Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Административно изграждане и устойчиво развитие на „Клъстер за медицински туризъм“
Бенефициент: ДЗЗД Клъстер за медицински туризъм
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Административно изграждане и устойчиво развитие на „Клъстер за медицински туризъм“
Дейности: Семинар, насочен към развитието на балнео-ложкия туризъм като част от медицинския туризъм и възмож-ностите на малките общини за развитие в областта на предлагане на медицински услуги
Семинар, насочен към разглеждане и установяване на етични норми в медицинския туризъм
Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Избор и създаване на административно тяло
Обучения, конференции и др. за админис-тративното тяло
Семинар, насочени към стратегии и добри прак-тики в управлението на медицинския туризъм с лектори от чужбина за публичния сектор
Участие в специализирани изложения
Дейности по създаване на междуклъстерни връзки
Семинар, насочен към развитието на и медицинския туризъм дейността на медиите
Семинар, насочен към стратегии и добри прак-тики в управлението на медицинския туризъм с лектори от чужбина за частния сектор
Създаване на интернет страница на клъстера
Консултантски услуги за разработване на проекта
Маркетингово проучване състоянието и възможностите на здравните заведения в България да обслужват чуждестранни граждани
Маркетингова стратегия на клъстера
Стратегия за развитие на клъстера
Разходи за възнаграждения
Маркетингово проуч-ване и анализ на състо-янието на медицинския туризъм в България
Изготвяне и отпечатване на брошури и информа- ционни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 378 320 BGN
Общ бюджет: 170 935 BGN
БФП: 126 033 BGN
Общо изплатени средства: 8 156 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 8 156 BGN
8 156 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 6 933 BGN
6 933 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 223 BGN
1 223 BGN
Финансиране от бенефициента 131 315 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 (Д) Брой промоционални събития за насърчаване оценка на съответствието, сертифицирането и качеството на продуктите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз