Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0036-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-7/06.03.2014
Наименование: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих”
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 06.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Исперих
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги в общността - ЦНСТ - 1бр., ДЦДУ - 1 бр.
Дейности: Дейност 5: Информиране и публичност на проекта Планираните дейности за информиране и публичност са насочени към: - популяризиране на целите на проекта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и визуализация на финансовия принос на Европейския социален фонд; - популяризиране и мултиплициране на постигнатите по проекта резултати и създаване на положителна обществена нагласа към процеса на интеграция на децата с увреждания. Дейностите включват: • 1 пресконференция за представяне на планираните дейности и очакваните резултати и обявяване стартирането на проекта. • 4 публикации и/или излъчвания /репортажи/ в местни и регионални медии и 1 публикация в национална медия за периода на изпълнение на проекта. • Текущо публикуване на информация в електронния вестник, издаван на интернет-страницата на община Исперих-4 броя. • Отпечатване и разпространение на информационни материали: - дипляна за популяризиране целите и предоставяните услуги по проекта - 1000бр. - плакати на проекта-60бр. - постоянни информационни табели -2 бр. - банер за публичните събития – 1бр. • Изработване на рекламни материали с логото на ОПРЧР и ЕСФ и името на проекта: - химикали и щипки за хартия -200 бр. - USB памет-50 бр.-за заключителната конференция - Олепилени листа за водене на записки – 100 бр. - Рекламни чаши за целевата група-95 бр. • Заключителна конференция за представяне на резултатите и информиране на обществеността. • Публично събитие по повод откриване на двете услуги-ЦНСТ и ДЦДУ. За подготовката на текстовете на информационните материали и публикациите в интернет не са необходими финансови средства по проекта. За дизайна, отпечатването и изработването на информационните и рекламни материали се предвижда възлагане на дейността на външен изпълнител. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Всички документи и материали, разработвани по проекта ще бъдат визуализирани съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Капацитетът на услугата ЦНСТ е 14 места за деца и младежи над 3 годишна възраст, от които: - 12-за деца изведени от специализирани институции: домове за деца с умствени и физически увреждания и домове за медико-социални грижи за деца и - 2-за деца от общността, нуждаещи се от спешно настаняване в социална услуга-резидентен тип. Дейността включва изпълнението на следните поддейности: • Разкриване на услугата ЦНСТ в гр. Исперих със заповед на Кмета на общината; • Осигуряване адаптацията на детето и младежа в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите се основава на първоначален период на наблюдение и оценка, обсъдени в екип; • Прилагане на индивидуален подход към детето/младежа за пълноценно развитие на неговия потенциал, изграждане на умения за самостоятелен живот и житейска реализация в максимална степен, посредством водене на случай и индивидуално планиране на грижата; • Задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане; • Осигуряване на безопасна, сигурна и стабилна среда за живеене, която осигурява на децата необходимите битови условия, емоционална и психическа стабилност и социални контакти; • Планиране и осъществяване на различни индивидуални възможности за учене; • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата и младежите до училище, детска градина, читалище, библиотеки, детски клубове и занимални, спортни клубове, детски площадки и др.; • Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; • Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; • Предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на социални компетенции, модели на поведение и социални роли; • Целенасочени и планирани дейности за възстановяване и поддържането на връзките с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; въвличане на семейството; • Подготовка на младежите за самостоятелен и независим живот и осъществяване на пълноценната им интеграция и включване в живота на общността; • Интегриране личната история на детето в грижата и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват; • Поддържане на междуинституционално партньорство със заинтересованите страни и вземане на общи екипни решения в работата по случай с всяко дете и младеж.
Предоставяне на социалната услуга ДЦ за деца с увреждания Капацитетът на услугата ДЦДУ : 48 места за деца от 0 до 18 години, от които: - 24 деца, разпределени в 2 групи от по 12 деца, ползващи дневна и/или полудневна грижа в съчетание с индивидуални консултации; - 24 деца, ползващи почасови услуги: индивидуални консултации и занимания, рехабилитационни дейности, индивидуална подкрепа. Услугата ДЦДУ се разкрива със заповед на Кмета на общината. Организация на услугата ДЦДУ. Отправна точка при организацията на предоставянето на услугата ще бъде отчитането на потребностите на всяко дете и определянето на вида подкрепа в отговор на тези потребности. Ще се прилага гъвкава организация на дейности, включващи групови и индивидуални форми на работа, които ще осигуряват: - гарантиране сигурността на децата; - стимулиране развитието им; - прилагане на игрови подход на работа с децата; - включване и работа с техните родители. Гъвкавата организация включва възможност за изнесени консултации и групи за почасова работа в различни населени места на общината, което ще позволи по-добър отговор на потребностите на деца от общността и ще разреши проблема с транспортирането им, без отделяне от семействата им. За целта, както и за подкрепа на семействата в транспортирането на деца в мястото на предоставяне на услугата, е осигурено специализирано транспортно средство с финансиране по ОПРСР като част от изградената инфраструктура за предоставяне на услугите за деца с увреждания. Работа по случай. За всяко дете-потребител на услугата ще се прилага индивидуален подход, посредством водене на случай и планиране на работата със съответните етапи: Всички дейности в ДЦДУ целят да подкрепят децата в компенсиране на дефицитите, произтичащи от увреждането, развитие на потенциала и заложбите им; формиране и развитие на основните личностни и социални умения; формиране на умения за самостоятелен живот; формиране на умения за учене и подпомагане на участието им в образователни дейности; осигуряване на достъп до останалите базисни услуги; подготовка за самостоятелен и активен живот. Персоналът на услугата включва различни специалисти от гледна точка на възможността им да окажат професионална подкрепа в комбинация с обучителни, игрови, рехабилитационни и терапевтични дейности с децата. Групови форми на работа в ДЦДУ. Децата се организират в групи съобразно възрастта, степента на автономност и потребностите от професионална подкрепа. Груповите занимания имат ключов характер както поради естеството на заниманията – обучителни и развиващи, така и поради възможността децата да общуват активно помежду си и със подкрепящите ги специалисти. Груповите занимания са разнообразни и имат различен характер, насоченост и съдържание в зависимост от възрастовата група, за която са предназначени, и степента на увреждане на децата в групата. Груповите дейности включват: групови и индивидуални игри, приложни и художествени дейности, рехабилитационни дейности, дейности за развитие, разходки, изпълнение на домакински дейности и дейности от ежедневието, екскурзии и др. Те се провеждат по предварителна програма (ежедневна, седмична, месечна) и в рамките на ежедневната структура на заниманията. Темите и задачите на груповите занимания изхождат от задачите за изпълнение в индивидуалните планове на всяко дете. Съществена особеност при провеждане на груповите занимания е поставянето и изпълнението на индивидуални задачи на децата в групата. Индивидуални форми на работа в ДЦДУ Индивидуалната работата със специалистите в дневната грижа–психолог, логопед, рехабилитатори др.–са организирани в подкрепа на груповите занимания. Решенията по отношение на детето се вземат от мултидисциплинарния екип. В отговор на специфичните потребности на отделни деца, специалистите работят индивидуално с децата или с техните родители. Консултациите са почасови и се предоставят на децата и родителите съобразно индивидуалния план за ползване на услугата и в отговор на ситуация, която изисква по-интензивна консултативна или терапевтична работа. Мрежа в общността. Екипите по предоставяне на услугата ДЦДУ работят в междуинституционално партньорство със заинтересованите страни и вземат общи решения в работата по случай с всяко дете. С тях се изграждат отношения за обмяна на информация, координация на дейността и сътрудничество при предоставянето на услугата. Координирането на услугата с останалите публични услуги-образователни, здравни, културни, социални-позволява мобилизиране на цялостна подкрепяща мрежа около детето с увреждане и координиране на ресурсите и усилията на отделните услуги в общността.
Дейност 2: Подбор, наемане и обучение на персонал. Дейността включва: 2.1. Провеждане на процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите ЦНСТ и ДЦДУ. Персоналът на услугите е определен, съгласно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД 01-864 от 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика. Наемането на персонал чрез конкурс по разработени за целта критерии и методика ще гарантира подбор на лица с нужните знания, умения и професионални качества, необходими за качествено предоставяне на услугите и работа с целевата група. За изпълнение на дейността ще се наемат: • Консултант „Човешки ресурси” за подбор на персонал, ангажиран с договор за услуги за извършване на определен обем работа в рамките на 160 часа, която включва разработване на документация за конкурс и провеждане на конкурс. Консултантът ще разработи: критерии за подбор; длъжностни характеристики; обява за конкурс; методика за оценка при осъществяване на подбора, приложени към нея формуляри за оценка и интервю, протоколи от интервюта. Консултантът ще участва в комисията за подбор, сформирана за целта. • Консултант „Социални дейности” за участие в комисия за подбор на персонал, ангажиран с договор за услуги за извършване на определен обем работа в рамките на 30 часа, която включва участие в комисия за подбор на персонал. Консултантите ще бъдат избрани в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство в сферата на обществените поръчки. 2.2. Изготвяне и подписване на договори с одобрените кандидати. С наетия персонала по т.2.1. ще бъдат сключени трудови договори, съгласно КТ един или два месеца преди стартиране на услугите /според длъжността/. Персоналът на услугите ЦНСТ и част от персонала на ДЦДУ ще бъдат наети 2 месеца преди реалното стартиране на услугите. Същите ще бъдат ангажирани в подготовката, преместването и настаняването на децата в услугата ЦНСТ. Наетият персонал в ДЦДУ за времето до стартиране на услугата ще осъществява подкрепящи дейности, касаещи подготовката, преместването и настаняването на децата в новоразкрития център за настаняване от семеен тип, ще предоставя консултации и компетента помощ в съответната област, ще отговаря за техническото подпомагане изпълнението на дейността по преместване на децата. 2.3. Обучение на персонала на услугите. Предвид спецификата и нуждите на целевата група и с цел придобиване на компетенции за предоставяне на услугите, персоналът ще премине обучение в рамките на дейностите по Проект „Детство за всички” на ОПРЧР. Основна задача е подготовката на персонала на услугите за приемане и осъществяване на индивидуална целенасочена социална работа с децата и техните семейства; придобиването на знания и умения за организацията и дейността на новите услуги, процеса на оценка и планиране на индивидуалната работа, работата със семействата. Дейност 2.3. ще бъде осъществена с финансов ресурс, извън финансирането по настоящото проектно предложение.
Дейност 3: Адаптационни дейности за преместване на децата и младежите и настаняването им в ЦНСТ. Дейността обхваща следните поддейности: 3.1. Запознаване с досиетата на децата и младежите, които предстои да бъдат настанени в ЦНСТ и индивидуално планиране на подготовката за преместване за всяко дете. Първият етап от адаптационните дейности включва организиране и провеждане на екипни срещи за запознаване със случаите на децата и младежите, които ще бъдат преместени в резидентната услуга. В срещите ще участват екипите на ЦНСТ, както и съответните екипи от специалисти от ДЦДУ в зависимост от спецификата на конкретния случай. Събразно случая ще се изготвят индивидуални планове за посещения в съответната специализирана институция и населено място, съгласувано с институцията. Плановете ще включват дейности за запознаване и групова и индивидуална работа с децата преди самото настаняване в новата услуга. 3.2. Групова и индивидуална работа с децата. Персоналът на услугите ЦНСТ и ДЦДУ ще бъде ангажиран в процеса на индивидуално планиране и подготовка на всяко дете в съответната институция за преместване в новото населено място. Ще бъдат осъществени опознавателни срещи между детето и специалистите от новата услуга, които ще се грижат за него. Съвместно с персонала на специализираната институция ще се провеждат предварително планирани индивидуални и групови форми на работа с децата за запознаване с предстоящото преместване, новото място на живеене. Ще се организират интерактивни дейности с децата за създаване на позитивни нагласи към предстоящата промяна. Ще се прилагат техники за повишаване уменията на децата и младежите за справяне с негативните преживявания, предизвикани от предстоящата промяна. В дейността ще бъдат въвлечени и членове на семействата на децата, които при възможност също ще участват в опознавателните срещи и други форми на работа. Дейността ще се провежда както в специализираната институция, където са настанени конкретните деца, така и в ЦНСТ в гр. Исперих чрез еднодневни посещения на децата в услугата в зависимост от здравословното им състояние и степента им на развитие. Процесът на подготовка ще става с участието на съответните специалисти от ДЦДУ, които ще предоставят консултации и компетента помощ в съответната област, ще осъществяват техническа помощ при изпълнението на дейността. 3.3. Преместване и настаняване на децата в ЦНСТ в гр. Исперих. За всяко дете в зависимост от степента на готовоност за преместването ще се определи период от време за настаняване в услугата, който ще бъде съгласуван с ОЗД по местонахождението на институцията и ОЗД - Исперих. Ще се подготви документацията за детето, както и административната документация по настаняване в услугата ЦНСТ. Преместването на всяко дете ще се организира с екип от придружаващи го специалисти от новите услуги и при необходимост значими за детето възрастни от институцията. 3.4. Подготовка на средата и организацията на живот в новите услуги. Разработване на документация на услугите ЦНСТ и ДЦДУ. Повишаване качеството на грижа за децата и младежите, което е специфична цел в настоящото предложение изисква ново и различно от институционалното, ниво на организация на средата и мястото за живот, както и умения за прилагане на индивидуален подход към детето. Предвид обстоятелството, че новоразкритите услуги са първите от този тип в община Исперих, се предвижда екипите на двете услуги ЦНСТ и ДЦДУ да осъществят двудневно посещение и работна среща в населено място, където вече успешно функционират резидентни и подкрепящи услуги за деца с увреждания. Работната среща ще даде възможност за споделяне на опит и практическо запознаване с функцинирането и работното ежедневие в тези услуги. С оглед гарантиране правата на децата –ползватели на услугите и съгласно приложимото законодателство, касаещо предоставяне на социални услуги, доставчикът на услугата-кандидатът Община Исперих, ще разработи документация на услугата, която включва: • методика за предоставяне на услугата "Център за настаняване от семеен тип"; • методика за предоставяне на услугата „Дневен център за деца с увреждания”; • вътрешни правила на двете услуги; • процедури, съгласно НКССУД; • вид и съдържание на другата задължителна документация на услугите. Разработването на документацията на услугата ще се извърши от външен експерт, на когото ще се възложи съответното изпълнение с договор за услуги за извършване на определен обем работа в рамките на 200 часа.
Дейност 1:Организация и управление на проекта Екипът за управление на проекта включва: Ръководител, Координатор, Административен сътрудник и Счетоводител. За осъществяване на дейностите по проекта, екипът ще изработи подробен план на дейностите. Ще бъдат определени правомощията, отговорностите и задълженията на всеки член на екипа. Ще се провеждат регулярни работни срещи. Екипът организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение, целесъобразно разходване на средствата, осъществява пряк мониторинг и вътрешна оценка по изпълнение на дейностите и предоставяне на услугите. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на ДО. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Организира провеждане на процедурите за избор на изпълнители на дейностите, съблюдавайки тяхната законосъобразност. Управлява риска и взема решения за мерки и действия, които да минимизират риска от забавяне и/или неизпълнение на дейностите. При нужда, екипът за управление ще предлага на ръководството на община Исперих мерки за преодоляване на възникнали проблеми при изпълнение на проекта. Членовете на екипа за организация и управление на проекта ще бъдат наети с договори за услуги за извършване на определена робота до 40 или 80 часа месечно при спазване изискванията на Постановление№ 330 от 5 декември 2011 г. за допълнение на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 518 014 BGN
Общ бюджет: 266 557 BGN
БФП: 266 557 BGN
Общо изплатени средства: 316 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 266 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 179 965 BGN
2015 136 773 BGN
316 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 226 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 152 970 BGN
2015 116 257 BGN
269 227 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 995 BGN
2015 20 516 BGN
47 511 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз