Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0127-C0001
Номер на проект: 58-131-126-126
Наименование: Техническа помощ за изготвяне на проект за интегриран воден цикъл, рехабилитация, реконструкция и изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори, пречиствателни съоръжения и реконструкция, рехабилитация и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Шабла
Бенефициент: Община Шабла
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Шабла
Описание
Описание на проекта: да се подготви пълната проектна документация за изпълнение на интегрирания воден цикъл на гр. Шабла, включително изготвянето на необходимите анализи и проекти за рехабилитация, реконструкция и изграждане на канализационна и водпроводна мрежа и пречиствателни съоръжения.
Дейности: Дейност 1: разработване на прединвестиционни проучвания Разработването на прединвестиционно проучване съгласно изискванията на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на ивестиционния проект ще бъде възложено на външен консултант. Обхватът на инвестиционното намерение съдържа цялостното изграждане на интегрирания воден цикъл на гр. Шабла.
Дейност 2: експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация; Проучване на хидроложките и геоложките условия и геодезични замервания на трасетата, по които евентуално ще бъдат прокарвани водопроводни и канализационни мрежи и на терените, където ще се изграждат ПСОВ и водоем; изработване на технически планове и друга техническа документация.
Дейност 3: изготвяне на документацията, необходима за преценяване на необходимостта от ЕО, и/или ОВОС, и/или ОС, изготвяне на доклади за ЕО, и/или ОВОС, и/или ОС; С изготвяне на информацията, необходима за преценяване на ефекта от реализацията на проекта ще се оцени въздействието му върху компонентите на околната среда.
Дейност 4: изготвяне на документацията, необходима за издаване на разрешения за изграждане на водовземни съоръжения и разрешения за водовземане от тях /ако ще се проектират нови водовземни съоръжения/; разрешение за заустване на пречистените отпадъчн Окомплектоване на документи за издаване на разрешителни от Басейнова дирекция съгласно разпоредбите на Закона за водите
Дейност 5: актуализация на РП „ПСОВ – гр. Шабла” Изработване на нов работен проект „ПСОВ – гр. Шабла”
Дейност 6: РП «Водоем 500 м3 до могила Сиври юг, гр. Шабла» Изработване на работен проект «Водоем 500 м3 до могила Сиври юг, гр. Шабла»
Дейност 7: РП «Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа гр. Шабла» Изработване на проект за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на гр. Шабла с дължина 18 520 м.
Дейност 8: РП «Реконструкция на главен канализационен колектор - гр. Шабла» Изработване на проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващия главен канализационен колектор с дължина 5 240 м
Дейност 9: РП «Канализация на гр. Шабла» Изработване на проект за канализация на улици с обща дължина 17 000 м. в гр. Шабла
Дейност 10: изготвяне на финансови и икономически анализи Ще бъде възложено изготвянето на финансови и икономически анализи на проекта и по конкретно анализ на разходите и ползите от проекта, съгласно изискванията на ЕС. При изготвянето на анализа ще бъдат използвани резултатите от прединвестиционното проучване и изработените проекти.
Дейност 11: попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект След изготвяне на документацията по проекта, попълването на формуляра за кандадитстване за инвестиционен проект ще бъде възложено на външен консултант. Дейността ще има за цел да обобщи и представи информацията изготвена документите във вида и формата съгласно изискванията за кандидатстване по оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.». При изготвянето на формуляра консултатнта следва да ангажира активно специалистите на общината с цел изграждане на техния капацитет.
Дейност 12: Външен одит на проекта Преди подаването на окончателния доклад ще бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител. Целта му ще е да удостовери, че отчетените разходи, направени по проекта са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Докладът от одита ще се приложи към окончателния доклад по проекта.
Дейност 13: информация и публичност Дейностите за информация и публичност имат за цел да популяризират приноса на Европейския съюз и оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за изпълнението на проекта. Така те ще допринесат за приближаването на ЕС до отделния гражданин и ще направят Европейската общност реално осезаема за всеки жител на град Шабла.
Дейност 14: организация и управление на проекта Ежедневно управление и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ. Дейността се осъществява от ръководителя на проекта с участието на членовете на екипа в рамките на техните компетенции.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 688 760 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 117 760 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 117 760 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 94 208 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 94 208 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 23 552 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 23 552 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА>


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз