Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0165-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-11001
Наименование: Транспорт до работа в "ТЕМПЕКС" ЕООД
Бенефициент: "ТЕМПЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Настоящия проект е насочен към насърчаване на географската мобилност на работната сила. Реализацията му ще спомогне да бъдат обхванати наети лица, които пътуват ежедневно до и от работното си място, но нямат възможност да ползват обществен транспорт. Чрез осигуряване на организиран транспорт ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по управление на проекта и извършване на самото управление В съответствие с Плана за действие по Проекта Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълните по ПМС 69/2013 г. 1.Ще бъдат проведени процедури за избор на доставчик на гориво за превозните средства /дизел/. Дружеството не е търговец на гориво, поради което се налага провеждане на процедура по ПМС 69/2013 г.2.Избор на доставчик на информационни материали. Дружеството няма необходими машини с които да разпечата и изготви необходимите информационни материали с които да се осъществят дейностите по публичност /брошури, табели, стикери/.
Наименование на дейността: Дейност 3. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място. Описание и обосновка на дейността: Организирания транспорт ще се извършва със собствени превозни средства на дружеството. Персонала който извършва ежедневни пътувания извън своето местоживеене е високи професионални компетенции, поради което е ценен ресурс за дружеството, и с настоящата дейност се цели неговото задържане на настоящото работно място. Трудовите пътувания ще се извършват до централата на компанията, и не включват пътуванията до местата на монтаж и и др. обекти на територията на град Пловдив и областта. Маршрутите обхващат всичките 5 /пет/ населени места извън строителните граници на гр.Пловдив от които пътуват служители на дружеството. Всичките маршрути са за режим на работа с една смяна. Маршрутите се изпълняват един път на ден. Маршрут 1 по линията с.Марково/гараж/- гр.Пловдив, ул. „Кукленско Шосе” № 52-с.Марково/гараж/ Имаме едносменен режим на работа През периода на проекта 12 месеца по маршрута ще се движи Citroen Jumper с рег.No CA 4340 PC, с места 5+1 и ще се движи по 5 дни седмично. Маршрут 2 по линия с.Марково/гараж/-с.Руен-с.Крумово-Пловдив бул.Кукленско шосе 52-с.Крумово-с.Руен-с.Марково/гараж/ През периода на проекта 12 месеца по маршрута ще се движи Citroen Jumper с рег.No РВ 4450 ВК, с места 5+1 и ще се движи по 5 дни седмично. Маршрут 3 по линия гр.Пловдив, бул.Кукленско шосе 52/гараж/-с.Костиево-с.Храбрино-Марково-бул.Кукленско шосе 52-Марково-работно място-с.Храбрино-с.Костиево- гр.Пловдив, бул.Кукленско шосе 52/гараж/ През периода на проекта 12 месеца по маршрута ще се движи OPEL Zaffira с рег.No РВ 0232 XH, с места 6+1 и ще се движи по 5 дни седмично. Маршрут 4 по линия гр.Хисаря- гр.Пловдив, ул. „Кукленско Шосе” № 52-гр.Хисаря През периода на проекта 12 месеца по маршрута ще се движи Citroen NEMO с рег.No CA 3547 PT, с места 3+1 и ще се движи по 5 дни седмично. Във всичките маршрути работното място е гр.Пловдив, ул. „Кукленско Шосе” № 52 Планираните маршрути са максимално оптимизирани по местоживеене на работници и тяхната месторабота, включително и работното им време и екипна организация при изпълнение на работните им задължения.
Дейност 4. Осъществяване на мерки за публичност и информираност. Проведени встъпителни и заключителни конференции-презентации за приноса на ЕСФ и постигнати резултати по проекта. Информационни стикери на автомобилите извършващи превоза до и от работното място, с цел достигане на широк кръг от хора приноса на ЕС ЕСФ. Информационни брошури, относно проекта и постигнатите резултати. Те ще бъдат раздавани на партньори и клиенти на дружеството. Информационна табела поставена на видимо място на офиса на дружеството до което се извършва превоз на работници и служители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 661 BGN
Общ бюджет: 22 086 BGN
БФП: 22 086 BGN
Общо изплатени средства: 22 065 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 365 BGN
2015 16 700 BGN
22 065 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 560 BGN
2015 14 195 BGN
18 756 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 805 BGN
2015 2 505 BGN
3 310 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз