Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0039-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-6/06.03.2014
Наименование: ЦЕНТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 06.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Разкриване на резидентни социални услуги - ЦНСТ - 1 бр.
Дейности: Дейност 4. Дейности, свързани с преместване и настаняване на децата След приключване на адаптационните и подготвителни дейности, свързани със запознаване с децата на място в специализираните институции, с преместването им и съобразно изготвения график на преместванията се пристъпва към реалното преместване на децата в новосъздадената социална услуга – ЦНСТ- Първомай. За преместването на децата ще бъде осигурен транспорт от общината. За целта са предвидени две превозни средства – линейка „Мерцедес Бенц” и микробус „Форд Транзит”, които са собственост на общината. Предвидено е при транспортирането всяко дете да бъде придружено от екипа от ЦНСТ, който е участвал при подготовка на децата на място в съответният ДДУИ и /или ДМСГД, както и лекар и друг специалист при необходимост, съобразно индивидуалните, най-вече здравословни и емоционални потребности на всяко едно дете, на което му предстои транспортиране до ЦНСТ- Първомай. Планирани са средства за командировъчни разходи - за дневни и нощувки (без пътни) за два дни на екипите при преместване на децата; шофьорите на осигурената линейка или микробус; за средства за гориво за осигурения транспорт; за консумативи и материали за преместването на децата.
Дейност 3: Дейности, свързани с адаптация и подготовка за преместване на децата В ЦНСТ ще бъдат настанени трайно институционализирани деца с увреждания, голяма част от които не са напускали специализираната институция, освен в случаите на лечение в здравно заведение. Предвид това е планирана настоящата дейност, за да бъде подготвено извеждането на всяко дете от институцията. Подготовката на всяко дете за преместване в новото място за живеене и грижа е от ключово значение за неговата адаптация, понижаване на травматичните преживявания от раздялата от значими възрастни за децата до този момент и страхове от промяната. Тази дейност започва непосредствено след стартиране на проекта и след като са определени децата по групи за новите услуги и са известни имената и местонахождението на конкретните деца, за които е планирано да бъдат преместени в ЦНСТ-Първомай. При подготовката за извеждане на децата ще се работи по методически насоки от екипа за управление на проект „Детство за всички”, тъй като в ДАЗД се съхранява цялата документация, свързана с всяко дете – индивидуални оценки, специфични проблеми и здравословно състояние, връзки с биологичните родители и др. За изпълнение на дейността ще бъдат наети 5 външни консултанти на граждански договор чрез процедура на подбор – двама лекари, един психолог, една медицинска сестра и един рехабилитатор. Специалистите от персонала, с помощта на външните консултанти ще изготвят план за подготовка и преместване на всяко дете с конкретни дейности, срокове, отговорници, необходими материали и консумативи за преместването. Предвижда се всяко дете да бъде посетено в специализираната институция от екип, състоящ се трима души – един специалист от персонала на ЦНСТ (управител или социален работник, или медицинска сестра), един детегледач и един външен консултант. Целта на посещението е специалистите да се запознаят с детето, със значимите за него възрастни в институцията, с досието на детето и неговите конкретни индивидуални потребности и здравословно състояние. Ще бъдат проведени срещи и разговори с персонала на дома, за да се уточнят евентуалните трудности и рискове при преместването. Предвидено е престоят на екипа да бъде 3-дневен, с цел както детето да опознае част от персонала на ЦНСТ, така и специалистите от ЦНСТ и външният консултант да наблюдават и изследват поведението и реакциите на детето, да получат допълнителна информация за конкретни специфични потребности на детето и евентуални рискове при преместването. След всяко посещение в специализираната институция персоналът на ЦНСТ и външните консултанти ще провеждат екипна среща за обсъждане на всяко преместване и прецизиране на плана за преместване. След запознаване с всички деца на място в специализираните институции и са обсъдени дейностите по преместване на децата, ще бъде изготвен график на преместванията. Предвидени са средства за хонорари на външните консултанти; за командировъчни разходи за трима души за по три дни при подготовка на децата за преместване.
Дейност 1: Дейности, свързани с управление и организация на проекта Създава се екип по управлението на проекта(ЕУП). Екипът се състои от един ръководител, един координатор, един счетоводител. Екипът за управление на проекта има основни задължения да организира дейностите по проекта, да следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове при постигане на заложените индикатори за изпълнение, за целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Осъществяването на вътрешен контрол и мониторинг, както и отчитане на реализираните дейности ще се осъществява чрез работни срещи на екипа, оперативни събирания, проверки на място за извършените дейности и предоставяне услугите на потребителите на услугата център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. Екипът по управлението на проекта ще отговаря за отчитане на проекта в различните етапи от неговото реализиране. Екипът ще поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване ще предоставя наличната документация на Договарящия орган и другите одитиращи органи. Ще ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта и ще следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Друга отговорност на екипа по управление на проекта ще бъде свързана с провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта. Ръководителят на проекта ще планира провеждането на процедури за подбор на персонала, който ще бъде нает в ЦНСТ –„Център за нашите деца“ Първомай. Предвид характера на дейността, в тази дейност се предвиждат офис консумативи, канцеларски материали. За обезпечаване на необходимите доставки и услуги ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки.
Дейност 2: Дейности за подбор и назначаване на персонала в новосъздадената услуга – ЦНСТ Подборът на персонала, структурирането на длъжностите в него, координацията и управлението му са дейности с ключово значение за предоставянето и качеството на всяка социална услуга. Те имат за цел да гарантират осигуряването на професионални грижи за потребителите на услугата от страна на мотивиран, добре обучен и работещ в екип персонал. В този смисъл подборът, управлението и професионалното развитие на персонала допринасят пряко за постигане на целта на социалната услуга, а именно – изграждане на подкрепяща, близка до семейната среда за живот на деца с увреждания и оказване на подкрепа за тяхното развитие и изграждане на умения за самостоятелност. Персоналът е подготвен да прилага в ежедневната си работа основните принципи на социалната услуга: - живот в семейна или близка до семейната среда; - индивидуална грижа за всеки потребител; - приемане на уникалността и различието; - създаване на усещане за сигурност и комфорт в жилището; - подкрепа на развитието и самостоятелността на потребителя; - участие на потребителя в живота на общността на нивото на неговите потребности, интереси и ресурси. За осъществяването на подбора на подходящите кандидати за работа ще бъде изготвена обява за работа и пакет документи, които ще бъдат поставени на информационното табло в сградата на общината и ще се публикуват на електронната страница на общината. Свободните работни места ще бъдат обявени в дирекция „Бюро по труда”. Подборът и назначаването ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс на два етапа – административно съответствие и интервю. Със заповед на кмета ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценяване на документите за кандидатстване за работа и провеждане на интервюта. Ще се изработи процедура и критерии за подбор. Провеждането на интервюта и подбор на персонала при реализирането на тази дейност ще създаде по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата по подбор. Броят на персонала за ЦНСТ ще бъде от 12 лица – управител, социален работник, медицинска сестра, 8 детегледачи и 1 хигиенист. Броят на служителите са определени съгласно утвърдената от министъра на труда и социалната политика Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Управител - отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в Центъра. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Детегледачи - основните им функции са свързани с ежедневните грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. Социален работник - оказва подкрепа и грижа на децата, ще осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Медицинска сестра - проследява здравословното състояние на детето, ще поддържа връзка с лекари, медицински специалисти, стоматолози, рехабилитатори и т.н. Хигиенист – ще поддържа хигиената в сградата на ЦНСТ, двора и територията около центъра; при необходимост подпомага детегледачките. С избраните кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори за периода на предоставяне на услугите в ЦНСТ, но не по-късно от 30.09.2015г. За месеците на предоставяне на социалната услуга в ЦНСТ разходите за работни заплати на персонала ще бъдат в рамките на единния разходен стандарт съгласно Решение № 249 от 23.04.2013 г.на Министерски съвет.
Дейност 5:Дейности за информиране и публичност на проекта Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, включително и целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване какви са социалните услуги, за какви целеви групи са предназначени, а именно: - провеждане на една пресконференция при стартирането на проекта. В бюджета не се предвиждат средства, тъй като се планира пресконференцията да се състои в пресцентъра на общината. - организиране и провеждане на 1 заключителна конференция с 50 участници при приключването на дейностите по проекта, на която ще се представят постигнатите резултати, както и ще бъдат предоставени информационни материали за участниците – чанта за документи, тефтери, календари, папки, химикали. За организирането на конференцията ще бъде избран външен изпълнител по Закона за обществените поръчки. Изпълнителят следва да осигури логистиката за провеждането й /зала, озвучаване и осигуряване на мултимедия/. - подготовка и изработване на информационни материали: дизайн, печат и разпространение на брошури – 200 броя; банер – 1 брой, информационни табели – 2 бр., информационни бюлетини – ще се издава на всеки четири месеца от изпълнение на проекта в тираж по 50 броя или общо за целия период на изпълнение на проекта – 250 бр., същият ще се разпространява сред заинтересованите страни. - публикации и/или излъчвания в местни медии – 2 броя в рамките на изпълнението на проекта; Текущо ще бъде публикувана информация на интернет страницата на бенефициента. Всички материали за популяризиране на проекта, материалите от обученията, публичните събития, продуктите и документите от проекта ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За отпечатване на информационните материали по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки. Планираните разходи са свързани с отпечатването и изготвянето на всички информационни и рекламни материали – информационни табели, брошури, банер от избрана външна фирма изпълнител. Предвидени са средства за 2 публикации.
Дейност 6: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Услугата ЦНСТ е за деца с различни по вид и степен на увреждания от Домовете за деца с умствена изостаналост и Домовете за медико-социални грижи за деца, които след прецизна индивидуална оценка ще бъдат преместени в новото място за живеене – ЦНСТ в гр. Първомай, с цел тяхното социално включване и интеграция. Услугата е с капацитет 14 места, като две от местата са предвидени за деца с увреждания от общността, за които са изчерпани възможностите за оставане в биологичните им семейства или е налице кризисна ситуация, в резултат на което е необходимо настаняване в резидентен тип услуга. Ще се предоставя в продължение на 16 месеца. Дейностите, които ще се предоставят на потребителите, са в следните направления: 1) Осигуряване на основни жизнени потребности - постоянна грижа на всяко дете в зависимост от потребностите му . 2) Грижи за здравето - осигурява се на всяко дете достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. 3) Психологична подкрепа - съдейства се за осигуряването на психологична подкрепа, психологично консултиране и психотерапия съобразно потребностите на всяко дете. 4) Образование - осигурява се на всяко дете достъп до подходящо заведение за предучилищно възпитание и образование и подкрепа в образователния процес, съобразно неговите индивидуални възможности и потребности. 5) Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време – създават се условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот, предвид възможностите на неговото заболяване и увреждане. 6) Работа с родители и семейства - осигурява се на децата възможност да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето. 7) Работа с общността, институции и организации - дейности за интегриране на ЦНСТ в живота на местната общност и създаване на добри партньорства. 8) Защита на децата от злоупотреба и насилие. Ще бъдат разработени процедури за превенция на насилие и за справяне със случаи на злоупотреба и насилие над децата, с цел предотвратяване на всякакви форми на злоупотреба и насилие над децата, между децата и между децата и персонала. За функционирането на ЦНСТ ще бъде изготвен План за развитие на услугата, разработен в съответствие с потребностите на децата и утвърденото методическо ръководство за ЦНСТ, нуждите на областта и наличните ресурси. В ЦНСТ ще се поддържа задължителната документация за услугата, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Ще се разработят и прилагат процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга. Броят на заетите служители са съобразно Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, същите са избрани чрез подбор (подробно разписан в Дейност 2 на настоящето проектно предложение). Персоналът в ЦНСТ ще бъде организиран така, че да осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления. Цялостната дейност в ЦНСТ ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Офисите" ООД
Логос 2000 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 233 117 BGN
Общ бюджет: 199 753 BGN
БФП: 199 753 BGN
Общо изплатени средства: 186 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 623 BGN
2015 139 870 BGN
186 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 630 BGN
2015 118 889 BGN
158 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 994 BGN
2015 20 981 BGN
27 974 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз