Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1965-C0001
Номер на проект: ESF-1203-05-10018
Наименование: "Разкриване на фирма за строително-монтажни дейности, свързани с изграждането на водопроводни, поливни системи, огради, заграждения и нестандартни строителни дейности"
Бенефициент: "Л-ПИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 04.04.2014
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Разкриване на фирма за строително-монтажни дейности, свързани с изграждането на водопроводни, поливни системи, огради, заграждения и нестандартни строителни дейности от безработно лице, притежаващо ясна идея за стартиране на собствен бизнес, и ползвало услугата консултиране по Компонент I на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03, чрез предоставяне на малък грант за подпомагане, за да се повиши качеството на живот на хората в България, да се постигне високо ниво на заетост, доходи и право на достоен труд, да се повиши производителността, да се повиши икономическата активност и интеграция уязвимите групи на пазара на труда
Дейности: Дейност№ 1 Организация и управление на проекта С тази дейност се отбелязва стартирането на проекта и правилното му осъществяване. Дейността има изключително важно значение за постигане на поставените цели и резултати. Ще бъде реализирана в следната последователност: - Структуриране на екип за управление, състоящ се от ръководител и счетоводител. Екипът по организация и управление на проекта ще бъде назначен със заповед на управителя на фирмата. Ще се сключат 2 бр. граждански договори. - Провеждане на първа работна среща на екип за управление на проекта – на нея ще бъдат разпределени основните оперативни задачи между членовете на екипа, определена ролята и мястото на всеки един от екипа и ясно формирани отговорности. Ще бъде изготвен актуализиран график за изпълнение на проектните дейности, направена оценка на ситуацията „от подаването на проектното предложение до подписването на договора за безвъзмездна помощ”
Дейност№ 2 Назначаване на управител на фирмата /самонаемане на безработното лице/ Управителят на дружеството ще се самонаеме на работа в новостартиралото предприятие като самосигуряващо се лице, което ще полага личен труд по смисъла на КСО и ЗДДФЛ. Дейността му ще бъде свързана с управлението и организацията на дейността на фирмата, доставки на материали, организация на работните процеси, даване на технически консултации, организиране на изграждане на водопроводни, поливни системи, огради, заграждения и нестандартни идеии, както и организирането и реализацията на такива. Управителя ще наема при необходимост лица с ниска квалификация за осъществяване на конкретни задачи свързани с извършване на изкопни работи и бетониране на оградни изделия. При развитие на бизнеса ще се наеме и допълнителен персонал.
Дейност№ 3 Избор на външи изпълнители и доставка на оборудване, съоръжения, материали и консумативи. Екипът на проекта съвместно с управителят на новостартиралата фирма ще спазват разпоредбите на ПМС 69/11.03.2013 г. при избора на изпълнители за доставка на материали, консумативи, машини и съоръжения. Ще се осъществят контакти предимно с фирми производители и търговци, за да могат да се закупят количества с конкуретна цена и да се ползват преференциални цени. Ще се държи на качеството на материалите и на машините и съоръженията.
Дейност№ 4 Осъществяване на стопанска дейност на фирмата. Новосъздадената фирма „Л-ПИ” ЕООД ще осъществява стопанската си дейност в сферата на строително-монтажните дейности, свързани с предварителна обработка на терени, изграждане на поливни и водопроводни системи, нестандартни строителни дейности и услуги, търговия на водопроводни тръби и фитинги и др. След изпълнение на гореописаните дейности по проекта, предприемача ще разполага със съвременна материално-техническа база и материали за развитие на дейността си. С предоставения по ОП РЧР гранд закупените дълготрайни и краткотрайни активи по проекта ще отговарят напълно на нуждите на предприемача за развитие на основната му икономическа дейност. Самонаелото се лице/предприемача/ ще работи в създадената от него фирма, ще удовлетворят търсенето и нуждите на потенциалните клиенти за определено ниво на качество на стоки и услуги, респективно ще развива бизнеса си и ще заеме място на пазара. Управителят на фирмата е направил проучване за развитието на земеделската дейност в района и е установило, че много земеделски производители отглеждат орехи, лешници и други овошки има и производители на пчелен мед, които се нуждаят от услугите, които фирмата ще предлага. Района е планински и са налице набези на диви животни, което определя и търсенето на изграждането на заграждения и нестандартни изкопи.
Дейност№ 5 Осигуряване на публичност и визуализация. Информираността за развитието на проекта и представянето на извършваните дейности са необходимо условие за запознаване на общността с постиганите резултати и връзката им с поставените цели. В изпълнение на тази цел е планирано да бъде монтирана информационна табела на офиса на фирмата; за създадените документи да се използват бланки с нужната визуализация и на закупеното оборудване да се залепят информационни стикери.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 000 BGN
Общ бюджет: 19 946 BGN
БФП: 19 946 BGN
Общо изплатени средства: 19 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 000 BGN
2015 15 945 BGN
19 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 400 BGN
2015 13 553 BGN
16 953 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 600 BGN
2015 2 392 BGN
2 992 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз