Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на административна структура – клъстер за насърчаване взаимодействието между научните среди в лицето на висши училища и бизнес сектора в България
Бенефициент: Клъстер "Иновации в България"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Създаване на административна структура – клъстер за насърчаване взаимодействието между научните среди в лицето на висши училища и бизнес сектора в България
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера 1.1.Сформиране на екип
Изпълнение на Дейност 1 Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера 1.1.Сформиране на екип
Подготовка на Дейност 2 Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера
Изпълнение на Дейност 2 Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Участия в национални и международни изложения и панаири
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Организиране и провеждане на текущи срещи-дискусии на членовете на клъстера
Подготовка на Дейност 5 Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи Провеждане на тръжни процедури
изпълнение на Дейност 5 Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Дейности свързани с управлението на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Одит
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Разходи за възнаграждения
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 990 777 BGN
Общ бюджет: 4 059 185 BGN
БФП: 1 972 460 BGN
Общо изплатени средства: 1 972 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 972 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 972 458 BGN
1 972 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 676 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 676 589 BGN
1 676 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 295 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 295 869 BGN
295 869 BGN
Финансиране от бенефициента 2 090 840 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 (Д) Подкрепени/създадени клъстери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз