Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0060-C0001
Номер на проект: 13-22-61
Наименование: Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска администрация- гр. Сунгурларе чрез повишаване на квалификацията на служителите в нея
Бенефициент: Община Сунгурларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 02.01.2014
Дата на приключване: 02.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска администрация- гр. Сунгурларе чрез повишаване на квалификацията на служителите в нея
Дейности: Дейност 1. Управление на проектните дейности В рамките на тази дейност се включва - цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за договаряне; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните мерки:  Сформиране на екипа по проекта За изпълнението на проекта е определен екип от двама експерта, а именно – Координатор на проект, и Счетоводител на проекта. В рамките на тази мярка ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Провеждане на регулярни месечни срещи В рамките на тази мярка ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта;  Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители Екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове.  Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта Екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази мярка ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 2. Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения. В рамките на дейността ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация Сунгурларе, чрез осъществяване на следните специализирани обучения:  „Специфика на междукултурните комуникации” (ЕФ-5), от каталог 2013г. на ИПА за 25 служителя  Обучения по “Управленски умения” за 25 служителя  Обучения по „Управление на конфликти, ефективна мотивация и екипно взаимодействие” за 90 служителя
Дейност 3. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Сунгурларе ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ресурс Консултинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 931 BGN
Общ бюджет: 64 683 BGN
БФП: 64 683 BGN
Общо изплатени средства: 64 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 683 BGN
2015 0 BGN
64 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 981 BGN
2015 0 BGN
54 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 703 BGN
2015 0 BGN
9 703 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) Дейност 1 Управление на проектните дейности:Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 9 (Д) Дейност 1 Управление на проектните дейности:Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 10 (Д) Дейност 1 Управление на проектните дейности:Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 11 (Д) Дейност 1 Управление на проектните дейности:Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 12 (Д) Дейност 1 Управление на проектните дейности:Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 13 (Д) Дейност 2 Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения :Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 14 (Д) Дейност 2 Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения :Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 15 (Д) Дейност 2 Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения :Брой изготвени учебни програми
Индикатор 16 (Д) Дейност 2 Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения :Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 17 (Д) Дейност 2 Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения. :Брой осъществени обратни връзки от целевите групи Общ брой обучаеми лица
Индикатор 18 (Д) Дейност 2 Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения. :Брой служители на общинската администрация
Индикатор 19 (Д) Дейност 3 Дейности за информация и публичност :Брой пресконференции
Индикатор 20 (Д) Дейност 3 Дейности за информация и публичност :Брой информационни брошури
Индикатор 21 (Д) Дейност 3 Дейности за информация и публичност :Брой информационни транспаранти
Индикатор 22 (Д) Дейност 3 Дейности за информация и публичност :Брой публикации в местни и регионални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз