Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/027
Наименование: "Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера чрез разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие"
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Да се създадат необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на градската територия, повишване на инвестиционната атрактивност на града и качеството на живот на местната общност и устойчиво и трайно преодоляване на съществуващите икономически, природни и социални проблеми чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Пещера.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3. Изготвяне на ИПГВР на град Пещера с времеви хоризонт до 2020 г. Дейност 3. Изготвяне на ИПГВР на град Пещера с времеви хоризонт до 2020 г.
Дейност 4. Одит на проекта Дейност 4. Одит на проекта
Дейност 5. Дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта Дейност 5. Дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 392 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз