Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/009
Наименование: Подкрепа за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящият проект: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Берковица, чрез който да се постигне устойчиво и трайно решаване на идентифицираните икономически, природни и социални проблеми на градската територия, като предпоставка за повишаване качеството на живот и подобряването на жизнената, работна и инвестиционна среда. ИПГВР представлява план за икономическо и социално развитие на населеното място, посредством прилагане на комплекс от проекти, действия и инвестиционни намерения и обединявайки разнородни участници за тяхното съвместно провеждане. В този смисъл разработването му е насочено към цялостното разрешаване на наличните социално-икономически и екологични проблеми на целевата територия, чрез обективно изготвен проблемен анализ, дефинирани и приложими визия, стратегическа и планова рамка, които да предложат адекватни мерки за постигане на растеж и балансирано развитие.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка и съгласуване на документации за избор на изпълнители дейност 2: Подготовка и съгласуване на документации за избор на изпълнители
дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 4: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица дейност 4: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица
дейност 5: Преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР дейност 5: Преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР
дейност 6: Оценка и одобрение на ИПГВР от УО на ОПРР дейност 6: Оценка и одобрение на ИПГВР от УО на ОПРР
дейност 7: Осъществяване на мониторинг и контрол на изпълнението в рамките на проекта дейност 7: Осъществяване на мониторинг и контрол на изпълнението в рамките на проекта
дейност 8: Мерки по осигуряване на информираност и публичност дейност 8: Мерки по осигуряване на информираност и публичност
дейност 9: Одит на проекта дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 360 BGN
Общ бюджет: 131 150 BGN
БФП: 131 150 BGN
Общо изплатени средства: 108 096 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 870 BGN
2015 95 226 BGN
108 096 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 940 BGN
2015 85 202 BGN
96 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 931 BGN
2015 10 024 BGN
11 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз