Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0165-C0001
Номер на проект: ESF-2102-08-07002
Наименование: "Повишаване квалификацията за подобряване адаптивността на заетите лица"
Бенефициент: "КОРЕКТ ИНС" - ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 16.01.2009
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на качеството и адаптивността на работната сила чрез повишаване на квалификацията и преквалификация, за постигане на конкурентна производителност в условията на непрекъснато променяща се бизнес-среда.
Дейности: Създаване на екип за реализиране и управление на проекта Създаден екип по проекта, състоящ се от ръководител и счетоводител
Техническа подготовка за ефективно провеждане на обучението Подготовката вкл.следнитедейности: подбор и организиране на бенефициентите за участие в обучението по групи. - организиране на материално-техническата база за провеждане на обученията, в т.ч. зали, оборудване, технически и други средства. - създаване на учебните графици и съгласуване с ръководствата на фирмите за времето на провеждане - в работно и извън работно време, така че да не се пречи на нормалната работа
Организационно-методически дейности за провеждане на ефективени обучителени курсове Дейностите включват: - създаване на съвременна методика за обучение, съобразена със задължителните нормативни изисквания и конкретните особености на бенефициентите и предназначението на курса. Създаване и утвърждаване на учебните програми, по теми и часове на обучение. - подготовка на учебните материали за съответните групи обучаеми. - осигуряване на висококвалифицирани лектори за обучителния процес.
Провеждане на обучителните курсове Обучение по : 1.ключови компетенции на 214 заети лица 2.обучение по професията „Помощник в строителството" на 175 лица -провеждане на заключителни тестове
Оценка на ефективността от проведеното обучение и постигнатите резултати, заложени в проектното предложение Оценка на ефективността от проведеното обучение и постигнатите резултати, заложени в проектното предложение
Публичност и заключителни дейности Предвижда се: - оповестяване на резултатите от проекта и запознаване на обществеността с Европейската програма и стратегията на МТСП за финансово подпомагане на дейностите по управление на човешките ресурси.Това ще се осъществи чрез издаване на брошури, плакати и медийни изяви от водещата организация. - заключителни дейности - отчитане на дейностите, финансово приключване на договорните отношения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 670 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 069 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 4 069 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 459 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 3 459 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 610 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 610 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 48 418 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз