Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0020-C0001
Номер на проект: 13-13-20
Наименование: Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при изготвянето и реализацията на общински стратегически планове и програми
Бенефициент: Община Родопи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 08.01.2014
Дата на приключване: 08.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Гражданско участие във формирането и реализацията на общински политики, чрез институционализиране на наблюдението и контрола.
Дейности: Дейност №1 „Организация и управление“ 1.1.Подписване договори с членовете на екипа за управление на проекта и утвърждаване на длъжностни характеристики 1.2.Приемане на правилник за работа, наблюдение, контрол и оценка на екипа. 1.3.Приемане на график за изпълнение и разплащане на дейностите по проекта. 1.4.Приемане на график за заседанията на екипите
Дейност №2 „Избор на изпълнители на дейностите с процедури по ЗОП“ 2.1.Изготвяне на тръжни документи за две процедури по ЗОП за дейности от №3до№6 и за №7 2.2.Провеждане на процедури по ЗОП. 2.3.Избор на изпълнители на дейностите и подписване на договори.
Дейност №3 „Анализ и оценка на действащи стратегически документи“ 3.1.Изследване и проучване на документация, набиране на статистически данни за нуждите на проекта 3.2.Провеждане на социологическо изследване, анкети, фокус групи със заинтересованите страни 3.3.Анализ и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. 3.4.Формулиране на цели и приоритети в развитието за периода 2014-2020г.
Дейност №4 „Изработване на проекти за стратегически планове и/или програми , Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила за работа на обществения съвет“ 4.1. Изготвяне на Общински план за развитие 2014-2020г. и секторни стратегически програми. 4.2.Изготвяне на Механизъм за наблюдение и контрол. 4.3.Изработване на Процедурни правила за работа на Обществения съвет за наблюдение и контрол.
Дейност №5 „Обществени обсъждания“ 5.1.Провеждане на първо обществено обсъждане 5.2.Провеждане на второ обществено обсъждане
Дейност №6 „Обучение“ 6.1.Провеждане на еднодневно обучение на служители в администрацията и представители на гражданското общество
Дейност №7 „Информация и публичност“ 7.1.Провеждане на 2 пресконференции (начална и при завършване на проекта) 7.2.Публикуване 3 прес съобщения и видео репортаж по местна телевизия. 7.3.Отпечатване на анализ и оценка, проект на Общински план за развитие, Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила за работа на Обществения съвет в по 40 екземпляра. 7.4.Отпечатване на 30 плаката и една информационна табела. 7.5.Подготовка на по 15 комплекта материали за пресконференциите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И-Финанси" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 613 BGN
Общ бюджет: 58 667 BGN
БФП: 58 667 BGN
Общо изплатени средства: 58 667 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 667 BGN
2015 0 BGN
58 667 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 867 BGN
2015 0 BGN
49 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 800 BGN
2015 0 BGN
8 800 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1: Подписани договори на членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: Утвърдени правила за работа на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1: Утвърден работен план за дейностите по проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1: Утвърден план за разходване на средствата
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1: График за заседания на екипа
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2: Изготвени тръжни документации
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2: Проведени тръжни процедури
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2: Подписани договора за изпълнение
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3: Проведени работни срещи
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3: Изготвен списък на заинтересованистрани
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3: Проведени: фокус групи, соц. изследване
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3: Изготвена оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3: Цели и приоритети за развитие на Общината 2014-2020г.
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4: Приет Общински план за развитие 2014–2020г
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4: Приети общински стратегии или програми
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4: Приет Механизъм за мониторинг и контрол
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4: Приети Процедурни правила за работа на Обществения съвет
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5: Проведено първо обществено обсъждане
Индикатор 22 (Д) По Дейност 6: Проведено обучение
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5: Обучени представители на заинтересованите страни
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6: Обучени представители на заинтересованите страни
Индикатор 25 (Д) По Дейност 7: Проведени пресконференции
Индикатор 26 (Д) По Дейност 7: Публикувани прес – съобщения
Индикатор 27 (Д) По Дейност 7: Отпечатани и разпространени. информационни брошури и документи за обсъжданията
Индикатор 28 (Д) По Дейност 7: Отпечатвани и разпространени инф. плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз