Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0008-C0001
Номер на проект: 13-31-8
Наименование: Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ
Бенефициент: Изпълнителна агенция по трансплантации
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 04.04.2014
Дата на приключване: 04.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез изграждане на интегрирана информационна система в Изпълнителната агенция по трансплантация, съответстваща на разработените европейска и национална рамки за оперативна съвместимост и усъвършенстване на административните процеси, касаещи дейността на Агенцията и предоставяне на он-лайн административни услуги на граждани и бизнес.
Дейности: Дейност 3 - Създаване на интегрирана информационна система В дейността се включват: • Проектиране на системна архитектура • Разработка на информационна система и надграждане на интернет страницата на ИАТ • Дизайн на 11 електронни административни услуги • Внедряване на информационна система и предоставянето на 11 електронни административни услуги • Сертифициране на системата за оперативна съвместимост • Обучение на потребители от ИАТ и външните институции за работа със системата; Дейността включва анализ на организациите и бизнес процесите, протичащи в тях от гледна точка на изисквания към информационната система и възможността за предоставяне на 11 административни услуги. Създаване на системна архитектура на системата, включваща избор на технологии, архитектура, прилагани водещи технологии и прототип на потребителски екрани. Създаване на модел на системата – дизайн на база данни и моделиране на процесите за предоставяне на административни услуги.
Дейност 2 - Анализ на процеси и взаимоотношения, на организационна и информационна структура и изработка на методология за предоставяне на административни услуги и обмен на данни В дейността се включват следните проучвателни дейности: • Анализ на заинтересованите страни, към които Изпълнителната агенция по трансплантация има отношение. • Анализ на състоянието на съществуващата инфраструктура. • Анализ на документооборота между заинтересованите страни. • Идентифициране на възможности за подобрение на отношението между институциите и отчетността. • Разработване на методология за партниране и обмен на данни между структурите, работещи в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, съобразно изискванията за стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост; • Анализ на методите и средствата за предоставяне на административни услуги по електронен път. • Идентифициране на онези електронни услуги, които ще улеснят комуникацията между ИАТ и бизнеса. • Редизайн на административните процеси Дейността е свързана с анализа на процесите, опосредстващи дейността в Изпълнителната агенция по трансплантация, както и дейностите по предоставяне на информация от страна на търговските дружества, чиято дейност е свързана с трансплантацията и асистираната репродукция. Дейността включва идентификация на тези външни организации и анализ и документиране на начините, по които взаимодействат с ИАТ и помежду си. Агенцията предоставя 20 административни услуги (СУНАУ). Проекът предвижда да бъдат електронно обезпечени поне 11 от тях и по този начин да се създаде основа за понататъшно разрастване на системата от предостявани електронни услуги. 11-те административни услуги, които ще се предоставят по електронен път съобразно съвременните световни стандарти за обслужване на граждани и бизнес, са: М3.2-2 - Вписване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в Националния списък на чакащите; М3.2-7 - Вписване в регистъра на лицата до 18-годишна вързарст, нуждаещи се от присаждане на самовърстановяващи се тъкани; М3.2-8 - Вписване в регистъра на лицата, които са изразили съгласие или несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта им; М3.2-9 - Регистриане на трансплнтационна процедура по вземане на органи от човешки труп; М3.2-10 - Регистриране на трансплантационна процедура по вземане и присаждане наорган от жив донор; М3.2-11 - Регистрине на трансплнтационна процедура по вземане на тъкани или клетки; М3.2-12 - Регистриране на трансплнтационна процедура по присаждане на тъкани или кретки М3.2-13 - Регистриране на договори за дарение на средства за дейности по трансплнтация; М3.2-14 - Регистриане на предоставяне на органи, тъкани и клетки, за които е удостоверена невъзможност за използване за трансплантация; М3.2-19 - Проверка в регистъра на ИАТ на донорите на сперматозоиди за непартньорско даряване по отношението на броя предходни дарявания и резултатите от тях; М3.2-20 - Проверка в регистъра на ИАТ на донорите на яйцеклатки по отношеине на броя предходни дарявания и резултатите от тях. След документиране на настоящото положение, дейността включва анализ от гледна точка на възможностите, предоставяни от информационните технологии, идентификация на възможностите за подобрение на протичащите административни процеси, разработване на цялостна Методология за партниране и обмен на данни между структурите, работещи в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, съобразно изискванията за стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост и изготвяне на предложение за редизайн на процесите и предоставяне на он-лайн административни услуги по електронен път (избор на онези услуги, които ще стимулират работата и комуникацията между ИАТ и бизнеса – предоставяне на минимум 11 он-лайн административни услуги).
Дейност 1 - Управление и координация на проекта Дейността е свързана с коректното изпълнение на проекта – „Електронно обслужване на граждани и бизнес чрез изграждане на интегрирана информационна система, предоставяща административни услуги в ИАТ“ и подобряване на административните услуги на Агенцията, като се предоставят 11 административни услуги за граждани и бизнес. В ИАТ се създава екип от специалисти, които да управляват проекта. Екипът се състои от: • Ръководител на екипа • Проектен координатор, специалист ICT • Консултант по медицинската част на предоставените административни услуги • PR експерт • Финансово отговорно лице Управлението на проекта се разделя на следните под дейности: 1. Създаване на подробен План-график за изпълнение на проекта и съгласуване на този план график с дейностите на ИАТ 2. Финансово осигуряване на изпълнението на проекта. Гарантиране на пълна прозрачност на изразходваните средства; Подготовка на междинен и краен финансов отчет по проекта 3. Определяне на изискванията и критериите за качество, на които ще се подчини проектното изпълнение; 4. Подготовка на тръжната процедура и изготвяне на спецификациите и тръжните документи; 5. Провеждане на тръжна процедура по ЗОП; Избор на изпълнител; Сключване на договор за реализацията на проекта; 6. Регламентиране на начина на мониторинг и контрол върху изпълнението на проекта; Въвеждане на индикатори за отчитане на изпълнението на отделните проектни дейности; Осъществяване на контрола 7. Анализ на риска; рискови фактори,/ситуации, които могат да осигурят процеса на изпълнение – начини за преодоляване. 8. Управление на проекта и отчитане на постигнатите резултати; Подготовка на краен съдържателен отчет по проекта. 9. Одит на проекта.
Дейност 5 - Информация и публичност В дейността са включени: 1. Провеждане на процедура за избор на организация, която ще организира логистиката на пресконференцията, ще осъществи нужната координация с медиите, ще осигури кетъринга, ще изготви презентационен пакет на проекта и ще съдейства за разпространение на резултатите. 2. Сключване на договор с избраната организация за провеждане на конференцията. 3. Подготовка на две публикации в пресата за представяне на резултатите от проекта. Изработване и разпространение в специализирани медицински издания (3 бр) на прес-съобщения за начало на изпълнение на проекта 4. Периодично отразяване на изпълнението на проекта в интернет страницата на ИАТ и осигуряване на 3 публикации в пресата 5. Провеждане на две пресконференции (стартираща и финална) и разпространение на резултатите от проекта сред медиите. Информационни материали за проекта: Информационна диплянка - тираж 2000 бр; Флаери - 2000 бр. Транспарант - 1 бр., Информационна табела - 1 бр. Изготвяне на публикации по проекта - обявление за избор на подизпълнител/и – 5 броя във вестник с национално покритие; публикации във вестник с национално покритие, свързани с целите, междинното изпълнение и крайния резултат от проекта – 6 броя; участия в радио предавания – национален ефир - 6 броя; публикации в специализирани Интернет сайтове – 9 броя Всички дейности по презентиране на проекта ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекти, финансиране от ЕС.
Дейност 4 - Доставка на хардуерно оборудване за работа на интегрираната информационната система За надеждната работа на информационната система и за хардуерното осигуряване на предоставените административни услуги е необходимо да бъде закупено и доставено следното оборудване (минимални изисквания): • Сървър – 2 бр. • Шаси – максимум 2U • Процесор - Максимум 4 ядрен, тактова честота минимум 2.40GHz, минимум 8 МВ кеш • Оперативна памет - Минимум 8 GB • RAID контролер - Поддръжка на RAID нива минимум 0 и 1 • Твърд диск - Минимум 2 броя с капацитет 500 GB, тип SATA, с възможност за смяна по време на работа • Оптично устройство - Минимум DVD-ROM • Управление - Отделен порт за отдалечено управление • Мрежов адаптер - Включени дву-портови мрежови адаптери за връзка с дисковия масив • Захранване - Резервирано захранване • Комплект за монтаж в комуникационен шкаф - Включени всички необходими аксесоари и кабели за монтаж в комуникационен шкаф Сървърите трябва да бъдат доставени с необходимите лицензи за операционна система, позволяваща изграждането на High availability cluster. Да бъдат предвидени и необходимите лицензи за Система за управление на база от данни (СУБД). Минималната гаранция на съоръженията следва да бъде 3 години. • Дисков масив - 1 брой • Шаси - За монтаж в комуникационен шкаф • Дискови контролери - Минимум 2 броя, да поддържат RAID нива минимум 0, 1, 5, 6, 10, да разполагат с минимум 2 GB кеш всеки • Твърд диск - Минимум 2 броя с капацитет 600 GB, тип SAS • Захранване - Резервирано захранване • Комплект за монтаж в комуникационен шкаф - Включени всички необходими аксесоари и кабели за монтаж в комуникационен шкаф Гаранцията на доставеното оборудване следва да бъде миниум 3 години. • Непрекъсваемо ток захранващо устройство - 2 броя; тип - За монтаж в комуникационен шкаф с изходяща мощност - Минимум 5000W и гаранция - минимум 3 години • Мрежов комутатор - 2 броя; тип - За монтаж в комуникационен шкаф; брой портове тип 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet - минимум 24 броя; брой портове тип SFP fiber combo - минимум 2 броя; с възможност за управление и гаранция минимум 3 години • Комуникационен шкаф - 1 брой с размер минимум 42U и аксесоари - включени 2 броя тип PDU при гаранция - минимум 1 година. За реалното изпълнение на оперативно съвместима информационно-комуникационна среда и предоставяне на 11 електронни административни услуги, обуславящи качествено обслужване на граждани и бизнеса, е необходимо организирането на адекватна работна среда и наличието на технически средства, които да подпомогнат работата с цел успешно реализиране на проекта и постигане на предвидените резултати. За целта в проекта е включена доставка на хардуер, върху чийто база да бъде изградена информационната среда. Изпълнението на дейността ще бъде възложено с процедура за избор на изпълнител в съответствие с изискванията ЗОП., в резултат на което ще бъде подписан договор за възлагане на изпълнението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 713 242 BGN
Общ бюджет: 682 157 BGN
БФП: 682 157 BGN
Общо изплатени средства: 538 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 682 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 313 754 BGN
2015 224 870 BGN
538 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 579 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 266 691 BGN
2015 191 140 BGN
457 831 BGN
В т.ч. Национално финансиране 102 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 063 BGN
2015 33 731 BGN
80 794 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели системи за управление на качеството
Индикатор 2 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Създаден екип
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Изготвен подробен план-график
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Изготвена система за мониторинг и контрол
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Подготвена документация за провеждане 2 тръжни процедури
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведени тръжни процедури по ЗОП и избрани изпълнители
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни и крайни отчети – съдържателен и финансов към ОПАК
Индикатор 9 (Д) По дейност 1 - Проведен успешен външен одит
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Доклад с анализ на заинтересованите страни
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Доклад, описващ съществуващата инфраструктура
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - Доклад с идентифицирани възможности за подобрение
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Методология за обмен на данни между структурите
Индикатор 14 (Д) По дейност 2 - Тръжни документи за провеждане на процедура по ЗОП - (информационна система и хардуер)
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Разработен дизайн и модел на информационна система, разработен прототип на потребителски интерфейс, разработена и внедрена информационна система
Индикатор 16 (Д) По дейност 3 - Разработени 11 електронни административни услуги
Индикатор 17 (Д) По дейност 3 - Подготвен комплект документи за вписване в РОС и разработено on-line ръководство
Индикатор 18 (Д) По дейност 3 - Обучени потребители (системни администратори – 2 бр.; служители на ИАТ – 20 бр. и служители от други институции – 30 бр.)
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Закупени: хардуерно оборудване и софтуерни лицензи съгласно техническата спецификация
Индикатор 20 (Д) По дейност 5 - Импресии в специализирани и новинарски интернет сайтове
Индикатор 21 (Д) По дейност 5 - Участия в радиопредавания с нац. ефир и публикувани рекламни прес карета
Индикатор 22 (Д) По дейност 5 - Обявления за конкурс по ЗОП
Индикатор 23 (Д) По дейност 5 - Изработен транспарант и проведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) По дейност 5 - Изработени семинарни материали (бланки, химикалки, папки, падове)
Индикатор 25 (Д) По дейност 5 - Изработена информационна табела и разпространени прессъобщения
Индикатор 26 (Д) По дейност 5 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (диплянки и флаери)
Индикатор 27 (Д) Основен индикатор: Проведени пресконференции
Индикатор 28 (Д) Основен индикатор: Подготвени тръжни документации
Индикатор 29 (Д) Основен индикатор: Проведена тръжна процедура по ЗОП
Индикатор 30 (Д) Основен индикатор: Публикации в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз