Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0017-C0001
Номер на проект: ESF-1113-08-01005
Наименование: "Прогресивно развитие"
Бенефициент: "Геоком 2000" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 27.12.2013
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Стимулиране наемането на млади безработни до 29 годишна възраст, чрез предоставяне на средства за инвестиции и труд свързани с разкриването на нови работни места за тях. Предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на дружеството във връзка с ново разкритите работни места.
Дейности: Дейност 2. Подготовка и избор на изпълнители съгласно ПМС № 69/2013 г. Изготвяне на техническо задание и обявяване на процедура съгласно ПМС 69/2013 г. за избор на външен изпълнител/и – обучаваща/и организация/и изпълнител/и за доставка на оборудване и обзавеждане по проекта.
Дейност 1. Организация и управление на проекта Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта. За да се гарантира нормалното и безпрепятствено реализиране на проекта и своевременното предотвратяване на евентуални рискове, членовете на екипа ще се събират поне веднъж месечно, за да обсъжда текущото изпълнение на проекта, срещнати трудности и да се дадат насоки за работа. Дейността по организация и управление включва цялостното администриране на проекта, в т.ч. подготовка и подаване документи за авансово, междинно и окончателно плащане.
Дейност 6. Оценка на ефективността от проведените обучения и постигнатите резултати Извършване на проверка на степента на обучение, както и на придобитите знания. Извършване на анализ на резултатите от проведените обучения от екипа по проекта.
Дейност 5. Закупуване на оборудване и обзавеждане за ново разкритите работни места Във връзка с разкриването на нови работни места се предвижда да се закупи необходимото оборудване за осъществяване на трудовата дейност на конкретните работни места. В случая ще се обособят: • самостоятелни работни места на административният персонал – счетоводител, технически сътрудник и експерт човешки ресурси се предвижда оборудването им с: лаптопи, мултифункционални устройства, бюра, ергономични столове, секция за документи, контейнери за документи и т.н. • помещения за работниците извършващи дейностите на заваряване, рязане, огъване на метални профили, боядисване и пр. За обезпечаване на материалната база на тези работни места е предвидено закупуване на следното оборудване и обзавеждане: работни маси, ъглошлайфове, перфоратори, електрически гайковерти, пистолети за боядисване, компресори, инвенторни електрожени и пр.
Дейност 7. Публичност и заключителни дейности Подготовка, отпечатване и разпространение на брошури, пълноцветен печат, тираж от 1500 броя. Брошурата ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; Подготовка, отпечатване и разпространение на плакати, пълноцветен печат, тираж от 100 броя; Подготовка и отпечатване на 70 броя стикери за закупеното оборудване и обзавеждане; Провеждане на 2 пресконференции във връзка със стартирането и финализирането на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. На срещите ще бъдат поканените представители на местната и държавната власт, социални партньори и др. Изготвяне на 1 информационна табела, която ще се постави на видно място в производственото помещение.
Дейност 3. Провеждане на обучения по професионална квалификация и ключова компетентност Провеждане на 6 курса обучение по професионална квалификация и 1 курс обучение по ключова компетентност на 21 безработни младежи до 29 годишна възраст, както следва: • професия „Заварчик” – първа степен; • професия „Строителен монтажник” – втора степен; • професия „Електромонтьор” – втора степен; • професия „Строител” – втора степен; • професия „Офис-мениджър” – част от трета степен; • ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност; Включени 21 лица в обученията по професионална квалификация и ключова компетентност, които ще бъдат разпределени по групи за да се гарантира качество на учебния процес. Продължителност на обученията – от 1 месец до 5 месеца в зависимост от обучението. Предвижда се обученията да бъдат разпределени по модули. След всеки модул ще се извършват междинни тестове, чрез които ще се установява нивото на придобитите знания от обучаемите. След приключване на обучението, ще се проведе и финален изпит. Успешно издържалите изпита ще получат Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация за придобити знания и умения по конкретната специалност и Сертификат за успешно преминало обучение по КК2.
Дейност 4. Осигуряване на заетост на успешно приключилите обучение лица На всички успешно завършили обучението си лица, „Геоком-2000” ООД ще осигури възможност за заетост по специалността. По време на своята нова работа, безработните лица ще има възможност не само да практикуват новите знания и умения, но и да изградят трудови навици, които ще им помогнат при тяхната бъдеща професионална реализация. Дружеството ще развие идеята за разкриване на нови работни места, чрез които ще се повиши качеството на услугите, които „Геоком-2000“ ООД предоставя на своите клиенти. Ръководството на търговското дружество предвижда наемането на младежи на следните длъжности: „заварчик“, „монтажник на метални конструкции“, „тенекеджия“, „бояджия на стоманени конструкции“,“арматурист“, „електротехник“. За обезпечаване на трудовата заетост на лицата, които ще се назначат на изброените длъжности е предвидено и ангажирането на проектант и технически ръководител. Ще се разкрият нови работни места и за административен персонал, който да обслужва новоназначените млади работници. Предвижда се разкриването на работни места за счетоводител, технически сътрудник и експерт човешки ресурси. Същите ще преминат обучение по част от професията „Офис-мениджър”, спец. „Бизнес-администрация”, което ще е в тяхна полза за бързото и адекватно изпълнение на трудовите задължения в дефицит от време. Във връзка с ново разкритите работни места се предвижда наемането на 1 Експерт човешки ресурси; 1 Технически сътрудник; 1 Счетоводител; 2 Технически ръководители; 1 Проектант; 4 Заварчици; 4 Монтажник метални конструкции; 1 Електротехник; 2 Бояджии метални конструкции; 1 Тенекеджия и 3 Арматуристи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евромаркет БРД ООД
"КОСТОВ - 69" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 305 697 BGN
Общ бюджет: 258 425 BGN
БФП: 258 425 BGN
Общо изплатени средства: 250 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 258 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 139 BGN
2015 189 454 BGN
250 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 968 BGN
2015 161 036 BGN
213 004 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 171 BGN
2015 28 418 BGN
37 589 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз