Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0051-C0001
Номер на проект: ESF-2102-08-09001
Наименование: Повишаване квалификацията и конкурентноспособността на заети лица в Област Благоевград
Бенефициент: "ВИСИТЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 01.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила във фирма "Милия Джо"ЕООД и фирма "Виситекс"ООД
Дейности: Подготвителна среща на екипа по проекта Сформиран екип по проекта с разпределени задължения и отговорности на членовете на екипа
подготовка и изпълнение на провеждането на тъжна процедура за избор на подизпълнител Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител за провеждане на обучение по: 1. Маркетинг и продажби в текстилния бранш 2. Управление на проекти 3. Безопасност и организация на труда Документацията и избора ще се осъществят по правилата на ПМС55/12.03.2007г.
Подготовка и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции на 145 служители от "Виситекс" ООД и "Милия Джо"ЕООД Обучение за придобиване на ключови компетнеции в следните 3 направления: 1.Маркетинг и продажби в текстилния бранш - 11 души от ръководния и административен персонал на ВО и партньора по проекта/ 6 души от „Милия Джо” ЕООД и 5 души от „Виситекс”ООД/ 2.Управление на проекти - 10 души от ръководния и административен персонал на ВО и партньора по проекта/ 5 души от „Милия Джо” ЕООД и 5 души от „Виситекс”ООД/ 3.Безопасност и организация на труда-145 души от персонала на ВО и партньора по проекта/ 71 души от „Милия Джо” ЕООД и 74 души от „Виситекс”ООД/
подготовка и провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта изготвяне и поставяне на информационна табела, 2 бр.; - изготвяне, отпечатване и разпространение на 1000 бр. брошури по проекта
Заключителна среща Заключителната среща ще се проведе в гр. Благоевград в рамките на 1 ден-ще се анализират резултатите от проекта
Партньори
Партньори:
"МИЛИЯ ДЖО" ЕООД
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 491 BGN
Общ бюджет: 53 960 BGN
БФП: 43 060 BGN
Общо изплатени средства: 43 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 698 BGN
2010 34 357 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 393 BGN
2010 29 203 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 597 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 305 BGN
2010 5 154 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 458 BGN
Финансиране от бенефициента 11 009 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз