Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0414-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-07006
Наименование: Осигуряване на транспорт за служители на "СЕНЗОР-НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ" ЕООД
Бенефициент: "Сенсата Технолоджис България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 07.01.2014
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Запазване на нивото и качеството на заетите лица в компанията
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта Описание: Сформиране на проектния екип - ръководител на проекта, координатор на проекта и счетоводител, посочени в т. II на формуляра за кандидатстване. Подписване на граждански договори с членовете на екипа. Разпределяне на задълженията за реализацията на проекта между отделните членове на екипа, изготвяне на план-график за изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение. Обосновка: Дейността е необходима, за да се сформира и координира екипът за управление на проекта, след което може да започне същинското изпълнение на дейностите, предвидени в проектното предложение.
Предоставяне на транспортната услуга Описание: В момента в “Сензор-Найт Индастриъл” ЕООД работят 1174 души на пълен работен ден и още 49 души на временна работа по чл. 107р, ал. 1 от КТ. Работниците на компанията са от различни градове. За тяхното извозване се предвижда наемането на външна фирма(и), доставчик(ци) на транспортни услуги, които да извършват превозването им. Наемането на доставчици на транспортни услуги ще се извърши по реда на ПМС 69/2013 г чрез открита процедура за избор. Производствения процес в компанията е организиран на 3 сменен режим на работа, седем дни в седмицата. Почти всички маршрути (с изключение на маршрутите София-Ботевград, които са за административния персонал) ще се покриват по 3 пъти на ден, в зависимост от началните часове на смените. В таблиците по-долу са описани подробно всички маршрути, които са планирани за изпълнение по предложението, с брой автобуси, среден брой пътуващи, и брой пътувания за денонощие. Таблицата указва необходимия минимален брой автобуси за всеки маршрут на една смяна, като всеки един маршрут се покрива по 3 пъти на денонощие, което прави по 3 курса на ден, които курсове биха могли да се покриват и от един автобус. Транспорт понеделник-петък Номер маршрут Маршрут км. за курс (отиване-връщане) бр. курсове/ден общо км на ден брой автобуси на курс места в автобуса брой автобуси на ден по маршрут М 1 Враца - Ботевград 1 – Враца 134 3 402 1 50 3 М2 Враца - Ботевград 2 – Враца 123 3 369 1 50 3 М3 Ябланица - Ботевград – Ябланица 70 3 210 1 20 3 М 4 Врачеш - Ботевград – Врачеш 11 3 33 1 37 3 М 5 Правец - Разлив - Ботевград - Правец 31 3 93 1 53 3 М 6 Новачене/Скравена - Ботевград - Новачене/Скравена 26 3 78 1 45 3 М7 Мездра- Крета –Ботевград – Крета- Мездра 85 3 255 1 30 3 М 8 София-Ботевград-София 1 150 1 150 1 7 2 М 9 София-Ботевград-София2 135 1 135 1 7 2 М 10 София-Ботевград-София3 142 1 142 1 7 2 ОБЩО 907 24 1 867 10 27 Съботно-неделните маршрути са оптимизирани и покриват различни километри и населени места, данните за тях са представени в отделна таблица, като отново са дадени данни за брой автобуси на един курс по даден маршрут и общия брой маршрути на денонощие. Танспорт уикенд Номер маршрут Маршрут км. за курс (отиване-връщане) бр. курсове/ден общо км на ден брой автобуси на курс места в автобуса брой автобуси на ден по маршрут М11 Правец - Разлив - Ботевград – Разлив – Правец 31 3 93 1 50 3 М12 Враца - Ботевград 1 – Враца 123 3 369 1 50 3 М13 Враца -Мездра - Новачене - Скравена - Ботевград - Враца 134 3 402 1 50 3 М14 Ябланица - Ботевград – Ябланица 70 1 70 1 20 1 М15 Врачеш - Ботевград – Врачеш 11 3 33 1 37 3 ОБЩО 369 13 967 6 13 В проектното предложение не са включени транспортните услуги за извозване на служителите, живущи в град Ботевград до сградата на компанията, тъй като тези маршрути се покриват със собствен транспорт на „Сензор- Найт Индастриъл” ЕООД. Обосновка: Поради спецификата на производство на компанията и необходимостта от висококвалифициран персонал със специфичен опит, не могат да бъдат осигурени работници само от град Ботевград, а се налага наемането на специалисти и от други населени места. Същевременно, обема на производство на компанията налага работа на три сменен режим на работа и събото-неделни смени, в резултат на което работниците трябва да се придвижват от и до работното си място в часове, различни от разписанието за движение на обществения транспорт, което налага осигуряването на специализиран транспорт, който да покрива специфичните часове и маршрути до местоработата на служители си.
Дейности за информиране и публичност Описание: Дейността включва изготвяне на 2 информационни табели (временна за периода на изпълнение на проекта и постоянна след приключване на проекта), които ще бъдат поставени на видно място в “Сензор-Найт Индастриъл” ЕООД. “Сензор- Найт Индастриъл” ЕООД ще информира всички участници в проекта за финансирането от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Всеки документ, свързан с проекта ще включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Обосновка: Дейността е необходима, защото е в съответствие с изискванията и задълженията за информиране и публичност, произтичащи от Регламент на Съвета № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., установяващ общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и Регламент на Комисията № 1828/2006, установяващ правила за изпълнението на Регламент на Съвета 1083/2006, както и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР.
Одит на проекта Описание: Одитът ще бъде извършен след приключване на всички дейности за изпълнението на проекта и преди подаването на искането за окончателно плащане. Одитът представлява проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ. Целта на одита е да се провери дали направените разходи са заложени в бюджета на проекта, дали са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с договора, налице ли са разходо-оправдателните документ. Проектната документация, тръжни досиета, договори с доставчици и отчетни документи – разходо-оправдателните документи, приемо-предавателни протоколи, банкови и платежни нареждания, както и всички други изисквани данни във връзка с изпълнението на проекта ще бъдат предоставени на сертифициран одитор, който да потвърди допустимостта на разходите и правилното и законосъобразно изпълнение на проектните дейности. Одитът ще обхваща всички разходи за целия период на изпълнение на проекта и ще завърши с доклад за заверка на разходите. Резултатите от одита ще бъдат предоставени на Договарящият орган с финалния отчет. Обосновка: Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване и Ръководството за изпълнение на проекти по настоящата процедура, всички дейности по проекти над 200 000 лв. подлежат на задължителен финансов одит. Одитът ще бъде извършен от независим външен за фирмата регистриран одитор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 372 536 BGN
Общ бюджет: 190 243 BGN
БФП: 190 243 BGN
Общо изплатени средства: 74 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 190 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 507 BGN
2015 0 BGN
74 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 331 BGN
2015 0 BGN
63 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 176 BGN
2015 0 BGN
11 176 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз