Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0032-C0001
Номер на проект: 13-22-33
Наименование: Повишаване на професионалните компетенции и езиковите умения в Общинска администрация-Попово
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.01.2014
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация-Попово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и технически сътрудник. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа. Ще се подготви график за ежемесечните срещи на екипа. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, констатирани евентуални пропуски и несъответствия и начините за тяхното преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите и отчитането на резултатите от тях. Дейността включва възлагане на външен изпълнител подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители за останалите дейности по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта.
Дейност 2: Провеждане на обучения, включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА) Съгласно проведения предварителен анализ се изготви списък с избраните теми за обучения от служителите в администрацията. Обученията ще бъдат проведени от представители на ИПА и за тях няма да бъде избиран външен изпълнител. На участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат. Е-правителство: изграждане на умения: 1. Е-правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие (ИТО-1) – шест служителя от шестте дирекции в администрацията. Обучението е с продължителност 2 дни (16 учебни часа). 2. Административно обслужване (ИТО-4)-шест служителя от Дирекциите „Обща администрация“ и „Местни данъци и такси“. Обучението е с продължителност 2 дни (16 учебни часа).
Дейност 3: Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език (начален курс) Предвижда се провеждане на обучение (100 учебни часа) по английски (начален курс) за 20 служители от администрацията, които използват в работата си чужд език. Ще бъдат обучени представители на всички дирекции, които имат контакт с чуждестранни клиенти, фирми, организации, боравят с документи на английски и подпомагат осъществяването на взаимоотношение с представители на на чуждестранни общини и организации. На успешно преминалите обучението ще бъдат издадени сертификати за владеене на ниво А1. Изпълнението на дейността ще бъде възложена на външна фирма изпълнител по реда на ЗОП. Външният изпълнител ще обезпечи във всички аспекти обученията, като осигури лектори, техника, оборудване и всички други разходи.
Дейност 4: Провеждане на други специализирани обучения по ключови компетенции Община Попово ще възложи на външен изпълнител, провеждането на специализираните обучения по тази дейност. Външният изпълнител трябва да обезпечи във всички аспекти обученията, като осигури лектори, техника, оборудване и всички разходи по път, нощувки и престой, при обученията, които са извън територията на община Попово. В тази дейност ще се обучават и част от служителите, които са преминали обучения от Каталога на ИПА. В дейността са предвидени следните обучения: 1. „Повишаване на личната ефективност и управление на стреса“ за 45 служителя служители от всички дирекции, участващи в административния процес. Обучението ще бъде изнесено извън община Попово, с продължителност 20 учебни часа(3 дни) и ще се осъществи на 3 групи от по 15 служителя. 2. „Развитие на комуникационни и лидерски умения“ за общо 30 кмета и кметски наместници на населените места. Обучението ще е изнесено и ще е с продължителност 20 учебни часа (3 дни)
Дейност 5: Информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Дейността се състои в разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.:  Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му, с включени 2 кафе паузи; За реализирането на дейността ще бъде подготвен списък с участници, зала, ще се организира кафе пауза, ще бъдат изпратени покани до заинтересованите страни и медиите. При провеждането пресконференцията ще бъдат разработени и мултимедийни презентации, чрез които да се визуализират дейностите, целите и очакваните резултати по проекта. Потенциален брой участници за всяка пресконференция – 30.  Подготовка на 60 комплекта презентационни материали за участниците в пресконференциите (папки, химикалки, CD, настолен календар-бележник, блок листи)  Информационна табела – 1бр., която да бъте поставена в сградата на Общинската администрация;  Информационен банер (транспарант) – 1 бр цветно напечатан винил, който да бъде поставян в залата по време на пресконференциите;  Плакати – 50 бр. - (формат А2, пълноцветен печат);  Дипляни – 250бр. – пълноцветен печат, формат А4, с двойна сгъвка;  Топки „Aнтистрес”- 120 бр. с логото на оперативната програма и флаговете на Европейския съюз и Европейския социален фонд ;  Ключодържатели (метални) – 120 бр. с с логото на оперативната програма и флаговете на Европейския съюз и Европейския социален фонд ;  Рекламни чаши (порцеланови) – 120 бр. с надпис „Мотивирай се“, името на проекта, логото на оперативната програма и флаговете на Европейския съюз и Европейския социален фонд ; Предвидено е рекламните чаши, ключодържателите и „Антистрес“ топките да бъдат раздадени на служителите в администрацията, кметовете и кметските наместници.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИП 2000" ЕООД
ЕТ ТОП-94 - ДД - Диян Димитров
ЕВРИКА 3М
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 813 BGN
Общ бюджет: 75 340 BGN
БФП: 75 340 BGN
Общо изплатени средства: 75 340 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 340 BGN
2015 0 BGN
75 340 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 039 BGN
2015 0 BGN
64 039 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 301 BGN
2015 0 BGN
11 301 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 7 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Сформиран екип за организация и управление
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Сключени договори с членове на екип
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Разработени тръжни документации
Индикатор 11 (Д) Дейност 1: . Проведени процедури по реда на ЗОП
Индикатор 12 (Д) Дейност 1: Избрани изпълнители и подписани договори
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Проведени обучения от Каталога на ИПА
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Обучени служители от Общинска администрация-Попово
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Проведени специализирани обучения
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Обучени служители от Общинска администрация-Попово
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Проведени специализирани обучения
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Обучени служители от Общинска администрация-Попово
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Обучени кемтове и кметски наместници
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Проведени пресконференции (с кафе паузи)
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Подготвени и разпространени презентационни материали
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Изработени и поставени информационни табла
Индикатор 23 (Д) Дейност 5: Изработени и поставени информационни банери
Индикатор 24 (Д) Дейност 5: Изработени и разпространени плакати
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Ризработени и разпространени «Антистрес» топкил
Индикатор 26 (Д) Дейност 5: Изработени и разпространени ключодържатели
Индикатор 27 (Д) Дейност 5: Изработени и разпространени рекламни чаши
Индикатор 28 (Д) Дейност 5: Изработени и разпространени рекламни чапи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз