Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0084-C0001
Номер на проект: 58-131-84-84
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Червен бряг
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 14.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Конкретна цел на проекта е да подпомогне общинската администраця на община Червен бряг да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на водния цикъл на гр. Червен бряг. С готовя инвестиционен проект впоследствие община Червен бряг ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” за инфраструктурен проект.
Дейности: Дейност 1 - Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Червен бряг Дейност 1.1- Преглед на съществуващата документация, обследване на водния цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация - Преглед на съществуващата документация и извършване на полеви диагностични и геодезични измервания и изработване на графични материали.Дейност 1.2 - Подготовка на 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града - На базата на събраната от предишните дейности информация Консултанта трябва да дефинира всички инвестиционни компоненти необходими за нормалното функциониране на целия воден цикъл на града.Дейност 1.3 - Подготовка на анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище - Консултантът трябва да оцени социалната поносимост на инвестиционния проект. Дейност 1.4 - Избор на инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране по ОП “Околна среда 2007 - 2013” съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост - Избор на инвестиционните компоненти на базата на изготвената Инвестиционна програма и Анализа на социалната поносимост. Дейност 1.5 – Подготовка на пред- инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП”Околна среда 2007 – 2013” - Консултантът трябва да изготви Пред-инвестиционно проучване в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти включително геодезически, геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др. проучвания. Дейност 1.6 – Изготвяне на идеен проект за одобрената от Областен експертен съвет алтернатива - Консултантът трябва да изготви Идеен проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на базата на одобреното пред-инвестиционно проучване.Дейност 1.7 – Подготовка на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда” и изготвяне на всички необходими документи които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, оценка на капацитета на Общината и ВиК дружеството, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки, програма за управление на утайките и други съгласно насоките за кандидатстване - Подготовка на Формуляра за кандидатстване и всички съпътстващи към него документи и приложения.Дейност 1.8 – Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им - Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.
Дейност 2 - Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта Дейност 2.1 - Подпомагане на Община Червен бряг и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Червен бряг - Оказване на съдействие на експертите от община Червен бряг по време на изпълнение на целия проект чрез даване на официални становища, предложения за подобряване качеството на документите и коментари.
Дейност 3 - Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта Дейност 3.1 - Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Червен бряг, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.Кампании и публикации в печатни медии, печатни материали, информационни събития – работни срещи, конференции и пресконференции и др.
Дейност 4 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Червен бряг” Дейност 4.1 - Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01. - Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране, технически спецификации и документации за избор на изпълнители на обществени поръчки.
Дейност 5 - Одит на проекта Дейност 5.1- Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма - Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Дейност 6.1 – Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Дейност 6.2 – Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 383 480 BGN
Общ бюджет: 684 889 BGN
БФП: 684 889 BGN
Общо изплатени средства: 684 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 684 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 138 348 BGN
2010 390 402 BGN
2011 228 000 BGN
2012 0 BGN
2013 62 000 BGN
2014 0 BGN
2015 - 133 861 BGN
684 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 547 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 110 678 BGN
2010 312 322 BGN
2011 182 400 BGN
2012 0 BGN
2013 49 600 BGN
2014 0 BGN
2015 - 107 089 BGN
547 911 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 670 BGN
2010 78 080 BGN
2011 45 600 BGN
2012 0 BGN
2013 12 400 BGN
2014 0 BGN
2015 - 26 772 BGN
136 978 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз