Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0002-C0001
Номер на проект: 13-32-2
Наименование: Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП
Бенефициент: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 05.02.2014
Дата на приключване: 01.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на бизнеса
Дейности: Дейност 3. Провеждане на съпътстващи обучения за служителите на агенцията за работа с разработения софтуер За работа с новоразработения софтуер ще бъдат обучени общо 45 служители от Агенцията, които представляват 80% от целия й състав. За тази цел ще бъдат организирани две двудневни обучения.
Дейност 1. Създаване на Регистър на малките и средни предприятия Регистърът ще съдържа основните административни данни и параметри за МСП, фирмен профил, контактна информация, детайлни извадки за дейността, фирмена история, специфична за фирмата информация и статистически данни, браншова специализация и принадлежност. Ще бъде достъпен както за регистрирани, така и за нерегистрирани потребители. Регистърът ще съхранява информация за конкретни предприятия за целите на секторно сътрудничество и изграждане на клъстери, интензифициране на комуникацията в определени отрасли, засилване на партньорството.
Дейност 4 Одит на проекта Дейностите по одит на извършената работа включват: • Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; • Изготвяне на одитен доклад.
Дейност 2. Разработване на информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги за бизнеса Информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги за бизнеса ще се състои от две части: Публичната част на платформата- ще предоставя активна информация на потребителите според сектора, в който попадат – подходящи изложения, обучения, пазарни проучвания, информация за лицензионни режими и др. Платформата ще позволява предприятието да подаде своето заявление за участие в обучение или изложение, като попълни в електронен формуляр своите административни данни и качествени показатели, постижения, напредък в областта (притежавани сертификати, патенти, награди, и др.), като го регистрира чрез електронен подпис. Системата ще извършва предварителен преглед и контрол на електронно попълненият формуляр и прикачените изискуеми документи, класира предприятието в съответния сектор и дава базов резултат (брой точки) към момента на кандидатстване. На следващ етап, след извършена административна и експертна оценка се подава обратна информация до предприятието за статуса на неговото заявление – пълно одобрение, необходимост от представяне на допълнителни и/или актуални документи или отхвърляне. Непублична част на платформата - Система за цялостно администриране на работния процес в Агенцията, свързан с предоставянето на услуги за предприятията. Координационен център и интегриращо звено за външния модул и регистъра на МСП, откъдето се управляват процесите на предоставяне на информация, кандидатстване, оценка на попълнените формуляри за участия в изложения, обучения или в конкурсна сесия на НИФ. Непубличната част от електронната платформа ще съдържа работен колектор, където ще постъпва и обработва подадената информация от клиентските профили и проектните формуляри на МСП.
Дейност 6 Дейности за организация и управление на проекта Тази дейност включва: • провеждане на регулярни срещи на екипа; • осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта – проверка на качеството на изготвените анализи, документи и технически описания, верификация на направените разходи, мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнените дейности по проекта; • подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Дейността включва: • Планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ – прес-конференции, публикации в печатни и електронни издания; • Изработване на комплекти информационни и рекламни материали (чанти, химикалки и баджове) • Изготвяне на банери • Изготвяне на печатни материали за популяризиране на резултатите от проекта; • Получаване на обратна връзка от целевите групи и заинтересованите страни относно резултатите от проектните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 397 129 BGN
Общ бюджет: 383 397 BGN
БФП: 383 397 BGN
Общо изплатени средства: 105 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 383 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 426 BGN
2015 26 466 BGN
105 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 325 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 512 BGN
2015 22 496 BGN
90 008 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 914 BGN
2015 3 970 BGN
15 884 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Брой създадени регистри на малките и средни предприятия
Индикатор 3 (Д) По дейност 2 - Брой създадени електронни административни услуги
Индикатор 4 (Д) По дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 3 - Брой обуччени служители на ИАНМСП
Индикатор 6 (Д) По дейност 4 - Одитен доклад за извършен одит напроекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 5 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) По дейност 5 - Брой комплекти информационни и рекламни материали (чанти, химикалки и баджове)
Индикатор 9 (Д) По дейност 5 - Брой банери
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Брой отпечатани публикации
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Брой изготвени печатни материали
Индикатор 12 (Д) По дейност 6 - Брой изготвени междинни и окончателни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз