Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0091-C0001
Номер на проект: 13-22-94
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в община Котел с помощта на надграждащи обучения
Бенефициент: Община Котел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 29.01.2014
Дата на приключване: 29.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Котел
Дейности: Дейност 1 „Провеждане на обучения в Института по публична администрация” В рамките на Дейност 1 ще бъдат реализирани обучения на служители на община Котел в Института по публична администрация. На база на идентифицираните потребности от обучения и съобразно типовете обучения, които се предлагат в Каталога на Института 2013 г., ще бъдат командировани 8 служители за провеждане на следните обучения, разделени в поддейности: Поддейност 1.3 - Обучение по "Счетоводна отчетност в бюджета на средства по проекти, финансирани от оперативни програми" (ФС-5)- 2 дни, 16 часа – 3 човека Поддейност 1.4 - Обучение по "Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО-2) - 1,5 дни 12 часа – 5 човек Обучението се извършва по предварително разработени от Института по публична администрация учебни материали и завършва с получаването на сертификат за завършено обучение.
Дейност 2 „Надграждащо чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” Дейност 2 надгражда дейност „Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен английски език за 25 участника” от подадено проектно предложение а вх. № А-12-22-183 от 16.11.2012 г. В рамките на настоящата дейностжще бъде организиран надграждащ езиков курс по английски език с продължителност 150 учебни часа за 15 представители на целевата група. Занятията ще се провеждат в общината. Надграждането се състои в усъвършенстване на практическите знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа на служителите в общинската администрация.
Дейност 3 – Надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани” Дейност 3 надгражда дейност „Провеждане на обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за 45 участника” от подадено проектно предложение а вх. № А-12-22-183 от 16.11.2012 г. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено надграждащо обучение за „Модели за адаптиране на административните практики и процедури към културните и етнически различия на малцинствено представените граждани” за общо 40 служители на Община Котел, разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни (2 нощувки). Обучението е модулно и обхваща: • Модул 1 – „Дискриминация и антидискриминационно законодателство” • Модул 2 – „Модерни и традиционни култури. Междукултурни отношения и интеркултурно взаимодействие. Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Обучението ще съдържа висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които гарантират пълноценното участие на всеки един от обучаемите. Надграждането се състои в повишаване на знанията на служителите по отношение на видовете дискриминационни практики и присъствието им в ежедневието ни, законовите постановки за защита от дискриминация. Обучението ще осигури компетенции на служителите по отношение на придобиване на познания за културите и естеството на културните различия.
Дейност 4 - Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия. Обучение по опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия – 40 обучени за три дни
Дейност 5 „Информация и публичност на проекта” Съгласно изискванията на приложимите актове, дейностите по информация и публичност следва да осигурят информиране на широката общественост за финансовото подпомагане и резултатите от реализирането на проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. Предвидените дейности не дублират дейности по обществено консултиране или обсъждания, популяризиране и др., а са свързани с проекта като инициатива, финансирана на база договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейностите за информация и публичност, които съответстват напълно като обем и разпределение на основната дейност на проекта, са, както следва: 1. Провеждане на 2 пресконференции – в началото и края на проекта. Основната цел на въвеждащата пресконференция е да запознае широката общественост посредством местни и регионални медии с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности, резултати, график за изпълнение на дейностите и източника на финансиране. Въвеждащата пресконференция ще бъде организирана непосредствено след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с оглед необходимото технологично време на избор на изпълнител за дейността „Информация и публичност”. Основната цел на Заключителната пресконференция е да обобщи постигнатото в рамките на проекта, да сподели „научени уроци” и „добри практики”; 2. 2 публикации в медии/регионални печатни и/или електронни медии. Първата публикация ще информира за целите на проекта и източниците на финансиране. Втората публикация ще представи резултатите от реализирането на проекта. Публикациите са необходимо допълнение към провеждането на пресконференции, тъй като в рамките на публикациите общинската администрация ще може да контролира съдържанието на публикациите, включително с оглед на коректното представяне на източника на финансовата помощ и съответната визуализация, което е основно изискване за информация и публичност на проекта съгласно Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. От друга страна публикациите дават възможност за насочване на конкретно съобщение към конкретна аудитория, дори и ако по независещи от Кандидата причини определена медия не отрази съществената информация в необходимия обем. 3. Предвидено е изработването на 1 банер за популяризиране на проекта, който ще бъде използван както в сградата на общината, така и по време на обучения или други публични мероприятия; 4. Временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с необходимата визуализация. 5. Информационни брошури за проекта – 300 броя, предназначени за всички заинтересовани страни, с по-важна информация за реализирането на проекта, с индикативен график за изпълнение на всяка поддейност – за допълнително мобилизиране на вниманието на широката общественост. 6. Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на общината при изпълнение на дейност, поддейност или етап от поддейност, като същата ще бъде изпращана и до местни/регионални медии под формата на прессъобщения. Като минимум ще бъдат публикувани 5 текущи новини/разпратени 5 прессъобщения за изпълнението на проекта, индикативно по една новина/едно прессъобщение в рамките на всеки месец от продължителността на проекта. Стриктното спазване на изискванията за информация и публичност включва информиране на широката общественост и всички участници в проекта, че същият се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” и се съфинансира от ЕСФ. По-конкретно, Кандидатът ще информира обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта, на флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде включено изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Ще бъде осигурена максимална публичност на съответните проекти в медиите, с оглед спецификата на проекта и интереса на медиите и широката общественост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"Конкредо" ООД
"Мобил принт ЕООД"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 352 BGN
Общ бюджет: 80 126 BGN
БФП: 80 126 BGN
Общо изплатени средства: 80 126 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 126 BGN
2015 0 BGN
80 126 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 107 BGN
2015 0 BGN
68 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 019 BGN
2015 0 BGN
12 019 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Д1: Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Д1: Брой проведени обучения
Индикатор 7 (Д) По Д1: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 8 (Д) По Д2: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Д2: Брой учебни часове
Индикатор 10 (Д) По Д2: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 11 (Д) По Д3: Общ брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Д3: Брой преминати обучителни модули
Индикатор 13 (Д) По Д3: Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 14 (Д) По Д4: Общ брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По Д4: Брой обучителни модули
Индикатор 16 (Д) По Д4: Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 17 (Д) По Д5: Брой проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) По Д5: Брой публикации
Индикатор 19 (Д) По Д5: Брой изработени банери
Индикатор 20 (Д) По Д5: Брой временни табели
Индикатор 21 (Д) По Д5: Брой отпечатани информационни брошури
Индикатор 22 (Д) По Д5: Брой публикувани новини на сайта на общината
Индикатор 23 (Д) По Д5: Брой разпратени прессъобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз