Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0086-C0001
Номер на проект: 13-22-88
Наименование: Укрепване капацитета, компетентността на Общинската администрация – Панагюрище за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.01.2014
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията, подобряване на професионалната компетентност и мотивация на служителите от общинската администрация Панагюрище, за качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността цели създаването на екип за управление и подготовка за стартиране на дейностите и разпределение на задачите и отговорностите, и следене за надлежното им изпълнение. В тази дейност се включва и отчитането на проекта в съответствие с всички изисквания на Програмата и НСС. Целта на тази дейност е да създаде прецизна организация за планиране и провеждане на дейностите по проекта като за целта се планира реализирането на: 1. Работни срещи 2. Технически тримесечни доклади 3. Годишен доклад 4. Искания за плащане и финансови отчети 5. Окончателен доклад Също така цели положителното представяне на проекта и неговия донор - в лицето на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” (ОПАК).Привличането в екипа на професионалист с ценз и богат опит в работата и управлението на европейските проекти създава реални предпоставки да бъдат покрити всички аспекти и направления по организацията, структуриране и реализиране на проекта и за неговото безпроблемно и прозрачно протичане и отчитане. Поради ограниченият човешки ресурс общинската администрация приема да покани в екипа експерт, който да повиши качеството на реализация на проекта и ще бъде привлечен за Ръководител проект.
Дейност 2 „Обучения по теми, избрани от каталога на Института за публична администрация (ИПА) за служители от общинската администрация Организиране по график на избраните и планирани от каталога на ИПА обучения по следните тематики: 1. Публичен имидж – елементи на доброто управление; 2. Делова етика; 3. Административно регулиране на стопанската дейност; 4. Основни производства по АПК /за неюристи/; 5. Правна уредба и приложение на Гражданския процесуален кодекс /за не юристи/; 6. Семеен кодекс и кодекс на международното право; 7. Етика и превенция на корупцията в държавната администрация; 8. Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури; 9. Методи и техники за прозрачна администрация; 10. Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронно управление; 11. Административно обслужване; 12. Презентационни умения. MS POWER POINT; 13. Конфликт на интереси - правна рамка и практики;
Дейност 3: „Информираност и публичност“ Дейността предвижда популяризиране на проекта, неговите цели, резултати и източници на финансиране. •включване във всички подходящи документи по проекта (например сертификати за участие и др.) на изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”; •осигуряване на максимална публичност на съответните проекти в медиите; •включване на описание на извършените дейности за информация и публичност в докладите за напредъка по проектите, подавани до УО, и в окончателните доклади, както и прилагане на доказателствен материал за тези дейности (напр. снимки, статии, разработени брошури и др.); •спазване на описаните по-долу технически изисквания за информация и публичност съгласно Регламентите на ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 909 BGN
Общ бюджет: 49 587 BGN
БФП: 49 587 BGN
Общо изплатени средства: 49 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 587 BGN
2015 0 BGN
49 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 149 BGN
2015 0 BGN
42 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 438 BGN
2015 0 BGN
7 438 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) Обучени жени
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Назначен екип
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой граждански договори с екипа на проекта
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой длъжностни характеристики
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Приет план за изпълнение и мониторинг на проекта;
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Заявки за включване в обучения от каталога на ИПА
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Сертификати за завършени обучения
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Изработена табела
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Проведени пресконференции;
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Отпечатани статии;
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Отпечатани брошури
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Химикалки
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Папки
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: Чаши


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз