Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води
Бенефициент: Община Трън
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Трън
Описание
Описание на проекта: изготвянето на пълна техническа документация (съдържаща детайлизирани идейни, технически и работни инвестиционни проекти) за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, разширение на канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на предварителни (пред инвестиционни) проучвания Изготвяне на прединвестиционни проучвания относно обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Трън”
Дейност 2: Избор на доставчик на услуга - Проектиране, съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към Формуляра за кандидатстване Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на проектирането
Дейност 3: Проектиране на реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа Изготвяне на проекто-сметна документация, (идеен проект, работен проект с детайли), за вътрешната водопроводна мрежа на града, работни проекти за външни водопроводни връзки и реконструкция на съществуващи напорен водоем и хлораторна станция, (включително рецензиране и разглеждане на проектите пред експертен съвет на бенефициента)
Дейност 4: Проектиране на разширение на съществуващата канализационна мреж Изготвяне на проекто-сметна документация, (идеен проект, работен проект с детайли), за реконструкция на канализационната мрежа на града, за изграждане на външни довеждащи до ПСОВ колектори (включително рецензиране и разглеждане на проектите пред експертен съвет на бенефициента)
Дейност 5: Проектиране на изграждане на ПСОВ Изготвяне на проекто-сметна документация (идеен проект, работен проект с детайли), за пречиствателна станция за отпадъчни води (включително рецензиране и разглеждане на проектите пред експертен съвет на бенефициента
Дейност 6: Сключване на договор с външен консултант за подпомагане на общинската администрация по подготовка на документацията за финансиране на последващия инвестиционен проект по изпълнение на инфраструктурата на водния цикъл. Подготовка на документация с оглед кандидатстване на община Трън за финансиране на инвестиционен проект, включително и за възлагане на обществена/и поръчка/и за избор на изпълнител/ на строителните дейности, включени в инфраструктурния проект.
Дейност 7: Сключване на договор с външен експерт за подпомагане на общинската администрация по изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите Оказване на експертна помощ на общинската администрация за изготвяне на специализирани приложения (финансови и икономически анализи) към апликационната форма на инфраструктурния проект
Дейност 8: Изготвяне одит на проекта Одит от лицензиран експерт-счетоводител
Дейност 9: Мерки за информация и публичност Подготовка, изработка и разпространение на печатни информационни материали; електронни медии, събития, външна реклама и др
Дейност 9: Мерки за информация и публичност Подготовка, изработка и разпространение на печатни информационни материали; електронни медии, събития, външна реклама и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 000 BGN
Общ бюджет: 202 529 BGN
БФП: 202 529 BGN
Общо изплатени средства: 150 449 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 159 140 BGN
2010 0 BGN
2011 - 8 691 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 449 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 127 312 BGN
2010 0 BGN
2011 - 6 953 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 359 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 31 828 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 738 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз