Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0134-C0001
Номер на проект: 58-131-133-133
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект “Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай”, с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за разработване на предпроектно-проучване, включително пълен анализ ”ползи-разходи” за инвестиционния проект Разработване на тръжната процедура за избор на изпълнител за разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „разходи-ползи” (в т.ч. финансов анализ, социално-икономически анализ и анализ на чувствителността и риска), в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, както и „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз” и други приложими документи за извършване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”
Дейност 2:Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи” и попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект. Разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз”, Методическите насоки на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и други приложими документи за извършване на анализи „ползи-разходи” за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”. В резултат на изготвеното предпроектно проучване се извършва попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект “Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община
Дейност 3: Разработване на работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията Разработване на работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 4: Провеждане на оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно изискванията на чл. 142 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. от ЗУТ; Разработване на комплексен доклад за съответствието на инвестиционното предложение
Дейност 5: Провеждане на процедура по уведомяване на засегнатото население и РИОСВ – гр. Пловдив, съгласно разпоредбите на чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни Провеждане на процедура по уведомяване на засегнатото население и РИОСВ – гр. Пловдив, съгласно разпоредбите на чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционния предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и изготвяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.
Дейност 6:Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор.
Дейност 7:Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Първомай във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 8:Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Първомай.
Дейност 9:Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Първомай, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 735 369 BGN
Общ бюджет: 532 148 BGN
БФП: 532 148 BGN
Общо изплатени средства: 625 894 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 532 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 400 055 BGN
2010 188 241 BGN
2011 37 599 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
625 894 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 425 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 320 044 BGN
2010 150 592 BGN
2011 30 079 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
500 715 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 80 011 BGN
2010 37 648 BGN
2011 7 520 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 179 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз