Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0244-C0001
Номер на проект: К-26-Р-35/18.09.2014
Наименование: "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "РОСТРЕЙД" ЕООД"
Бенефициент: "РОСТРЕЙД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в "РОСТРЕЙД" ЕООД"
Дейности: Дейност 3 Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 2 Разширяване дейността чрез закупуване на енергоемки машини и оборудване
Дейност 1 Извършване на СМР, водещи до намаляване енергоемкостта на сградата на „Рострейд” ЕООД и изграждане на система за отопление от ВЕИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 064 BGN
Общ бюджет: 580 480 BGN
БФП: 290 240 BGN
Общо изплатени средства: 289 995 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 290 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 196 991 BGN
2015 93 004 BGN
289 995 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 246 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 167 443 BGN
2015 79 053 BGN
246 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 549 BGN
2015 13 951 BGN
43 499 BGN
Финансиране от бенефициента 303 064 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Бр. новоназначени работници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз