Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0039-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07001
Наименование: Повишаване на адаптивността и конкурентноспособността на фирмата чрез организиране на чуждоезиково обучение за служителите
Бенефициент: "НЕМЕЧЕК" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и конкурентноспособността на фирмата и нейните служители. Повишаване чуждоезиковите познания на персонала в областта на английския и улесняване на контактите с чуждестранни партньори
Дейности: Дейност 1. Проучване на фирмите, предлагащи съответния вид чуждоезиково обучение и избор на подизпълнител Запознаване с конкретните изисквания на законовата база по отношение на избора на Подизпълнител, организиране на тръжна процедура по набиране на оферти за набиране на Подизпълнител и избор на конкретен Подизпълнител и договаряне условията за бъдещата съвместна дейност
Дейност 2. Сключване на договор за чуждоезиково обучение с избрания подизпълнител Договаряне на конкретните условия по договора и неговото сключване при постигане на консенсус по всички въпроси
Дейност 3. Провеждане на входящ тест за определяне на нивото на участниците в обучението
Дейност 4. Подготовка и провеждане на езикови курсове Осигуряване и подготовка на материално-техническата база, както и на план- график за провеждане на езиковите курсове; Регулярно провеждане на езиковите курсове по 3 пъти седмично в офиса на фирма Немечек ООД; Провеждане на междинни изпити за определяне на нивото на усвояване на преподадения материал. 60 заети лица са включени в обучение по Бизнес английски език. Продължителността на курса е 150 учебни часа
Дейност 5. Провеждане на финален изпит и издаване на сертификати на успешно преминалите го служители на фирмата. издаване на Сертификат за владеене на английски език в областта на бизнеса
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Британско-Български Информационен и езиков център" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 000 BGN
Общ бюджет: 22 500 BGN
БФП: 18 000 BGN
Общо изплатени средства: 18 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 000 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 300 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 300 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 700 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 700 BGN
Финансиране от бенефициента 4 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз