Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0041-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-14/10.03.2014
Наименование: „С МИСЪЛ ЗА ТЕБ“
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги в общността - ЦНСТ - 1 бр.
Дейности: Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Услугата ЦНСТ за деца с увреждания е изградена съгласно Националната карта на резидентните услуги, разработена по проект „Детство за всички”. В нея ще бъдат настанени до 12 деца с увреждания от домовете за деца с умствена изостаналост или деца над 3 години с увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца и са предвидени две места за деца с увреждания от общността, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологичните им семейства или е налице кризисна ситуация, в резултат на което е необходимо настаняване в резидентен тип услуга. Услугата е с общ капацитет 14 места. Ще се предоставя в продължение на 16 месеца. Дейностите, които ще се предоставят на потребителите, са в следните направления: • Осигуряване на основни жизнени потребности, постоянна грижа за всяко дете съобразно индивидуалните му потребности; • Грижи за здравето и рехабилитация – достъп до профилактика, лечение, рехабилитация, стоматологично лечение и здравни грижи; • Психологична подкрепа – психологическо консултиране и подкрепа, съобразно индивидуалните потребности; • Образование – осигуряване на всяко дете на достъп до предучилищно и училищно образование и възпитание, ресурсен учител и подкрепа в образователния процес в зависимост от индивидуалните възможности и потребности; • Създаване на условия за придобиване на жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време, чрез непрекъсната подкрепа и помощ на всяко дете, предвид увреждането му и за социалното му включване; • Работа с родители и семейства, като се осигурява на децата възможност да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето; • Работа с общността, институции и организации – провеждане на дейности и мероприятия за интегриране както на децата, така и на ЦНСТ в живота на местната общност; • Защита на децата от злоупотреба и насилие. Ще бъдат разработени процедури за превенция на насилие и за справяне със случаи на злоупотреба и насилие над децата, с цел предотвратяване на всякакви форми на злоупотреба и насилие над децата, между децата и между децата и персонала. За функционирането на ЦНСТ ще бъде изготвен План за развитие на услугата, разработен в съответствие с потребностите на децата, утвърденото методическо ръководство за ЦНСТ, нуждите на областта и наличните ресурси. Планът за развитие ще се разработи въз основа на оценка на потребностите на децата. В ЦНСТ ще се поддържа задължителната документация за услугата, също така ще се разработят и прилагат процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга. Броя на заетите служители са съобразно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, същите са избрани чрез подбор (подробно разписан в Дейност 3 на настоящето проектно предложение. Персоналът в ЦНСТ ще бъде организиран така, че да осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Ще се осигури 24-часово обслужване на децата. Предвижда се храната да бъде доставена от външен изпълнител – кетъринг. Цялостната дейност в ЦНСТ ще се извършва в съответствие с Конвенцията на правата на детето на ООН, изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Методиката за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ и други релевантни нормативни документи.
Дейност 4. Подготовка за преместване на децата с увреждания в ЦНСТ. Подготовката на всяко дете за преместване в новите форми на грижи е от ключово значение за неговата адаптация, понижаване на травматичните преживявания и страхове от промяната. Най-интензивно в тази посока ще се работи с всяко дете преди извеждането му от институциите. За всяко едно от децата, на които им предстои да бъдат настанени в ЦНСТ – Панагюрище ще бъде изготвен план за подготовка за преместване и преместване, в който ще се предвиди как точно ще се случва това според нуждите на съответното дете. В плана ще се предвидят и необходимите материали и консумативи за преместването. В този план ще се включат и отговорностите на назначеният персонал по Дейност 3. В плана ще се уточнят и конкретни срокове за изпълнението му. За изпълнение на дейността ще бъдат наети 4 външни консултанти на граждански договор. В процеса на подготовка и преместване за подкрепа ще се включат 2 (двама) лекари, една медицинска сестра и един консултант – психолог. Психологът ще оказва психологическа подкрепа и консултиране на децата. Лекарите ще се запознаят с децата и с техните заболявания. Медицинската сестра ще подпомага лекарите. За външните експерти са предвидени средства за командировки (пътни, дневни и нощувки) при посещенията в ДДУИ по време на подготвителния процес на преместване на децата. Предвижда се всяко дете да бъде посетено в специализираната институция от екип, състоящ се трима души – един специалист от персонала на ЦНСТ (управител или социален работник, или медицинска сестра), един детегледач и един външен консултант. Те ще посетят ДДУИ/ДМСГД, където е настанено детето. Целта на посещението е да се запознае персонала на ЦНСТ с конкретни и индивидуални нужди на децата, да разговаря с персонала на дома за спецификите на поведение и/или заболяването на детето; да се срещнат със значим възрастен; да се уточнят евентуални рискове и трудности при преместването на детето и други. За целта е предвидено престоят им да бъде 3-дневен и са планирани средства за командировки.
Дейност 2. Осигуряване на публичност и информация за проекта. Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване какви са социалните услуги, за какви целеви групи са предназначени, а именно: - организиране и провеждане на една пресконференция, на която ще присъстват най-малко 25 участници при стартирането на проекта. Ще бъдат представени целта на проекта, дейностите, очакваните резултати и ще се представи екипът да организация и управление. За провеждането на пресконференцията не са необходими финансови средства по проекта. - организиране и провеждане на заключителна конференция с 60 участници. За организирането на конференцията ще бъде избран външен изпълнител, избран по Закона за обществените поръчки. Изпълнителят следва да осигури логистиката за провеждането й /зала, озвучаване и осигуряване на мултимедия, материалии за участниците/. - подготовка и изработване на информационни материали: дизайн, печат и разпространение на дипляни – 200 броя; банер – 1брой, информационни табели – 2 броя, плакати – 100 броя. - публикации и/или излъчвания в местни медии – минимум 3 броя в рамките на изпълнението на проекта. - предвижда се подготовка и изработване, дизайн, печат и разпространение на информационни бюлетини, които ще се издават четири пъти в рамките на изпълнението на проекта в тираж по 50 броя или общо за целия период на изпълнение на проекта – 200 бр., същите ще се разпространяват сред заинтересованите страни, с идеята да променят нагласите на общността. Текущо ще бъде публикувана информация на интернет страницата на бенефициента. За отпечатване на информационните материали по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки. Всички материали за популяризиране на проекта, публичните събития, продуктите и документите от проекта ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Дейност 5. Преместване на децата с увреждания в ЦНСТ. В ЦНСТ ще бъдат настанени трайно институционализирани деца с увреждания, голяма част от които не са напускали специализираната институция, освен в случаите на лечение в здравно заведение. Предвид това, внимателно ще е подготвено извеждането на всяко дете от институцията (подробно разписано в дейност 4), транспортирането му до ЦНСТ и неговото настаняване. След приключване на подготовката за преместване на всяко едно от децата, на които им предстои преместване в ЦНСТ – Панагюрище се изготвя график на преместването. За преместването на децата ще бъде осигурен транспорт, собственост на общината – миниван и микробус. Микробусът е специализиран и обслужва Дневния център за деца с увреждания. За целта ще се осигурят двама шофьори, единият от които е служител на общината, а другият е външен. Предвидено е при транспортирането всяко дете да бъде придружено от екипа от ЦНСТ, който е участвал при подготовка на децата на място в ДДУИ, лекар и друг специалист при необходимост. Планирани са и средства за командировки на персонала на ЦНСТ в рамките на два дни - нощувки и дневни, без пътни разходи. В бюджета са заложени средства за необходимите материали и консумативи за преместването на децата; средства за гориво за осигурения транспорт; за хонорари на външните консултанти и шофьорите на осигурените микробус и миниван; за консумативи и материали за преместването на децата; за играчки и различни канцеларски материали и пособия за занимания на децата за периода от преместването им до реалното стартиране на социалната услуга от четвъртия месец на проекта. Двамата експерт-консултанти, които ще изготвят Методиката за подбор и наемане на персонала ще разработят всички правила и процедури за предоставяне на услугата, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и план за развитие на услугата ЦНСТ. За разработването на Методиката за подбор на персонала и всички изискващите се процедури, както и за плана за развитие на услугата е предвидено по 40 часа на консултант.
Дейност 1. Организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител проект, координатор и счетоводител. Със стартиране на проекта ще се сформира екип за организация и управление, който организира дейностите по проекта, отговаря за изпълнение на договорените срокове, отговаря за постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията на Договарящия орган и при поискване предоставя наличната документация. По време на проекта ще се осъществява вътрешен контрол и мониторинг и отчитане на реализираните дейности чрез работни срещи на екипа, оперативни събирания, проверки на място за извършените дейности и предоставяне услугите на потребителите на услугата център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, като за целта ще бъде разработена Система за мониторинг и оценка от 1 външен експерт с управленски опит в социалната сфера и/и опит в проекти, който ще бъде нает чрез подбор. Предвижда се външният експерт да разработи Системата за мониторинг и оценкаСистемата ще съдържа: Вътрешните правила за работа на екипа за управление на проекта; вътрешни правила за мониторинг и контрол на проекта; организацията за създаване, завеждане и съхраняване на документацията, свързана с проекта; механизми за проследяване изпълнението на заложените индикатори. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали. В рамките на дейността ще се направи избор на доставчици на външни услуги и материали, съгласно предварително разработен и утвърден график за тръжни процедури. За обезпечаване на необходимите доставки и услуги ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки.
Дейност 3. Подбор и наемане на персонала на ЦНСТ Персоналът на ЦНСТ ще бъде назначен след провеждане на процедура за подбор, на база разработена Методика за подбор, която ще съдържа критерии и процедури за подбор и начин за класиране на кандидатите. Методиката се предвижда да бъде разработена от двама външни експерт-консултанти. За осъществяването на подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа с необходимият набор от документи. Обявата и пакетът документи за кандидатстване за работа ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на общината и ще се публикуват на електронната страница на общината. Свободните работни места ще бъдат обявени в дирекция „Бюро по труда”. Със заповед на кмета ще бъде сформирана комисия за извършването на подбора на бъдещия персонал, съгласно разработената Методика. Ще се подбере персонал за ЦНСТ, който ще се състои от 12 лица – управител, социален работник, медицинска сестра, 7 детегледачи, един общ работник и един санитар. Броят на служителите са определени съгласно утвърдената от министъра на труда и социалната политика Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Всички 12 избрани кандидати за описаните позиции ще се включат в предвидените обучения, които ще се проведат от обучителната организация, спечелила обществената поръчка по ЗОП по процедура BG051PO001-5.2.08 „Да не изоставяме нито едно дете”, КОМПОНЕНТ 1, „Планиране на мерки за деинституционализация". С избраните кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори за периода на представяне на услугите в ЦНСТ и не по-късно от 30.09.2015г. В месеците преди стартиране на социалната услуга ЦНСТ се предвижда назначаването на 7 души от персонала – управител, социален работник, медицинска сестра и четирима детегледачи, които активно ще участват в подготовката на преместването на децата и в самото им преместване. Останалата част от персонала ще бъде назначен след стартирането на социалната услуга, съобразно броя на настанените деца. В случай, че още със стартирането на услугата капацитетът бъде запълнен, то и останалата част от персонала ще бъде назначен.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 744 BGN
Общ бюджет: 158 827 BGN
БФП: 158 827 BGN
Общо изплатени средства: 159 795 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 410 BGN
2015 113 385 BGN
159 795 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 448 BGN
2015 96 377 BGN
135 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 961 BGN
2015 17 008 BGN
23 969 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз