Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България – ефективност на решенията
Бенефициент: "Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България" ДЗЗД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Клъстер за развитие на публично-частното партньорство в България – ефективност на решенията
Дейности: Дейност 1 Създаване и укрепване на административното тяло на КРПЧП
Дейност 2 Укрепване на административния и експертен капацитет на екипа за управление и координация на клъстера чрез обучение
Дейност 3 Подготовка на проектно предложение и изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Подготовка на Дейност 4. Визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 4. Визуализация на проекта
Подготовка на Дейност 5. Организиране и провеждане на събития
Изпълнение на Дейност 5. Организиране и провеждане на събития
Подготовка на Дейност 6. Дейности по насърчаване на клъстерния маркетинг – проучвания и стратегии
Изпълнение на Дейност 6. Дейности по насърчаване на клъстерния маркетинг – проучвания и стратегии
Подготовка на Дейност 7. Изготвяне на информационни и рекламни материали за популяризиране на КРПЧПБ
Дейност 7. Изготвяне на информационни и рекламни материали за популяризиране на КРПЧПБ
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 374 424 BGN
Общ бюджет: 446 995 BGN
БФП: 326 468 BGN
Общо изплатени средства: 226 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 326 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 226 058 BGN
226 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 277 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 192 150 BGN
192 150 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 33 909 BGN
33 909 BGN
Финансиране от бенефициента 139 887 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 (Д) Създадени работни места Чрез проекти, подкрепени от клъстера - брой
Индикатор 7 (Д) Нови клиенти на клъстера
Индикатор 8 (Д) Нови членове на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз