Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0173-C0001
Номер на проект: 58-131-172-172
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект за „Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан”
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Опазване и подобряване състоянието на водите в района на община Елин Пелин.
Дейности: Дейност 1. Обществена поръчка – проектантска организация Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще започне още преди подписване на Договора за финансиране на проекта с Договарящия орган и ще върви успоредно процедурата на МОСВ за оценка на проектните предложения. Условията на обявлението ясно ще обвързват наемането на проектант по този проект с подписване на Договора за финансиране. Процедурата ще отговаря напълно на изискванията на Закона за обществени поръчки.
Дейност 2. Обществена поръчка – консултантско дружество Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще започне още преди подписване на Договора за финансиране на проекта с Договарящия орган и ще върви успоредно процедурата на МОСВ за оценка на проектните предложения. Условията на обявлението ясно ще обвързват наемането на проектант по този проект с подписване на Договора за финансиране. Процедурата ще отговаря напълно на изискванията на Закона за обществени поръчки и Наредбата за малки обществени поръчки.
Дейност 3. Организационна дейност Организационната дейност ще започне след сключване на Договора за финансиране на проекта между Договарящия орган и Бенефициента. Ще се проведат първите срещи на екипа по проекта и ще се изготви подробен план-график за функциите и отговорностите на екипа в изпълнението на проекта, включително и на външните консултанти, които е предвидено да бъдат наети по проекта. Ще се създаде система за комуникация на екипа. Ръководителя на проекта ще подготви система за работа на екипа съдържаща методика и срокове за възлагане и изпълнение на всяка задача в съответствие със заложения план на действие, система за конфиденциалност, отчетност и контрол.
Дейност 4. Прединвестиционно проучване Проектанта следва да извърши детайлно прединвестиционно проучване, съгласно разпоредбите на Наредба № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ. Предмет на проучването ще бъде бъдещето изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, която да обслужва нуждите на с. Нови Хан, както и канализационна система необходима за отвеждане на водите. Също така проучването ще съдържа и анализ на водоснабдителната система, необходимост от рехабилитация на съществуващата и доизграждане на нова. В рамките на прединвестиционното проучване проектанта ще извърши: - изясняване на инвестиционното намерение - проучвания: геоложки, хидроложки -избор на подходящ терен - експертни анализи за оптимална технология -обосновка за целесъобразност и ефективност Също така ще подготви виза за проектиране, съгласно изискванията на ЗУТ, разрешение за заустване и техническо задание за проектиране, което ще подлежи на одобрение от експертен съвет на общината.
Дейност 5. Идеен проект Проектанта следва да разработи идеен проект, съгласно разпоредбите на Наредба № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ. Предмет на идейният проект ще Предмет на проучването ще бъде бъдещето изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, която да обслужва нуждите на с. Нови Хан, както и канализационна система необходима за отвеждане на водите. Също така проучването ще съдържа и анализ на водоснабдителната система, необходимост от рехабилитация на съществуващата и доизграждане на нова. При извършване на тази дейност проектанта ще се основе на резултатите от прединвестиционно проучване. В рамките на идейното проектиране проектанта ще извърши и остойностяване на бъдещите строителни дейности, провеждане на процедура за разрешително за строеж, и довеждане на процедурата за заустване да край.
Дейност 6. ОВОС Лицензиран експерт околна среда следва да извърши процедура по преценка необходима ли е Оценка въздействието Околна следа и в случай че такава оценка е необходима да довърши процедурата, като резултат да изготви доклад по ОВОС. „Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан”
Дейност 7. Подготовка на инвестиционния проект Консултанта в рамките дейността по подготовка на инвестиционния проект следва да разработи бизнес план за изпълнение бъдещия инвестиционен проект „Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан”, както финансово-икономически анализ за разходите и ползите съгласно методическите указания на Министерски съвет, да попълни формуляра за кандидатстване на Общината за финансиране пред МОСВ по Приоритетна ос 1 на ОП „околна среда 2007-2013 г.” При извършване на тази дейност консултанта ще ползва резултатите от прединвестиционно проучване и идейният проект, разработени от проектантската организация.
Дейност 8. Информираност и публичност Консултанта в рамките дейността по информираност и публичност ще планира и извърши следните дейности: При стартиране на проекта: информиране на населението чрез средствата и възможностите на община Елин Пелин за начина и сроковете на реализация на инвестиционното на намерение, при наличие на интерес организиране на публична дискусия. При завършване на всеки етап от проекта се предвижда публикуване на информация за напредъка на проектните дейности в сайта на общината.
Дейност 9. Одит на разходите Експерт счетоводителя следва да извърши финансово счетоводен одит на всички разплащателни документи и да удостовери тяхното съответствие с изискванията на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г”
Консултанска помощ при разработване на настоящото проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 000 BGN
Общ бюджет: 197 443 BGN
БФП: 197 443 BGN
Общо изплатени средства: 197 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 197 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 000 BGN
2010 139 650 BGN
2011 7 793 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 40 000 BGN
2010 111 720 BGN
2011 6 235 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 955 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 000 BGN
2010 27 930 BGN
2011 1 559 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 489 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз