Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0363-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-11004
Наименование: С мобилност към висока производителност
Бенефициент: "Манева-Томик" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на стимули за работодателите за организиране на транспорт на заетите лица в ”МАНЕВА – ТОМИК” ООД и „ФЕЙС БГ 2010” ООД, които нямат възможност да използват обществен транспорт, за насърчаване на географската им мобилност като предпоставка за запазване на заетостта им
Дейности: Дейност 3. „Публичност и визуализация на проекта” Тази дейност ще бъде изпълнена съгласно Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Дейността включва: - - Организиране на две пресконференции. Първата ще се организира при стартирането на проекта, за да се оповестят целите на проекта и предвидените дейности за постигането им . Втората ще бъде организирана при приключването на проекта, за да се оповестят постигнатите резултати. - - Поставяне на една постоянна табела на входа на административната сграда водещата организация и партньора - - Публикуване на три информационни материала в печатните медии. - - Поставяне на информационно табло пред офиса на проекта - - Изработване на 100 цветни брошури тройно сгънати, цветни във формат А4 за популяризиране на резултатите от проекта - Всички документи, свързани с изпълнението на проекта ще съдържат в себе си емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в Приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз, позоваване на ЕСФ: „ Европейски социален фонд” ; послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: ”Инвестира във вашето бъдеще”
Дейност 4. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите лица С оглед на постигане на поставените цели ще бъдат организирани 2 маршрута за транспортиране на персонала, зает в „МАНЕВА - ТОМИК” ООД и „ФЕЙС БГ 2010” ООД и с местожителство, различно от град Плевен и гр. Луковит. Социалната придобивка е за период от 12 месеца. Маршрутите са организирани по следния начин: Маршрут№1. Транспорт от населеното място по местоживеенето до работното място: гр.Плевен - гр. Луковит - с. Радомирци - с. Телиш - гр. Долни Дъбник - с. Ясен - гр. Плевен, производствена сграда Транспорт от работното място до населеното място по местоживеене: гр. Плевен производствена сграда - с. Ясен - гр. Долни Дъбник - с. Телиш - с. Радомирци - гр. Луковит – гр.Плевен По този маршрут ще бъдат превозвани 17 лица, живеещи съответно: с. Телиш – 4 човека от „МАНЕВА-ТОМИК” ООД; с. Радомирци - 8 човека от „МАНЕВА-ТОМИК” ООД ; гр. Долни Дъбник - 2 човека от „МАНЕВА-ТОМИК” ООД; гр. Луковит – 3 човека от „МАНЕВА-ТОМИК” ООД; Ще бъде използвано едно транспортното средство, което ще изминава маршрута еднократно на денонощие. Общата дължина на Маршрута е 212 километра дневно и 4452 километра месечно Времетраене:254 минути или 4.2 часа Маршрут№2. Транспорт от населеното място по местоживеенето до работното място:гр.Луковит - с. Глогово – с. Градежница - с. Галата - с. Български извор - гр. Луковит производствена сграда Транспорт от работното място до населеното място по местоживеене: гр. Луковит, производствена сграда – с. Български извор – с. Галата - с. Градежница – с. Глогово – гр.Луковит По този маршрут ще бъдат превозвани 46 лица, живеещи съответно: с. Глогово – 2 човека от „ФЕЙС ВГ 2010” ООД; с. Градежница – 7 човека от „ФЕЙС ВГ 2010” ООД ; с. Галата – 25 човека от „ФЕЙС ВГ 2010” ООД ; с. Български извор – 12 човека от „ФЕЙС ВГ 2010” ООД ; Ще бъде използвано едно транспортно средствоо, което ще изминава разстоянието до работното място – 1 път и един път от работното място до местоживеенето. Ще бъде използвано едно транспортното средство, което ще изминава маршрута еднократно на денонощие. Общата дължина на Маршрута е 172 километра, дневно 3612 километра месечно. Времетраене: 258 минути или 4.3 часа Общият брой лица обхванати по тази дейност са 63, от които заетите в „МАНЕВА-ТОМИК” ООД са 17 човека, а заетите в „ФЕЙС БГ 2010” ООД са 46 човека. Разходите за транспорт, осъществен от външен изпълнител са разпределени пропорционално на броя обхванатите лица.
Дейност 2. „Тръжни процедури” За изпълнение на целите на проекта и реализиране на предвидените дейности ще бъдат проведени следните тръжни процедури по ПМС № 69 от 2013 г: - Избор на изпълнител на Дейност 3. ”Публичност и визуализация на проекта” - Избор на изпълнител на Дейност 4. „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите” - Избор на доставчик на консумативи по Дейност 1. „Управление на проекта” Подготовката на тръжните процедури ще бъде извършена от екипа за управление на проекта и се състои от: подготовка на документацията за провеждане на тръжни процедури, провеждане на тръжни процедури, определяне на изпълнител за Дейност 3 ”Публичност и визуализация на проекта”, Дейност 4 „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите”, доставка на консумативи по Дейност 1 и подписване на договор с избраните изпълнители. При провеждане на тръжните процедури и при възлагане на дейностите на изпълнителите, екипът за организация и изпълнение ще спазва условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г.", както и разпоредбите на Общите насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО) 1605/2002 и за спазване на принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС ( Приложение И)
Дейност. 1 „Управление на проекта” Тази дейност ще се извършва от екипа за управление на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: - Наблюдение и контрол на дейностите по проекта по отношение на време, постигнато качество и използвани ресурси на отделните етапи. Установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта - Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; - Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък, веднъж месечно ; - Управление на времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; -Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проекта навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество. Управленският екип за администриране на проекта се състои от ръководител, счетоводител и координатор . Те ще сключат граждански договори с фирмата за изпълнението на ангажиментите си по проекта Членовете на екипа ще носят отговорност за правилното и законосъобразното изпълнение на набелязаните дейности. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 368 BGN
Общ бюджет: 27 322 BGN
БФП: 27 322 BGN
Общо изплатени средства: 27 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 274 BGN
2015 15 049 BGN
27 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 433 BGN
2015 12 791 BGN
23 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 841 BGN
2015 2 257 BGN
4 098 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз