Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0049-C0001
Номер на проект: 13-22-50
Наименование: Общинска администрация Полски Тръмбеш – съвременна и компетентна
Бенефициент: Община Полски Тръмбеш
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 02.01.2014
Дата на приключване: 02.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители в община Полски Тръмбеш за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Изпълнението на тази дейност ще се осъществява от Екип за управление на проекта на Община Полски Тръмбеш, в чийто състав са включени: Ръководител на проекта, Счетоводител и Координатор на проекта, чиито автобиографии са приложения към настоящото проектно предложение. Управлението на проекта включва всички дейности по организиране и провеждане на обществените поръчки в срок, сключване на договори с изпълнителите и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на Общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, в т.ч. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2. Обучения в Институт по публична администрация /ИПА/ 2.1. Работа с електронно подписани документи /сигнатура ИТО-5 по Каталога на ИПА за 2013 г./ В обучението ще бъде включени четирима служители от Община Полски Тръмбеш, работещи с електронно подписани документи – 2 от отдел „Канцелария, ЕСГРАОН и Архив” и 2 ма от отдел „Човешки ресурси, програми за заетост и гражданска защита”. Продължителността на обучението е 1 ден, 8 часа. Целта на обучението е да се изградят знания и практически умения за работа с електронно подписани документи. 2.2. Методи и техники за прозрачна администрация; /сигнатура ПР-28 по Каталога на ИПА за 2013 г./ В обучението ще бъдат включени 4 бр. служители на ръководни длъжности, които поради спецификата на работата си представят общината на различни форуми. Обучението е с продължителност 1 ден, 8 часа. Целта на обучението е да се усвоят знания за подходите и формите на практическата реализация на принципа за прозрачност и откритост в дейността на държавната администрация. Да се усвоят методи и практически умения за активна прозрачност. 2.3. Изграждане на публичен имидж. /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-4/ В обучението ще бъдат включени 4 бр. служители, които поради спецификата на работата си представят общината на различни форуми. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да се подобрят уменията за вербална и невербална комуникация, да се формират умения за по-добро поведение пред медиите, да се тренират уменията за справяне в кризисна ситуация, да се идентифицират особеностите при общуването с различни целеви публики.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности/ изнесени обучения/ Изнесените обучения ще се проведат по следните теми: 3.1. Изграждане на умения за работа с нормативни документи. В обучението ще се включат 40 служители от Общинска администрация. Обучението предоставя възможност за придобиване на умения за бърза и точна работа с нормативни документи. 3.2. Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи. В обучението ще се включат 30 служители. Обучението е предвидено за всичките технически сътрудници в кметствата от общината и други 16 служители от Общината , които имат пряко отношение към обслужване на гражданите. (ЕСГРАОН, УТ, СП Ои К, ЧРПП и ГЗ и др.) 3.3.Успешния екип – създаване мотивиране и развитие В Обучението ще се включат 30 служители от Общинска администрация. Обучението предоставя възможност за придобиване и изграждане на умения за работа в екип.
Дейност 4. Осигуряване на информация и публичност по проекта Провеждане на две информационни срещи: начална, за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати и заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Предвиждат се 4 публикации на официалната интернет страницата на Община Полски Тръмбеш, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. С цел популяризиране и публичност на проекта се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати. Изработка на 200 бр. семинарни папки и 200 рекламни химикали /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/. Дейността предвижда изработването и на информационна табела, популяризираща дейността и финансовата подкрепа на ЕС.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Интеграл ПТООД
Александър Бизнес Център - АВС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 244 BGN
Общ бюджет: 52 195 BGN
БФП: 52 195 BGN
Общо изплатени средства: 52 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 195 BGN
2015 0 BGN
52 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 366 BGN
2015 0 BGN
44 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 829 BGN
2015 0 BGN
7 829 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители в общинските администрации
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификати от служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители в общинските администрации
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати от служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Информационни срещи
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Публикации в сайта на Общината
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Изработени брошури за проекта
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Семинарни папки
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Рекламни химикали
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз