Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Създаване на клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“
Бенефициент: "Г ПРО ГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Създаване на клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“
Дейности: Дейност 8: Визуализация на проекта
3.1 Участие в обучение на тема „Общо обучение за разпознаване на търговски марки и продукти с цел превенция срещу фалшификация на продукти“
Дейност 1: Създаване на административно тяло на клъстера
Дейност 4.1 „Организиране на 3 семинара за заинтересовани лица в сферата на защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшификации на търговски марки“
Дейност 3: Участие в обучения за административното тяло на клъстера
Дейност 4: Организиране и провеждане на дейности за популяризиране на дейността на клъстера и привличане на нови членове
Дейност 4.3 „Дизайн и изработване на фирмени материали на обединението“
3.2 Участие в специализирано обучение по маркетинг и бизнес развитие
Дейност 7: Изготвяне на Обща стратегия за развитие на клъстера
Дейност 6: Изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 4.4 „Дизайн и изработване на интернет-страница на обединението
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 4.5 „Популяризиране на готовата уеб-страница на клъстера сред интернет потребителите“
3.3 Участие в обучение на тема „Привличане на средства от фондовете на ЕС, чрез разработване на проекти за ефективно постигане на целите на клъстера“
Разходи за възнаграждения
Дейност 2: Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Дейност 4.2 „Организиране на информационна кампания от 6 регионални срещи със заинтересовани лица в сферата на производството и търговията с на продукти с риск от злонамерена подмяна“
Дейност 5: Изготвяне на маркетингово проучване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 358 391 BGN
Общ бюджет: 366 051 BGN
БФП: 283 464 BGN
Общо изплатени средства: 203 982 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 078 BGN
2015 172 904 BGN
203 982 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 416 BGN
2015 146 968 BGN
173 385 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 662 BGN
2015 25 936 BGN
30 597 BGN
Финансиране от бенефициента 114 375 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 4 (Д) Назначен персонал на трудов договор
Индикатор 5 (Д) Лица, преминали през обучителни курсове
Индикатор 6 (Д) Посетени обучения от административното и управленско тяло
Индикатор 7 (Д) Визуализация
Индикатор 8 (Д) Организиране на 3 семинара за заинтересовани лица
Индикатор 9 (Д) Организиране на 3 семинара з а заинтересовани лица
Индикатор 10 (Д) Интернет-страница
Индикатор 11 (Д) Популяризиране на интернет-страницата
Индикатор 12 (Д) Маркетингово проучване
Индикатор 13 (Д) Маркетингова стратегия
Индикатор 14 (Д) Обща стратегия за развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз