград-Харманли 16 1 32 А +Г + редовна 6 пъти месечно 6:20 Димитровград-Симеоновград-Гълъбово 8 1 47 9:00 Гълъбово-Димитровград-Хасково 66 9:00 Гълъбово-Симеоновград-Харманли 32 16:30 Гълъбово-Симеоновград-Димитровград 8 1 47 18:00 Хасково-Димитровград-Гълъбово 15 1 66 18:15 Харманли-Симеоновград-Гълъбово 15 1 32 Б +А + редовна 6 пъти месечно 6:20 Димитровград-Симеоновград-Гълъбово 8 1 47 6:30 Нова Загора-с. Дядово-Трояново-Гълъбово 11 1 47 8:30 Гълъбово-Димитровград-Хасково 15 1 66 8:30 Гълъбово-Симеоновград-Харманли 15 1 32 16:30 Гълъбово-СимеоновградДимитровград 8 1 47 18:30 Нова Загора-с. Дядово-Трояново-Гълъбово 50 20:30 Гълъбово-Трояново-с. Дядово-Нова Загора 11 1 50 В+Б + редовна 5 пъти месечно 6:20 Димитровград-Симеоновград-Гълъбово 8 1 47 8:30 Гълъбово-Трояново-с. Дядово-Нова Загора 50 16:30 Гълъбово-Симеоновград-Димитровград 8 1 47 18:30 Нова Загора-с. Дядово-Трояново-Гълъбово 10 1 50 20:30 Гълъбово-Стара Загора 66 1 130 Събота и Неделя Смяна Повтаряемост Час Маршрут Хора Брой автобуси Пълни км Празни км Г+В 2 пъти месечно 6:00 Хасково-Димитровград-Гълъбово 16 1 66 6:15 Харманли-Симеоновград-Гълъбово 16 1 32 8:30 Гълъбово-Трояново-с. Дядово-Нова Загора 10 1 50 20:30 Гълъбово-Димитровград-Хасково 16 1 66 20:30 Гълъбово-Симеоновград-Харманли 16 1 32 А +Г 2 пъти месечно 6:30 Нова Загора-с. Дядово-Трояново-Гълъбово 50 8:30 Гълъбово-Димитровград-Хасково 66 18:00 Хасково-Димитровград-Гълъбово 15 1 66 18:15 Харманли-Симеоновград-Гълъбово 15 1 32 Б +А 2 пъти месечно 6:30 Нова Загора-с. Дядово-Трояново-Гълъбово 11 1 50 8:30 Гълъбово-Димитровград-Хасково 15 1 66 8:30 Гълъбово-Симеоновград-Харманли 15 1 32 18:15 Харманли-Симеоновград-Гълъбово 32 20:30 Гълъбово-Трояново-с. Дядово-Нова Загора 11 1 50 В+Б 2 пъти месечно 8:30 Гълъбово-Симеоновград-Харманли 32 18:30 Стара Загора-Гълъбово 10 1 50 Изпълнението на дейността ще осигури транспорт за представителите на целевата група по маршрутите за 30 004 км средно месечно и 360 048 километра за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца.
5. Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 255 246 BGN
Общ бюджет: 156 795 BGN
БФП: 156 795 BGN
Общо изплатени средства: 156 795 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 156 795 BGN
156 795 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 133 276 BGN
133 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 23 519 BGN
23 519 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз