Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0048-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-10/06.03.2014
Наименование: „ШАНС”
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 06.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги в общността - ЦНСТ - 3 бг., ЗЖ - 1 бр.
Дейности: Дейност 7 Предоставяне на социалните услуги в Защитено жилище с.Звъничево Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка на ЗЖ, заложена в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Операционализирането на процеса ще се базира на Методика за Защитено жилище.. Основни дейности по услугата са: • Осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и създаване на навици за самостоятелен начин на живот на потребителите. • Консултиране и информиране - социално; психологическо; педагогическо; здравно; професионално; • Обучение и включване на потребителите в подходящи за тях дейности за развиване на жизнени и социални умения за самостоятелен живот, бюджетиране, самообслужване и др. • Задоволяване на обучителни потребности и създаване на условия за развиване на потенциал;
Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Управление и координация. Създаването на добра организация за изпълнение и управление на проекта е важна част от цялостното му изпълнение. Управлението на проекта включва планиране, организиране и контрол на всички финансови, материални и човешки ресурси по проекта. Със Заповед на Кмета на общината ще бъдат определени членовете на екипа за управление на проекта (ЕУП), при спазване изискванията на българското законодателство и Договарящия орган (ДО), релевантни постановления, указания, методики, наредби, КТ. Ще се съгласуват изискванията за финансова и техническа отчетност, разходване на средства, изпълнение на процедури.
Дейност 8. Мониторинг и отчетност на проекта Дейността обхваща изработването на : Подробен времеви график за изпълнение на дейностите, система за комуникация и документооборот с ясни и точни процедури, които ще се спазват стриктно по време на изпълнението на проекта с цел прозрачност и бърз и лесен достъп до всеки документ. Ежемесечно ще се провежда вътрешен мониторинг на предоставянето на услугата, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи. Ежемесечно ще се провеждат работни срещи на екипа за обсъждане на дейностите по проекта, достигнатия напредък, закъснения и проблеми, набелязване мерки за преодоляването им.
Дейност 4. Консултиране на персонала за предоставяне на услугите и разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта. 4.1 Подбор на експерт-консултанти за разработване на необходимата документация за предоставянето на услугата ЦНСТ – екипът на управление ще извърши подбор по изработени критерии на 3-ма консултанти, доказани професионалисти, компетентни да разработят цялата документация, необходима за разкриване и предоставяне на услугата ЦНСТ. 4.2. Разработване на следната документация от 3 експерт консултанти: - „Методика за предоствяне на комплекса от услуги в ЦНСТ за деца от 3 до 18 години” - „Програма за развитите на социалните умения на децата” - Правилник на вътрешния ред на ЦНСТ - Правила и процедури за осигуряване на сигурна и безопасна среда за децата. - Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация. - Процедура за жалби и сигнали. - Процедура по прием в ЦНСТ. - План и програма за обучение и развитие на персонала. - Формуляри за отразяване на индивидуалната работа с детето-потребител на услугата и др. 3.2.Обучение, консултации, супервизия на персонала на ЦНСТ и ЗЖ. Обучението и супервизията са предмет на дейност на Компонент 1 и няма да бъдат финансирани по настоящия проект. 3.3 Консултирането се извършват три месеца преди старта на услугата и продължава през целия период на предоставянето и. Продължителността им е както следва: организационно консултиране – всеки месец по 3 дни, консултации от психолог – всеки месец по 3 дни, консултации от експерт по ръководене и управление на социална услуга – всеки месец по 3 дни. Консултациите са групови и индивидуални, като акцентът се поставя върху методологията на работа . Консултациите ще имат за цел практически да запознаят персонала с работата, а и да коментират конкретни проблеми, възникнали след запознаване със средата, потребителите и условията на работа. Индивидуални консултации: Ще се използват, когато е необходимо да бъде включен нов персонал при напускане или освобождаване на първаначолно назначен. В зависимост от необходимостта и тематиката ще бъда избирано мястото на всяка месечна консултация – тя може да бъде на територията на ЦНСТ или ЗЖ, в сградата на съпътстваща социална услуга или в Община Пазарджик взависимост от конкретния казус.
Дейност 2: Информиране и публичност на Проекта. За информиране и публичност на Проекта се предвижда изготвяне и прилагане на Комуникационен план за действие в следните направления: • Провеждане на 1 встъпителна пресконференция във връзка със стартиране на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. На срещата ще бъдат поканените представители на местната и държавната власт, представители на социални институции – държавни, НПО, доставчици, социални партньори. • Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна дипляна за популяризиране целите на проекта. Ще се разпространява в местните общности, в Бюра по труда, кметства на територията на Община Пазарджик, Дирекции „Социално подпомагане“, Центрове за социални услуги за деца и възрастни – ЦОП, ДЦДУ • Предоставяне текуща информация на интернет страницата на Община Пазарджик • Изготвяне на 4 обозначителни табели с информация за проекта. • Провеждане на заключителна пресконференция. • Изготвяне на web-site на проекта • Изработване на два броя банери • Публикации в медии Ще бъдат изработени и разпространени рекламни материали (папки, тефтери и химикали).
Дейност 5. Подготовка за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в 3.бр ЦНСТ в гр. Пазарджик и 1бр. ЗЖ с.Звъничево Подготовката за извеждане на децата ще се извършва поетапно и приоритетно в рамките на специализираната институция, в които са били настанени. В този преходен период от Екипа на услугата ще се изготви План за развитие и организация на цялостната документация в услутите ЦНСТ и ЗЖ, като дейността ще се подпомага методически от консултанти. Тук се отнасят и дейностите, свързани с: 5.1 Обстойно запознаване с информацията за всяко едно дете, което ще бъде настанено във вдяко от трите ЦНСТ гр. Пазарджик и ЗЖ с.Звъничево 5.2 Избиране на ключов социален работник, който заедно с външните експерти разработва план за работа с детето, включващ график, брой на посещенията до дома, в който е настанено детето и т.н. 5.3 Осигуряване на специализирано транспортно обслужване и специализирана апаратура, гарантиращи безопасността и сигурността, както и други дейности, произтичащи от преместването на децата и младежите в новоизграденото ЦНСТ. В тази връзка се предвижда командироването на трима от новоназначените служители (медицинска сестра, детегледач и социален работник ) за срок от три дни в институцията, от където ще бъде преместено детето, за да може да се запонаят с неговото емоционално и физическо състояние на място и директно от хората, които са се грижели до този момент за него. Зараждане на емоционална връзка, която да улесни процеса на самото преместване и понататъшната адаптация. За транспорта на тези служители ще бъде използван автомобил от друга социална услуга, но горивото и командировъчните ще бъдат поети от настоящия проект.
Дейност 6 Предоставяне на социалните услуги в трите Център за настаняване от семеен тип Процесът на предоставяне на услуги за потребителите ще съответства на нормативната рамка на ЦНСТ, заложена в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Операционализирането на процеса ще се базира на Методика за Център за настаняване от семеен тип за деца, разработена от интердисциплинарна група в съответствие с нормативните изисквания, апробирана и в процес на утвърждаване. Индивидуализирането на дейностите и услугите ще се извършва на база планове за действие на отдел „Закрила на детето” и плановете за грижа разработени от екипа на услугата. Основни дейности по услугата са: • Осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на базовите потребности на 12+2 деца. В ЦСНТ, екипът осигурява 24-часова грижа за децата; • Консултиране и информиране - социално; психологическо; педагогическо; здравно; професионално; • Обучение и включване на децата в подходящи за тях дейности за развиване на жизнени и социални умения за самостоятелен живот, бюджетиране, самообслужване и др. • Задоволяване на обучителни потребности и създаване на условия за развиване потенциала на децата; • Работа с родителите и семействата на децата.
Дейност 3. Подбор и наемане на персонал в новоразкритите социални услуги 3бр.ЦНСТ и 1бр. ЗЖ Съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01/280 от 24.03.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика и приложението към нея от 26.10.2012, но и предвид възрастта на децата и необходимост от 24-часова грижа, във всяко ЦНСТ ще работи със следната численост на персонала : 3.1.1. Ръководител- 1 бр. , който ръководи дейността в трите ЦНСТ; 3.1.2. Специални педагози - 3 бр. По 1бр. за всяки отделен ЦНСТ, отговарящи и за двете групи. 3.1.3. Хигиенисти - 3 бр., по 1 бр. за всеки ЦНСТ. 3.1.4. Медицински сестри -12бр. 3.1.5. Касиер- домакин - 1 бр. и за трите броя ЦНСТ. 3.1.6. Социален работник- 3 бр. , по 1 за всяко от трите броя ЦНСТ. 3.1.7. Детегледачи - 12 бр. , по 4 за всяко от трите броя ЦНСТ. 3.1.8. Психолог - 1 бр. за трите броя ЦНСТ. 3.1.9. Шофьор-снабдител - 1 бр. за трите броя ЦНСТ. 3.1.10. Огняр-поддръжка - 1 бр. за трите броя ЦНСТ . 3.1.11. Ръководител съвместяващ и социален работник - 1 бр. за ЗЖ с. Звъничево 3.1.12. Социален работник- 2 бр. за ЗЖ с.Звъничево 3.1.13. Педагог / психолог- 2 бр. за ЗЖ с.Звъничево Набирането на кандидатите за работа ще стартира чрез обяви в БТ, в един регионален вестник и на сайта на Община Пазарджик. В деловодството на Община Пазарджик ще постъпват заявления за конкретната позиция (по утвърден образец) за назначаване на работа, придружени с професионално СV, мотивационно писмо и копие от диплом за завършено образование. Комисия, включваща експерти от Община Пазарджик, представители на Екипа за управление на проекта и консултантите по Дейност 4, провеждат интервю с кандидатите и правят подбор на персонала съгласно изготвените „Критерии за подбор на потребителите на услугата и на персонала на ЦНСТ и ЗЖ /Дейност 3/. Комисията взима своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. Такъв подбор се извършва и във всеки един момент след стартирането на проекта, когато има напускане или освобождаване на член от персонала. С одобрените кандидати се сключват трудови договори със срок на изпитание. При започване на работа в ЦНСТ и ЗЖ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания са детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки служител получава при сключване на трудов договор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 765 292 BGN
Общ бюджет: 364 713 BGN
БФП: 364 713 BGN
Общо изплатени средства: 340 868 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 364 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 153 058 BGN
2015 187 810 BGN
340 868 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 130 100 BGN
2015 159 639 BGN
289 738 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 959 BGN
2015 28 172 BGN
51 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз