Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0149-C0001
Номер на проект: 58-131-148-148
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково
Бенефициент: ОБЩИНА ГУРКОВО
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково”
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”. Разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз”, Методическите насоки на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и други приложими документи за извършване на анализи „ползи-разходи” за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”. Цели на дейността: • Правилно, точно и коректно определяне на финансовата норма на възвръщаемост от инвестицията; • Правилно, точно и коректно определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; • Определяне на основните социално-икономически ползи и разходи за инвестиционния проект, количественото им остойностяване и определяне на основните социално–икономически показатели. Резултати от дейността: • Правилно, точно и коректно определена финансовата норма на възвръщаемост от инвестицията; • Правилно, точно и коректно определен размер на безвъзмездната финансова помощ от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; • Точно, коректно и правилно идентифицирани и остойностени основни социално-икономически ползи и разходи за инвестиционния проект.
Дейност 2: Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията. Цели на дейността: • Изясняване на инвестиционното намерение във връзка с инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково”; • Провеждане на необходимите проучвания с оглед обосновка на местоположението, икономическата и социална целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение; • Избор на подходящ вариант на инвестиционното строително намерение; • Изясняване на конкретното проектно решение в степен, която осигурява възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи и осигуряване на съответствието на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 139 от Закона за устройството на територията. Резултати от дейността: • Ясно и конкретно инвестиционно намерение във връзка с инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Гурково”; • Проведени необходимите проучвания с оглед обосновка на местоположението, икономическата и социална целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение; • Подбран подходящ вариант на инвестиционното строително намерение; • Изяснено конкретно проектно решение в степен, която осигурява възможност за цялостно изпълнение на всички видове строително-монтажни работи; • Осигурено съответствието на проектното решение с изискванията към строежите по чл. 139 от Закона за устройството на територията.
Дейност 3: Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект (включително строителни дейности, строителен надзор, техническа помощ за управлението на инвестиционния проект). Цели на дейността: • Осигуряване на качеството на тръжната документация за избор на изпълнители на инвестиционния проект, с оглед последващото ефективно изпълнение на инвестиционния проект. Резултати от дейността: • Осигурено качество на тръжната документация за избор на изпълнители на инвестиционния проект, с оглед последващото ефективно изпълнение на инвестиционния проект.
Дейност 4: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и резултатите от анализа „ползи-разходи”. Цели на дейността: • Пълно, точно и качествено попълване на формуляра за кандидатстване за инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Резултати от дейността: • Пълно, точно и качествено попълнен на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;
Дейност 5: Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор. Цели на дейността: • Удостоверяване от страна на независим одитор, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин; Резултати от дейността: • Осъществен независим одит върху изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково”.
Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Гурково във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прес-съобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 7: Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Гурково. Цели на дейността: • Получаване на заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Гурково. Резултати от дейността: • Получени и приложени на практика основни заключения и препоръки, които да допринесат за качественото изпълнение на бъдещи проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на община Гурково.
Дейност 8: Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Гурково, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи. Цели на дейността: • Укрепване на административния капацитет за управление и изпълнение на проекти в рамките на община Гурково; • Подготовка на необходими правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз; • Изпълнение на препоръки, дадени от страна на междинното звено по време на оценката на капацитета на община Гурково за управление и изпълнение на проекта. Резултати от дейността: • Създаден адекватен административен капацитет за управление и изпълнение на проекти в рамките на община Гурково; • Подготвени необходими правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз; • Изпълнени препоръки, дадени от страна на междинното звено по време на оценката на капацитета на община Гурково за управление и изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консорциум "ПМ - Екосистем"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 328 400 BGN
Общ бюджет: 712 870 BGN
БФП: 712 870 BGN
Общо изплатени средства: 712 870 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 712 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 265 680 BGN
2010 143 640 BGN
2011 303 550 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
712 870 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 570 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 212 544 BGN
2010 114 912 BGN
2011 242 840 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
570 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 142 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 53 136 BGN
2010 28 728 BGN
2011 60 710 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 574 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз