Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0285-C0001
Номер на проект: ESF-2203-09-08003
Наименование: Осигурен транспорт в "Алтекс" ЕООД гаранция за висока производителност на заетите
Бенефициент: "Алтекс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 14.02.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на труда и конкурентноспособността на фирма „ Алтекс“ЕООД,посредством насърчаване на географската мобилност на работната сила и гъвкавостта на пазара на труда
Дейности: 1.Управление и администриране на проекта Екипа за управление на проекта се състои от ръководител и счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Лични месечни отчети ще изготвят: счетоводителя и ръководителя на проекта. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Изп.директор на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
2.Избор на изпълнител за осигуряване на транспорт Бенефициентът провежда процедура за избор на изпълнител като се задължава да спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО)1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Избор на изпълнител за превоз на работници , по шест различни маршрута.Маршрутите са до и от работно место, като се осъществяват един път за денонощие.
3. Информиране и публичност При стриктно спазване изискванията на Регламент(ЕК)№ 1828/2006 от 8 декември 2006 г., Кандидатът ще осигури информа ция за етапите и целите на реализация на проекта.
Осигуряване на транспорт на работници дои от работното място. Бенефициентът провежда процедура за избор на изпълнител като се задължава да спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО)1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Избор на изпълнител за превоз на работници , по шест различни маршрута.Маршрутите са до и от работно место, като се осъществяват един път за денонощие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Олмена" ООД
"АГОРА ТУР" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 576 BGN
Общ бюджет: 79 549 BGN
БФП: 79 549 BGN
Общо изплатени средства: 53 024 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 024 BGN
2015 0 BGN
53 024 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 071 BGN
2015 0 BGN
45 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 954 BGN
2015 0 BGN
7 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз