Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0019-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-10001
Наименование: Европейски персонал за "Винпром Пещера" АД
Бенефициент: СОМА АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: "Обучение за придобиване на професионална квалификация на 190 лица: • Обучение по част от професия „Продавач-консултант” • Обучение по част от професия “Оперативен счетоводител” • Обучение по част от професия „Икономист” • Обучение за придобиване на професия “Заварчик” • Обучение за придобиване на професия “Шлосер” • Обучение по част от професия „Оператор в ХВП” • Обучение за придобиване на част от професия “Техник по компютърни системи” • Обучение за придобиване на част от професия “Офис секретар” Обучение по ключови компетенции на 18 лица: • Обучение за придобиване на езикови компетенции по английски език За обученията - част от професия „Икономист” и част от професия “Техник по компютърни системи” ще се извърши избор на обучаващи организации"
Дейности: Подготовка на дейност 1: Създаване на Организа-ционно-управленски съвет подготовка за създаване на съвет
Изпълнение на дейност 1 Създаване на организационен съвет съвет, който отговаря за изпълнението за избор на подизпълнители
Подготовка на дейност 2: Обучение на служители от отделите „Продажби, мар- кетинг и експорт” избран подизпълнител, обучение на 82 лица
Изпълнение на дейност 2: Обучение на служители от отделите „Продажби, мар- кетинг и експорт” обучение
Подготовка на дейност 3: Обучение на служителите от отдел „Финансово – счетоводен” обучение
Изпълнение на дейност 3: Обучение на служители те от отдел „Финансово-счетоводен” обучение
Подготовка на дейност 4: Обуче-ние на служители от оперативна дирекция избор на подизпълнител
Подготовка на дейност 5: Обучение на работници от оперативен отдел в професии „Заварчик” и „Шлосер” провеждане на 2 обучения
Изпълнение на дейност 5: Обучение на работници от оперативен отдел в професии „Заварчик” и „Шлосер” обучение
Подготовка на дейност 6: Обуче-ние на служители от отдел ИКТ” обучение
Изпълнение на дейност 6: Обучение на служители от отдел „ИКТ” обучение
Подготовка на дейност 7: Обуче-ние на служители от административен отдел подготовка за обучение
Изпълнение на дейност 7: Обучение на служители от административен отдел обучение
Подготовка на дейност 8: Обучение на служители от аграрен отдел и отдел по качеството подготовка за обучение
Изпълнение на дейност 8: Обучение на служители от аграрен отдел и отдел по качеството обучение
Подготовка на дейност 9: Публичност и визуализация на проекта подготовка
Изпълнение на дейност 9: Публичност и визуализация на проекта галяма табела на входа, табели на Междутнароден панаир , информация на интернет страница, 2 публикации и 1 публикация в ел.медия
4.1.Обучение на мениджъри от оперативна дирекция обучение за част от професия "Икономист"
4.2. Обучение на работници от оперативна дирекция Обучение по "Оператор в ХВП"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 599 BGN
Общ бюджет: 219 172 BGN
БФП: 153 420 BGN
Общо изплатени средства: 153 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 55 477 BGN
2010 70 640 BGN
2011 26 976 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 47 156 BGN
2010 60 044 BGN
2011 22 930 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 322 BGN
2010 10 596 BGN
2011 4 046 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 964 BGN
Финансиране от бенефициента 71 274 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз