Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0044-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-11/07.03.2014
Наименование: Предоставяне на социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18 години в град Пещера
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 07.03.2014
Дата на приключване: 07.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги в общността - ЦНСТ 1бр.
Дейности: Дейност 5: Подготовката за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в ЦНСТ – гр. Пещера. 1. Планиране и организиране на 2 посещения в специализираните институции, от които ще бъдат изведени децата и младежите (за които в Община Пещера е получена информация от ДАЗД) и настанени в ЦНСТ- гр.Пещера. Изготвя се план за посещенията – график с брой посещения. Срещите се договарят с местния координатор от проект „Детство за всички”, който отговаря за съответната специализирана институция; 2. Консултантите и част от персонала на ЦНСТ – гр.Пещера посещават специализираните институции и осъществяват планираните срещи, на които присъстват директор, социален работник, възпитатели и деца. На срещите се планират конкретните стъпки, свързани с преместването на децата/младежите. На срещата за планиране на преместването се договаря работата с конкретното дете/младеж, посочват се срокове. Договаря се комуникацията между двете общини. Разработва се индивидуален план за преместване на конкретните деца/младежи. Съвместно с Дирекция „СП”-Отдел „ЗД” – гр.Пещера се планира логистиката за преместване. Предвиждат се дейности за предварително запознаване на децата с жилищните условия в ЦНСТ, както и с възможностите за ползване на съпътстващи услуги в новото населено място. 3. Преместване и настаняване на децата в услугата – Транспортиране на децата/младежите от специализираната институция до ЦНСТ – гр.Пещера, при което ще се използва нает специализиран медицински транспорт; запознаване с условията на живот в социалната услуга, персонал в присъствието на социален работник от Дирекция„СП”-Отдел „ЗД” – гр.Пещера. Оформяне на личното досие на настаненото дете/младеж.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка, заложена в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Основни дейности по услугата са: • Осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на 12+2 деца. В ЦСНТ, екипът осигурява 24-часова грижа за децата; • Консултиране и информиране; • Обучение и включване на децата в подходящи за тях дейности за развиване на жизнени и социални умения; • Задоволяване на обучителни потребности и създаване на условия за развиване потенциала на децата; • Работа с родителите и семействата на децата.
Дейност 2: Информираност и публичност. 1. Предвижда се провеждане на встъпителна пресконференция с участие на всички заинтересовани страни с цел информиране на обществеността за ролята на ЕСФ и ОП”РЧР”, целите, целевите групи и дейностите по проекта; 2. Изготвяне и разпространение на рекламни материали, информационни табели на проекта, публикации в медии на регионално и общинско ниво; 3.Заключителна пресконференция за отчитане изпълнението на проекта, постигнатите резултати, на която ще се промотира устойчивостта на услугата.
Дейност 1: Организация и управление на проекта. Създаването на добра организация за изпълнение и управление на проекта е важна част от цялостното му изпълнение. Управлението на проекта включва планиране, организиране и контрол на всички финансови, материални и човешки ресурси по проекта. Със Заповед на Кмета на общината ще бъдат определени членовете на екипа за организация и управление на проекта (ЕОУП), при спазване изискванията на българското законодателство и Договарящия орган (ДО), релевантни постановления, указания, методики, наредби, КТ. Ще се съгласуват изискванията за финансова и техническа отчетност, разходване на средства, изпълнение на процедури.
Дейност 4: Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на целите на проекта. 1. Дейности, свързани с осигуряване на: - Доставчик на храна и хранителни продукти за потребителите на услугата; - Изработване и доставка на материали за информиране и публичност; - Доставчик на облекло и обувки на потребителите на услугата; - Доставчик на работно облекло за екипа на услугата; - Доставчик на канцеларски материали, материали за арттерапия, играчки, пъзели и пр.; - Транспортни услуги, необходими за преместване на децата и младежите от специализираните институции в ЦНСТ-гр.Пещера. - Доставчик на интернет, кабелна телевизия; - Доставчик на посуда за хранене, постелъчен материал, почистващи и дезинфекциращи препарати, консумативи за услугата. - Охрана на ЦНСТ, посредством СОТ 2. Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на целите на проекта ще бъде изготвена от избраните външни експерти и включва: - Методика за предоствяне на комплекса от услуги в ЦНСТ за деца от 3 до 18 години; - Програма за развитите на социалните умения на децата; - Правилник на вътрешния ред на ЦНСТ; - Правила и процедури за осигуряване на сигурна и безопасна среда за децата; - Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация; - Процедура за жалби и сигнали; - Процедура по прием в ЦНСТ; - План и програма за обучение и развитие на персонала; - Формуляри за отразяване на индивидуалната работа с детето-потребител на услугата и др.
Дейност 3: Набиране, подбор и обучение на персонала на ЦНСТ. Съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, предвид възрастта на децата и необходимост от 24 часова грижа, ЦНСТ ще работи с обща численост на персонала - 12.5 щатни бройки: Ръководител–1щ.бр. Отговаря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в ЦНСТ. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Социален работник – 0.5щ.бр.Поддържа и съхранява документацията на центъра и личните досиета на децата и официално го представлява. Оказва подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с отдел ”Закрила на детето” и Съвета по осиновяване, местни институции и НПО, установява и поддържа връзка със семейства и близки. Медицинска сестра – 4 щатни бройки, на пълен работен ден, на смени. Осигуряват 24-часова медицинска грижа за настанените деца и младежи. Детегледачи – 6 щ.бр.Те осигуряват денонощна 24-часова грижа, като работят на смени. Основните им функции са свързани с ежедневните грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, хигиенизиране на помещенията. Домакин – 0.5 щ.бр. Функциите му в пряка връзка с извършване на ежедневните мероприятия по посрещане всички потребности, свързани с нормалното функциониране на ЦНСТ. Огняр – 0.5 щ.бр. - поддържа техническото състояние на отоплителната система в услугата. Ще бъде сформирана Комисия за подбор на кандидатите, с участието на представители на екипа за организация и управление и експерти от общинска администрация. Комисията ще има за цел изработване на процедура и критерии за подбор, съобразени със стандартите и критериите на действащата нормативна уредба. При изпълнение на дейността ще се спазва следната последователност: 1. Обявяване на работните места; 2. Подбор по документи; 3. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност; 4. Сключване на договор по КТ с кандидатите. За дейността на комисията не се предвиждат финансови средства по проекта. Комисията взима своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 201 363 BGN
Общ бюджет: 165 134 BGN
БФП: 165 134 BGN
Общо изплатени средства: 160 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 776 BGN
2015 114 819 BGN
160 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 910 BGN
2015 97 596 BGN
136 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 866 BGN
2015 17 223 BGN
24 089 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз