Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0347-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-02007
Наименование: Подобряване мобилността на работната сила с цел устойчивост на заетостта в Унитраф АД
Бенефициент: "Унитраф" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели):Основна цел на проектното предложение е подобряване на мобилността на работната сила на Унитраф АД,чрез което да се постигне устойчива заетост,повишаване на работоспособността на работещите и условията им на труд
Дейности: Управление на проекта В началото на проекта ще се организира стартова среща, на която ще присъстват всички отговорни лица за изпълнение на проекта - ръководителя на проекта и счетоводителя на проекта, с което се гарантира запознатост с предстоящите дейности и предпоставки за адекватно управление на възможните рискове при изпълнението на проектните дейности. Ще бъдат заложени принципите на антидискриминация по расов, полов или възрастов признак при изпълнението на дейностите, ще се обсъдят плановете за действие, графиците за изпълнение на дейностите и очакваните резултати. Дейността включва подготовка на вътрешна система за мониторинг на изпълнението на проекта; подготовка на необходимата документация за избор на изпълнител по процедурите на ПМС 69 за основната дейност по проекта; проследяване на проекта.
Информиране и публичност на проекта Ще бъде изработена постоянна информационна табела, разположена на входа на производствената сграда, която ще информира за наименованието на проекта и финансирането от ЕСФ и ЕС.Ще бъде поставено информационно табло в административната сграда на „Унитраф” АД, на което периодично ще се поставят материали отразяващи напредъка на проектните дейности. Ще бъде публикувана информация относно изпълнението на проекта на уебсайта на „Унитраф” АД – www.unitraf.com. Всички документи изготвяни по проекта ще носят логото на ЕСФ и ЕС. Целта на дейностите по информиране и публичност е широко да се популяризират резултатите от изпълнението на проекта, като се разпространи информация до широк кръг работодатели като сподели добрите практики и ги мотивира за изпълнението на подобни проекти.
Осигуряване на организиран превоз на работниците до и от работното им място Ще се избере изпълнител,които да превозва до и от работното място, всички заети лица от целевата група съобразно работното им време и до съответното място по местоживеене .Тези мерки ще спомогнат за по-доброто съвместяване на професионалния и личния живот и подобряване условията на труд
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Алекс ок Еоод
ЕКСЛИБРИС СТУДИО ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 274 BGN
Общ бюджет: 23 525 BGN
БФП: 23 525 BGN
Общо изплатени средства: 23 524 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 800 BGN
2015 18 724 BGN
23 524 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 080 BGN
2015 15 915 BGN
19 995 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 720 BGN
2015 2 809 BGN
3 529 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз