Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0268-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО" ЕООД
Бенефициент: "ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на "ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО" ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията (Компонент 1)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на системи за отопление и вентилация от ВЕИ за собствени нужди (Компонент 1)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на оборудване по Компонент 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Закупуване на оборудване по Компонент 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Одит на проектните дейности
Дейност 7 Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”).
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Отчитане на проектните дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Фаворит 96" ООД
"МИЛКО" ЕООД
"ЕНЕРКОН"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 587 195 BGN
Общ бюджет: 3 174 070 BGN
БФП: 1 587 035 BGN
Общо изплатени средства: 1 587 035 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 587 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 031 676 BGN
2015 555 359 BGN
1 587 035 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 348 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 876 925 BGN
2015 472 055 BGN
1 348 980 BGN
В т.ч. Национално финансиране 238 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 154 751 BGN
2015 83 304 BGN
238 055 BGN
Финансиране от бенефициента 1 587 195 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Увеличени приходи от продажби от нововъведените технологии
Индикатор 8 (Д) Намалени разходи за поддръжка на оборудването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз