Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0019-C0001
Номер на проект: 13-32-19
Наименование: Разработване на информационна система „Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационната система „Регистър на статистическите единици"
Бенефициент: Национален статистически институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 29.01.2014
Дата на приключване: 29.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на Регламенти (ЕО) № 177, (ЕО) № 192/2009, (ЕС) № 1097/2010 на Комисията, Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, както и дългосрочното подобряване дейностите на Национален Статистически Институт, свързани с участието му в проект на Европейската Комисия по изграждане и поддържане на ЕвроГруп регистър.
Дейности: 1. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за проектните дейности.
2. Технологични разработки;
3. Дейности по информация и публичност - планиране и провеждане на дейности по популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ и подобряване на функционалността на Национален Статистически Институт- публикуване на п
4. Извършване на независим одит на дейностите по проекта;
5. Управление на проекта – осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АКСИОР" ООД
"ПРОФИТ" ООД
Пени ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 400 000 BGN
Общ бюджет: 384 738 BGN
БФП: 384 738 BGN
Общо изплатени средства: 384 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 384 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 152 608 BGN
2015 232 131 BGN
384 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 129 717 BGN
2015 197 311 BGN
327 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 891 BGN
2015 34 820 BGN
57 711 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Изготвено техническо задание
Индикатор 2 (Д) Изготвена техническа документация
Индикатор 3 (Д) 1. Разработен и внедрен модул към информационната система „Регистър на статистическите единици“;
Индикатор 4 (Д) 2. Проведено съпътстващо обучение за работа с разработената система за служители на Национален Статистически Институт;
Индикатор 5 (Д) 3. Реализирана електронна услуга за обмен на данни с БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
Индикатор 6 (Д) брой семинари;
Индикатор 7 (Д) брой пресконференции;
Индикатор 8 (Д) брой участници в
Индикатор 9 (Д) брой прес-съобщения.
Индикатор 10 (Д) Одитен доклад
Индикатор 11 (Д) Междинни и окончателен доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз