Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0168-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води гр. Земен
Бенефициент: Община Земен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 02.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Земен
Описание
Описание на проекта: Да осигури по-добро водоснабдяване и отговорно използване на водните ресурси.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на пълно предпроектно проучване Изготвяне на пълно предпроектно проучване включващо: - финансов анализ - социално икономически анализ - анализ на чувствителността и риска - Макро оценка на поносимостта на инвестицията - анализ за разходите и ползите
Дейност 2: Подготовка на експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация При изпълнение на задачите заложени в тази дейност ще бъда изготвени: - актуализирани хидроложки и геоложки проучвания на избрания терен за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води; - проучване за третиране на излишната утайка и нейното опозотворяване - проучване целящо подобряване качествата и състава на питейната вода
Дейност 3 Провеждане на обществени обсъждания включително и във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗВ) или при поемане на общински дълг Конкретните задачи в тази дейност предвиждат, провеждане от серия обсъждания (2 работни срещи и 1 информационна среща в широк обхват), на които да бъдат представени частични резултати от проекта на обществеността в общината. На работните срещи ще бъдат поканени представители на неправителствения сектор и местния бизнес. От участниците ще се очаква да изготвят препоръки за общината и да идентифицират евентуални проблеми свързани с околната среда, социално икономическите промени, които ще настъпят в резултат реализацията на бъдещия инвестиционен проект за който се иска техническа помощ. Информационната среща ще бъде отворена и в широк формат, като част от мерките за популяризиране на проекта.
Дейност 4 Проектиране, вкл. разработване/актуализиране на идейни или технически и работни проекти - Разработване на идеен проект до фаза работен проекта за изграждане на водопровод и канализация за обособени части ул. ”Тичък” (Бакалска махала), ул. „Струма” (под ж.п. линия), Земенски манастир и пречиствателна станция за отпадни води, ул. ”Хан Тервел” и ул.”Калоян”, община Земен, - Изработване на работен проект за локална ПСОВ разположена в парцела на „Земенски манастир” - Актуализиране и изготвяне на количествено стойностни сметки за предвидените дейности
Дейност 5 Подготовката на документация за възлагане на обществени поръчки, необходима за изпълнението на инвестиционния проект и комплектоване на формуляра за кандидатстване Следните основни задачи ще бъдат включени в дейността: - Подготовка на тръжни досиета и технически спецификации за избор на Изпълнители по бъдещия инвестиционен инфраструктурен проект - Подготовка на апликационна форма за финансиране на инвестиционен проект от Оперативна програма "Околна среда". - Изготвяне на стратегия за избор на изпълнители и всички други съпътстващи документи които са необходими за да бъде проектът готов за представяне за финансиране от Оперативна програма "Околна среда". - Изготвяне на стратегия за бъдещо развитие на ВиК инфраструктурата в общината.
Дейност 6 Одит на проекта Преди подаването на окончателния доклад по проекта е необходимо да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма (неговата цел е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин). Докладът от одита се прилага към окончателния доклад по проекта
Дейност 7 Мерки за информация и публичност В рамките на дейностите по осигуряване на публичност се предвижда: - Провеждане на 2 прес-конференции - Изработване на Брошура, двустранна, 4 цвята, 100 бр., която ще съдържа информация за целите и дейностите по проекта, както и кратка информация за ОП „Околна среда” и ЕФРР
Подготвяне на апликациония формуляр за кандидастване по процедура за предоставяне на техническа помощ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КОНСОРЦИУМ "М.С.ТРИТОН - М.С.ТРИТОН БЪЛГАРИЯ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 320 BGN
Общ бюджет: 168 363 BGN
БФП: 168 363 BGN
Общо изплатени средства: 46 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 45 264 BGN
2010 1 200 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 211 BGN
2010 960 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 053 BGN
2010 240 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 293 BGN
Финансиране от бенефициента 56 580 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА<>


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз