Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0104-C0001
Номер на проект: ESF-1113-06-08001
Наименование: "Ново работно място в "ИГА""
Бенефициент: Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 07.03.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигурят нови работни места за безработни младежи до 29 години
Дейности: Дейност 1 „Управление и мониторинг на проекта” Дейността ще се реализира по следния начин: - първоначалното планиране на реализацията на дейностите по проекта - в самото начало ще се проведе основна работна среща на екипа по реализация на проекта. На срещата екипа ще изготви подробен план-график за изпълнение и план за изразходване на средствата по проекта. На срещата ще бъде изготвен и актуален график на тръжните процедури. По време на екипната среща ще се подготви и първоначалното разпределение на задачите и отговорностите за изпълнение на проекта между екипа за организация и управление на проекта; - текущо управление и мониториране на проектните дейности – ще се реализира от екипа за управление през целия период на проекта; - изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжните процедури - в рамките на дейността ще се организират и проведат тръжните процедури за избор на доставчици по предварително заложените, необходими за реализацията на дейностите, външни услуги (съгласно описите и технически спецификации в приложение към бюджета на проекта)
Дейност 2 „Подбор на представители на целевата група за включване в проекта” Дейността се реализира съвместно със специалисти от ДБТ, Пазарджик. За целта се използва „Процедурата за подбор на представители на целевата група по схеми за безвъзмездна помощ по приоритетна ос 1 на ОПРЧР”, а именно: - кандидатът изготвя Заявка за извършване на процедура за подбор в ДБТ; - представителите на целевата група, подават Заявление по образец; - ДБТ изготвят “Дълъг списък” от подходящи за включване в обучение лица от целевата група; - Кандидатът преглежда списъка и одобрява конкретен брой лица от целевата група, като на тази база изготвя “Кратък списък”; - Комисия, съставена и утвърдена със Заповед на Директора на ДБТ разглежда заявленията на заявилите участие представители на целевата група, провежда индивидуални интервюта и извършва окончателното класиране; - Изготвя се Протокол, удостоверяващ решението на комисията. - Окончателният списък на одобрените кандидати се изнася на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда”. - Кандидатът подписва индивидуални споразумения/ договори с избраните представители на целевата група. Дейността се налага поради посочената характеристика на целевата група и съществуващите изисквания по проекта. Работата по идентифициране е начин да се подходи активно и гъвкаво по отношение на тези лица.
Дейност 3 „Предоставяне на професионално обучение” През третия месец на проекта и след проведена тръжна процедура за избор на обучителна организация ще се проведат следните обучения за придобиване на професионална квалификация: 1. Професия „Офис секретар”, код 346020; специалност - „Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация. В обучението ще участват 6 представители на целевата група. То ще се проведе в рамките на 660 учебни часа. 2. Професия „Сътрудник социални дейности”, код 762020; специалност - „Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, част от професия по трета квалификационна степен В обучението ще участват 6 представители на целевата група. То ще се проведе в рамките на 600 часа. Обученията са съобразени с нуждите на целевата група за работа в кандидатстващата организация. Социалните работници ще се обучават в част от професия, като придобитите умения ще се използват в 7-те социални услуги, които организацията управлява. Специалистите по административно обслужване ще работят по администрирането на проекти, по които кандидата работи (по различните оперативни програми, проекти с директно финансиране на ЕС и други)
Дейност 4 „Предоставяне на обучение по ключови компетентности” През осмия месец на проекта и след проведена тръжна процедура за избор на обучителна организация ще се проведат следните обучения за придобиване на ключови компетентности: - Обучение по ключова компетентност 2 «Общуване на чужди езици», тема «Английски». В обучението ще участват 6 представители на целевата група. То ще се проведе в рамките на 100 учебни часа. - Обучение по ключова компетентност 4 «Дигитална компетентност». В обучението ще участват 12 представители на целевата група. То ще се проведе в рамките на 45 учебни часа. Обученията са съобразени с нуждите на целевата група за работа в кандидатстващата организация. За социалните работници е необходимо придобиване на умения за работа с компютър с оглед спецификата по работа с потребители и управление на случаи. Специалистите по административно обслужване, които се предвижда да работят по проекти се нуждаят както от умения за работа с компютър, така и от знания по английски език, с оглед работата по международни проекти на организацията.
Дейност 5 „Наемане на обучените лица” Всички успешно завършили обученията ще бъдат наети във фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА” за срок от 10 месеца. Социалните работници ще бъдат разпределени в различни социални услуги, които организацията предоставя. Специалистите по административно обслужване ще работят основно в двата офиса на организацията в Пазарджик. На всички ще бъдат предоставяни средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания към които се отнася разкритото работно място за период от 10 месеца. На всяко новонаето лице организацията ще осигури наставник/ментор, който ще подпомага работата му в опредените дейности. Новите работни места, които кандидата ще открие, се налагат от разширяване на неговата дейност в две основни направления: предоставяне на социални услуги и управление на проекти, финансирани от различни програми и донори.
Дейност 6 „Закупуване на оборудване и обзавеждане за новите работни места” В рамките на тази дейност, след провеждане на съответната тръжна процедура по ЗОП, ще бъдат закупени основно компютри, принтери, столове и някои допълнителни материали, необходими за нормалното функциониране на новите работни места. За новоназначените представители на целевата група ще се използва гъвкава форма на работа, при която ще се използват по-малко на брой компютри от броя на новоназначените. Дейността се налага поради невъзможността на кандидата да осигури достатъчно на брой оборудвани работни места за новоназначените лица от целевата група. Най-вече това се отнася за компютрите, принтерите и столовете, докато кандидат има достатъчно бюра, маси, шкафове и други пособия, необходими за работа.
Дейност 7 – „Информиране и публичност” Дейността е изцяло съобразена с „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПРЧР” и включва следните елементи: - информационно събитие за началото на проекта с 30 участника. По време на събитието ще се презентира проекта и неговите дейности. - информационно събитие за края на проекта с 45 участника. По време на събитието ще се представят постигнатите резултати по проекта; - Информационна диплена за представяне на проекта сред целевите групи и обществеността - в 500 броя; - Рекламен плакат на проекта – в 150 бр.; - информационни табели за поставяне на местата, където ще се провеждат проектните дейности – 5 броя; - информационна брошура за представяне резултатите от проекта – в 500 бр.; - за проекта ще се поддържа постоянна информация в страницата на Кандидата – www.iga-bg.org
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИКОМ" ЕООД
"ФЕЙС" ЕООД
АКСУС ОФИС ЕКСПЕРТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 100 BGN
Общ бюджет: 99 710 BGN
БФП: 99 710 BGN
Общо изплатени средства: 99 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 020 BGN
2015 79 679 BGN
99 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 017 BGN
2015 67 727 BGN
84 744 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 003 BGN
2015 11 952 BGN
14 955 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз